STAGE EN EINDWERK
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: logistiek management
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 500.0
Totale studietijd [D] 500.0
Studiepunten [E] 20
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Carole VAN SINAY
Referentie OCBMGL03A00001
 
Trefwoorden
Stage en eindwerk

Doelstellingen
Partim 'stage'
De stage moet de student de kans bieden kennis te maken met de beroepspraktijk. Kennis, vaardigheden en attitudes bijgebracht in de driejarige opleiding Logistiek Management krijgen een praktische toetsing in het werkveld en worden er tevens verder ontwikkeld. Vooral de algemeen en specifiek beroepsgerichte competenties zullen in de stage verder ontwikkeld worden:
- uitdiepen van de theoretische kennis
- vaardigheden op het vlak van interpersoonlijke relaties, teamworking, omgaan met informatie, omgaan met taken, persoonlijk functioneren, redeneervaardigheid, en administratieve vaardigheden
- attitudes zoals accuratesse, flexibiliteit, omgaan met stress, organisatievermogen, doorzettingsvermogen, kritische ingesteldheid, resultaatgerichtheid, het omgaan met gelden van anderen volgens strikte deontologische codes, kwaliteitsbewustzijn, empathie, contactbereidheid, leergierigheid, zelfstandigheid, zin voor samenwerking, assertiviteit,...
De duur van deze stage is voldoende lang opdat de student zich volledig zou kunnen inleven in zijn werksituatie.
De student krijgt een inzicht in de verschillende beroepsmogelijkheden na deze driejarige opleiding en beschikt over de vereiste sollicitatievaardigheden.

Partim 'eindwerk'
De voornaamste doelstelling van dit partim is een grotere zelfwerkzaamheid en kritische zin bij de student op te wekken en tegelijkertijd de integratie van meerdere disciplines te bevorderen. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het optimaliseren van reeds vroeger verworven vaardigheden.
De studenten moeten problemen op het vlak van logistiek management kunnen herkennen, formuleren, analyseren en oplossingen voorstellen.
Zelfstudie en zelfstandig werk staan centraal en de nadruk ligt op taakgericht én probleemoplossend denken en werken.
De te ontwikkelen attitudes zijn: accuratesse, assertiviteit, contactbereidheid, imagobewustzijn, leergierigheid, loyaliteit, omgaan met stress, zin voor initiatief en samenwerking, respecteren van de eis tot vertrouwelijkheid inzake gegevens.


Leerinhoud
Partim stage

De stage duurt 3 maanden. De stage kan plaats hebben in een een transportbedrijf, een distributiecentrum, een logistieke afdeling of in de import/exportafdeling van een bedrijf zowel in het hoofdkantoor als in kleinere zetels, in plaatselijke agentschappen of bij tussenpersonen.
De inhoud van de stage wordt voor de aanvang van de stage besproken door de stagebegeleider van de hogeschool, de stagementor van het stagebedrijf en door de student/stagiair en voor het begin van de stage door het stagebedrijf bevestigd in een taakomschrijving.
De student maakt ook kennis met de verschillende beroepen waartoe hij werd opgeleid en komen sollicitatietrainingen aan bod.
De student houdt een logboek bij dat een beknopte opsomming en beschrijving bevat van de stageactiviteiten gedurende de ganse stageperiode en rapporteert aan de stagebegeleider, die de stageplaats tenminste twee maal bezoekt voor een bespreking van het verloop van de stage met de stagementor en met de stagiair en een evaluatie van diens leerproces.

Partim scriptie

De scriptie is een onderzoeksrapport waarbij vooraf duidelijk toegelicht wordt wat er precies van de student verwacht wordt. De student werkt zelfstandig aan het rapport, onder de sturende en coördinerende begeleiding van vaklectoren. Op gezette tijdstippen informeert de student deze begeleiders over de uitwerking van het eindwerk en kunnen zij bij die gelegenheid ook vragen stellen.
De scriptie wordt door de student schriftelijk bezorgd na afloop van de stage en mondeling gepresenteerd en verdedigd voor een jury.


Begincompetenties
De student beschikt over de competenties bijgebracht in de driejarige opleiding Logistiek management.


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1 :
kan binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken, gegevens gestructureerd samenbrengen en op een originele manier voorstellen en bewerken, eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
Kerncompetentie 2:
kan structuur aanbrengen in een veelheid aan verschillende taken door een prioriteitenlijst op te stellen en deze op een consequente manier af te werken binnen de gegeven tijd.

Algemene competentie 1:
kan onverwachte situaties opvangen en beheersen door, op basis van ervaring en kennis, mogelijke oplossingen af te wegen en door op eigen initiatief de taak op zich te nemen om de best passende oplossing te implementeren.
Algemene competentie 2: groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
Algemene competentie 3: (Interne of externe) Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
Algemene competentie 4: zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
Algemene competentie 5: kan vlot schriftelijk en mondeling communiceren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Alle relevante cursussen en handboeken gebruikt in de opleiding, boeken, tijdschriften- en krantenartikels, internet, interne documenten en opleidingen in het stagebedrijf.

Studiekosten
Verplaatsingskosten naar stagebedrijf, kosten verbonden aan het eindwerk, kosten verbonden aan het seminarie solliciteren.
Alle kosten verbonden aan de stage, met inbegrip van de kosten voor het medisch onderzoek, zijn ten laste van de student.

Studiebegeleiding
Persoonlijke begeleiding door de stagebegeleider en stagementor.


Onderwijsvormen
De student zoekt een geschikte stageplaats. Het is de bedoeling dat de stagiair zoveel mogelijk verschillende aspecten van het stagebedrijf leert kennen volgens de overeengekomen taakomschrijving.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd: Eindevaluatie
        - Partim Stage: 40% van de eindbeoordeling
        - Partim stageverslag 10%
        - Partim scriptie 30%
        - Partim mondelinge verdediging scriptie en stageverslag 20%
Tweede examenzittijd:
        De punten van de stage worden meegenomen naar de 2e zittijd. Stageverslag en scriptie worden herwerkt en mondeling verdedigd.

Examencontract
Eerste examenzittijd::
Tweede examenzittijd:


OP-leden