VENNOOTSCHAPSRECHT
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, voor gegradueerden HOSP boekhouden - modulair - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Els Van Speybroeck
Referentie OCBMGA02A00014
 
Trefwoorden
Vennootschapsrecht, IWETO codes S141, S192

Doelstellingen
Het verwerven van inzicht in de belangrijkste commerciële en niet-commerciële samenwerkingsvormen naar Belgisch recht.
Het verwerven van grondige kennis m.b.t. de belangrijkste vennootschapsvormen.Het efficiënt opzoeken van juridische informatie, inzonderheid het gebruik van het Wetboek van Vennootschappen.Het kunnen opsporen, inventariseren en verzamelen van bronnen, die juridische gegevens bevatten, en de aldus verkregen informatie kunnen toetsen aan de bestaande wetgeving en kunnen toe- of inpassen in de eigen (werk)situatie.
Problemen kunnen onderkennen en oplossen, een gemotiveerd standpunt kunnen formuleren en het standpunt van anderen kunnen analyseren en becommentariëren.

Leerinhoud
1. Verenigingen en vennootschappen.
2. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen en aan alle rechtspersonen ( oprichting, bestuur en vertegenwoordiging,         inbreng, aansprakelijkheid, winstverdeling, controle, nietigheid, ontbinding).
3. De vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid: maatschap, tijdelijke handelsvennootschap en stille handelsvennootschap.
4. De personenvennootschappen: vennootschap onder firma en gewone commanditaire vennootschap ( oprichting, aansprakelijkheid van         vennoten, overdracht van deelneming, duur en ontbinding).
5. De kapitaalvennootschappen: naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen ( oprichting,effecten,organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding).
6. De besloten vennootschap met beperkte aanspakelijkheid ( oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding).
7. De coöperatieve vennootschap (CVOA en CVBA) (oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding).
8. Vennootschap met een sociaal oogmerk en VZW'.
9. Herstructurering van vennootschappen: fusie, splitsing, inbreng.
10. Omzetting van vennootschappen.
11. Het economisch samenwerkingsverband
12. De Europese vennootschap.

Begincompetenties
De reeds verworven beginselen van het burgerlijk recht, inzonderheid het verbintenissen- en contractenrecht en het handelsrecht.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: grondige kennis van vennootschapsrecht
        Indicatoren:
                - heeft kennis van de juridische beginselen van vennootschapsrecht
                - kent de bijzondere kenmerken van de diverse rechtsvormen die een vennootschap kan aannemen
                - kan de diverse rechtsvormen met elkaar vergelijken

Kerncompetentie 2: kan op een efficiënte manier informatie vergaren en behandelen
        Indicatoren:
                - heeft kennis van de bronnen die boekhoudkundige en juridische gegevens bevatten
                - heeft inzicht in de structuur van het Wetboek van Vennootschappen
                - kan de nodige informatie verzamelen

Algemene competenties: kan omgaan met taken
        Indicatoren:
                - voert de taken nauwkeurig uit
                - plant, organiseert en werkt de taken af binnen het gegeven tijdsbestek
                - kan zowel individueel als in groep werkenLeermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
GEINGER H. en HEIJERICK N., Inleiding tot het vennootschapsrecht, Brugge, Die Keure, Wetboek van Vennootschappen.
Eigen cursus.

Studiekosten
Handboek: gangbare kostprijs
Cursus: € 4

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen, klassikaal en individueel indien nodig.

Onderwijsvormen
Doceermethode afgewisseld met leergesprekken.
Begeleide oefeningen en zelfstudieopdrachten.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties:
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 100%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        mondeling examen 100%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%


OP-leden