SOCIALE WETGEVING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, voor gegradueerden HOSP boekhouden - modulair - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Greta DECREM
Referentie OCBMGA02A00013
 
Trefwoorden
IWETO-code: s-143 sociaal recht

Doelstellingen
Kennis en inzicht en beroepsgerichte competenties verwerven in het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.
Sociaalrechtelijke teksten kunnen interpreteren, beperkte juridische adviezen kunnen formuleren.
De sociale wetgeving in eenvoudige praktische casussen kunnen toepassen.

Leerinhoud
1. Collectief arbeidsrecht
2. Individueel arbeidsrecht: de arbeidsovereenkomsten:
        a. afsluiten van een arbeidsovereenkomst (soorten, proefbeding, kenmerken)
        b. schorsing van de arbeidsovereenkomst (ziekte, moederschapsverlof, vakantie, tijdskrediet e.a.)
        c. einde van de arbeidsovereenkomst
3. Arbeidsreglementering
4. Sociaal zekerheidsrecht (organisatie, aangifteformulieren, berekening en betaling bijdragen, overzicht van de verschillende takken)


Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties
                 Kerncompetentie 1: de student heeft een degelijke kennis van en inzicht in de sociale wetgeving
        Indicatoren:
                - heeft kennis van de collectieve arbeidsverhoudingen
                - heeft kennis van de bronnen van sociaal recht
                - kan de soorten arbeidsovereenkomsten onderscheiden en verklaren
                - heeft kennis van en inzicht in de oorzaken van schorsing van de arbeidsovereenkomst
                - heeft kennis van en inzicht in de mogelijke oorzaken van einde van het contract
                - heeft kennis van de basisbeginselen van de arbeidsreglementering
                - heeft kennis van en inzicht in het sociaal zekerheidssysteem
                - kan de sociale wetgeving juist interpreteren, verklaren en correct toepassen in concrete situaties
                - kan verbanden leggen tussen de diverse onderdelen van het sociaal recht
Algemene competenties: omgaan met informatie
        Indicatoren:
                - kan uit de veelheid aan complexe sociale wetgeving de juiste informatie halen om in een concreet geval tot een oplossing te komen (de aangeboden                  informatie begrijpen en distileren in functie van de gestelde problemen)
                - kan de aangeboden informatie (de wet) begrijpen, juist interpreteren zodat deze correct kan worden toegepast in concrete gevallen
                - kan de verworven informatie verwerken (analyseren, interpreteren, toepassen) binnen een gegeven tijdsbestek
                - kan eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Praktisch Sociaal Recht, F. D'Hertefelt en L. Laurysen, uitg. De Boeck
Het handboek wordt aangevuld met actuele voorbeelden en oefeningen

Studiekosten
€ 25,00

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen steeds met de lector besproken worden

Onderwijsvormen
Hoorcollege
Leergesprekken
Oefeningen

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties:
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden