TAAL EN COMMUNICATIE II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 50.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Engels en Nederlands
Titularis Tony JACOBS
Referentie OCBMGA02A00012
 
Trefwoorden
Communicatieve vaardigheden, IWETO-code h540 , Engels, IWETOo-code h570

Doelstellingen
Communicatieve vaardigheden
Je maakt kennis met en traint je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden en attitudes die je in je eerste werkervaringen als bachelor van jouw afstudeerrichting kunt verwachten.
Engels
De vier vaardigheden (lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid) worden verder ingeoefend, maar de klemtoon wordt, nog meer dan in het eerste jaar, gelegd op communicatieve vaardigheden voor praktische en zakelijke doeleinden.
Kennis van de vakterminologie wordt verder uitgebreid.
Contactbereidheid wordt verder ontwikkeld.
De student kan hulpbronnen/(vak)literatuur kunnen raadplegen en zelfstandig verwerken. Hij kan de informatie beschikbaar maken voor een lezer/toehoorder en daarbij blijk geven van kritische ingesteldheid en concretiseringsvermogen. Hij begrijpt en kan zich vlot uitdrukken over allerlei cijfermateriaal, bewerkingen en evoluties, en boekhoudkundige gegevens.
Hij kan luisteren naar een uiteenzetting en vragen stellen.Hij kan hoofd- en bijzaken onderscheiden, hij kan deelnemen aan een discussie.

Leerinhoud
Engels
1. Studie van teksten (o.a. boekhoudkundige documenten) met zowel aandacht voor de terminologie als het verwoorden van de inhoud
2. Glossarium van vakteksten
3. Oefeningen op allerlei taalkundige aspecten, met nadruk op mondelinge communicatie

Communicatievaardigheden
1. Zakelijk corresponderen
2. Rapporteren
3. Vergaderen
4. Notuleren
5. Telefoneren
6. Dialogeren en overleggen
7. Folders of persberichten


Begincompetenties
Communicatieve vaardigheden
Beheersen van de basisbegrippen uit de communicatietheorie
Op de hoogte zijn van het reguliere verloop van een communicatieproces
Over enige formuleervaardigheid beschikken
Over minimale sociale vaardigheden beschikken

De basiscompetentie in de vier vaardigheden. Gewenst: kennis, c.q. beheersing van elementaire bedrijfsgerichte woordenschat en communicatietechnieken.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kan efficiënt communiceren in het Engels, met nadruk op mondelinge communicatie
        Indicatoren:
                - kan efficiënt en effectief in het Engels dialogeren en overleggen
                - kan efficiënt en effectief in het Engels telefoneren

Kerncompetentie 2: kan efficiënt en effectief schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands
        Indicatoren:
                - kan efficiënt en effectief corresponderen, rapporteren, notuleren, vergaderen, dialogeren, overleggen en telefoneren
                - kan zakelijk brieven, folders of persberichten analyseren

Kerncompetentie 3: kan op een professionele manier met Nederlandstalige en Engelstalige informatie omgaan
        Indicatoren:
                - kan de gepaste informatie verzamelen
                - kan uit informatiebronnen de essentie distilleren en interpreteren
                - kan gestructureerde informatie binnen een gegeven tijdsbestek verwerken
                - kan informatie op een beknopte manier in een rapport verwerken

Kerncompetentie 4: kan op een professionele manier omgaan met taken
        Indicatoren:
                - kan een project op een zelfstandige, correcte en systematische manier uitvoeren binnen een vooropgesteld tijdsbestek
                - kan taken op een accurate en nauwkeurige manier uitwerken en kan daarbij de vakterminologie in grammaticaal en syntactisch correcte structuren gebruiken
                - kan werkzaamheden plannen en organiseren
                - kan resultaatgericht werken
                - kan creatief handelen
                - kan verantwoordelijkheid opnemen
Algemene competenties: kan in team werken
        Indicatoren:
                - kan binnen een opgegeven tijdsbestek een welomschreven opdracht uitvoeren en daarover rapporteren
                - kan instaan voor een verantwoorde taakverdeling binnen een team
                - kan problemen binnen het team tijdig detecteren en signaleren
                - kan zich inleven in de rol van teamvertegenwoordiger
                - kan omgaan met kritiek
                - kan fricties binnen het team uitpraten
                - kan binnen het team voor de eigen mening of opvatting opkomen
                - kan consequent uitvoeren wat binnen het team beslist is
                - kan een teamlid evalueren


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Communicatieve Vaardigheden
Handboek en werkboek Tekstvaardig
Materiaal op cd-rom
Opdrachtbeschrijving via elektronische leeromgeving dokeos

Engels
Syllabus (met grammatica, woordenschat, oefeningen, teksten) en woordenlijst vaktermen

Studiekosten
Communicatieve Vaardigheden
Kostprijs van studiemateriaal (± € 55 )

Engels
Tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de Hogeschool (geraamd aantal pagina's: 140)

Studiebegeleiding
Communicatieve Vaardigheden
Spreekuur
Studievoortgangsgesprekken

Engels
Begeleid Zelfstandig Leren: de student kan zijn eigen leerproces sturen aan de hand van taken die de communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen.
De studenten worden hierbij begeleid en geëvalueerd.

Onderwijsvormen
Communicatieve Vaardigheden
Begeleid Zelfstandig Leren: de projectmatige aanpak houdt in dat de klassieke contacturen worden vervangen door consultatie-uren: tijdens spreekuren kan de student de lector op vrijwillige basis raadplegen, tijdens voortgangsgesprekken is de student verplicht aanwezig om aan de lector de gemaakte vorderingen voor te leggen.
Projectwerk
Groepswerk met middelgrote groepen met feedback

Engels
Leergesprek, geïntegreerde werkvormen, zelfstandig werk

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
        Niet-periodegebonden evaluaties: 60%
        Periodegebonden evaluaties: /
PARTIM ENGELS
        Niet-periodegebonden evaluaties: 20%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 20%
Tweede examenzittijd:
PARTIM COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
        schriftelijk examen 60%
PARTIM ENGELS
        schriftelijk examen 40%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
        individuele opdracht 60%
PARTIM ENGELS
        individuele opdracht 20% + schriftelijk examen 20%
Tweede examenzittijd:
PARTIM COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
        schriftelijk examen 60%
PARTIM ENGELS
        schriftelijk examen 40%

De niet-geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10/20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over ieder partim waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde; zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.
Een partimcijfer wordt niet overgedragen naar een volgend academiejaar.


OP-leden