TAAL EN COMMUNICATIE I
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, voor gegradueerden HOSP boekhouden - modulair - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Frans en Nederlands
Titularis Grietje DE GRAEVE
Referentie OCBMGA02A00011
 
Trefwoorden
Frans, IWETO-code: h460

Doelstellingen
Professioneel en correct kunnen communiceren (mond. en schrift.) in bedrijfs- en beroepsgebonden situaties.
Uitbreiding van de basiswoordenschat met economische en beroepsgebonden terminologie.
Teksten en/of artikels i.v.m. het bedrijfsveld kunnen analyseren, de inhoud kunnen weergeven evenals de woordenschat eigen aan deze teksten actief kunnen toepassen en integreren.
Creatief kunnen omgaan met informatiebronnen.

Leerinhoud
Er worden economische authentieke teksten, artikels behandeld
Aanvullende grammaticale stucturen worden herhaald
Daarnaast zal de mondelinge formuleervaardigheid gestimuleerd worden


Begincompetenties
Voldoen aan de basiskennis verworven in het eerste jaar.
Communicatieve ingesteldheid.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: gaat op een efficiënte en effectieve manier om met Franstalige informatie
        Indicatoren:
                - zoekt en vindt bedrijfsgerichte informatie
                - kan informatie verwerken tot een samenhangend geheel
                - kan binnen een gegeven tijdsbestek een zo gedetailleerd mogelijke weergave van de informatie presenteren

Kerncompetentie 2: kan op een correcte, duidelijke manier zowel mondeling als schriftelijk communicatie voeren in het Frans
        Indicatoren:
                - spreekt en schrijft een Frans dat door een native speaker verstaan zou worden
                - kan met medestudenten in het Frans een conversatie voeren in beroepsgerichte situaties
                - heeft kennis van vakterminologie

                -
Algemene competenties: gaat op een professionele manier om met taken
        Indicatoren:
                - probeert een gegeven probleem te definiëren en te begrijpen
                - stelt vragen en zoekt antwoorden
                - denkt vooruit en maakt een planning bij taken op langere termijn
                - houdt bij de uitvoering van een taak rekening met randvoorwaarden zoals timing, infrastructuur, vorige taken/oplossingen,...


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
De studenten beschikken over fotokopieën. Er wordt van hen verwacht dat ze aantekeningen maken tijdens de colleges. Aanvulling met eigen materiaal (bv. handboek).

Studiekosten
Fotokopieën: tegen gangbare prijzen
Handboeken: tegen gangbare prijzen

Studiebegeleiding
Vragen van studenten worden beantwoord door lector.
Mogelijkheid tot communicatie via e-mail.

Onderwijsvormen
De student oefent veel; de theoretische basis die hem/haar vertrouwd moet maken met de begrippen en terminologie van de taal (zowel algemene omgangstaal als vaktaal) wordt via contextuele situaties bijgebracht.
De student volgt gedoceerde lessen en neemt deel aan de leergesprekken (vraag en antwoord, vertalingen, mondelinge expressie, individueel werk en groepswerk voorbereiden).
Opzoeken van informatie.
Begeleid zelfstandig leren: duidelijk omlijnde opdrachten, presentatie, evaluatie en feedback


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 40%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 40% + schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden