PERSONENBELASTING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, voor gegradueerden HOSP boekhouden - modulair - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Noel DE SMET
Referentie OCBMGA02A00007
 
Trefwoorden
Personenbelasting, IWETO-code: s141

Doelstellingen
De doelstelling is dat men een algemeen inzicht verwerft in de belastingen, en meer in het bijzonder in de personenbelasting, met als bijzondere doelstelling, het correct kunnen invullen van de aangifte.

Leerinhoud
Grondregels van het Belgisch fiscaal recht.
Indeling van de belastingen.
Grondige studie van de personenbelasting:
  • Belastingplichtigen
  • Belastbare inkomsten: O.I., R.I., B.I., D.I.
  • Voorheffingen en voorafbetallingen
  • Aftrekken die in mindering komen van het totale netto inkomen
  • Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering
  • Aanslagberekening
  • Procedure
  • Gebruik van de fiscale software


Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kan een aangifteformulier inzake pesonenbelasting optimaal invullen
        Indicatoren:
                - heeft kennis van de belastbare inkomsten van natuurlijke personen
                - heeft kennis van de fiscaal aftrekbare beroepskosten
                - heeft kennis van de vakliteratuur op fiscaal vlak en volgt de evoluties terzake
                - heeft kennis van fiscale documenten en van de wettelijke vereiste stukken
                - heeft kennis van de fiscale procedures

Kerncompetentie 2: kan de belastbare winst en de belasting berekenen
        Indicatoren:
                - kan de belastbare winst en de belasting manueel berekenen
                - kan fiscale software gebruiken om de belastbare winst en de belasting te berekenen

Algemene competenties: algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
        Indicatoren:
                - integreren van hierboven vemelde kenniscompetenties
                - kan alle mogelijke bronnen die fiscale gegevens bevatten efficiënt en effectief opsporen, inventariseren en verzamelen
                - kan de informatie behandelen met het oog op het correct en optimaal invullen van de aangifte in de personenbelasting
                - werkt resultaat -en oplossingsgericht
                - kan zowel verbaal als schriftelijk vlot communiceren: correct, gestructureerd en met de juiste terminologie, kan overtuigen
                - is leergierig en steeds bereid de verworven kennis te verbreden en/of verdiepen
                - kan klanten op fiscaal vlak adviseren en informeren
                - zal de snel evoluerende wetgeving op het terrein van fiscaliteit volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
                - kan eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
                - kan fiscale dossiers samenstellen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek

Studiekosten
Handboek (± € 25,00)

Studiebegeleiding
Met vragen kan je steeds bij de lector terecht en via begeleid zelfstandig leren worden individuele problemen aangepakt.

Onderwijsvormen
Hoorcollege met vele oefeningen en casussen.
In begeleide zelfstudie het oplossen van oefeningen en casussen.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties:
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 100%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        mondeling examen 100%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%


OP-leden