BTW EN CASESTUDIES II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, voor gegradueerden HOSP boekhouden - modulair - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Marie-Christine BLOEM
Referentie OCBMGA02A00006
 
Trefwoorden
Indirecte belastingen, IWETO codes S141, S192

Doelstellingen
Grondige studie van de elementaire begrippen (basiskennis) uit het BTW-Wetboek welke in de cursus BTW en casestudies (1ste jaar) slechts kort of niet behandeld werden. Via praktijkgerichte oefeningen op de verwerking van de BTW-wetgeving in de boekhouding wordt de student aangeleerd om accuraat te werken en wordt de nadruk gelegd op zin voor orde; de kwaliteit van fiscale documenten wordt immers bepaald door volledigheid (formeel en inhoudelijk) en cijfermatige juistheid.
De attitude leergierigheid moet worden bijgebracht. De student leert de vakliteratuur op fiscaal vlak kennen, raadplegen en leert omgaan met de informatie. Concrete en actuele BTW-problemen leert hij/zij onderkennen en oplossen via opzoekingswerk in wetteksten, aanschrijvingen, publicaties en tijdschriften, internet.
De student moet bewust worden gemaakt van de noodzaak tot accurate toepassing van de snel wijzigende BTW-wetgeving en de daaruit volgende noodzakelijke bereidheid tot permanente bijscholing (studiedagen, seminaries, bijscholing…).

Leerinhoud
- Herhaling van de basiskennis via cases
- Uitbreiding van de basiskennis o.a.
        - Herzieningen
        - Teruggave van de belasting
        - Jaarlijkse opgave van de afnemers belastingplichtigen
        - Bijzondere regelingen i.v.m. Intracommunautaire handelingen (+ Intracommunautaire opgave)
        - De gemengde belastingplichtige
        - Bijzondere stelsels (forfaitaire regeling inzake BTW, belastingsheffing over de winstmarge)
        - Actualiteit


Begincompetenties
Parate kennis van de inhoud van de cursus BTW en casestudies ( 1ste jaar)

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: heeft kennis van de meer specifieke begrippen en verplichtingen van de mogelijke BTW-belastingplichtige
        Indicatoren:
                - kan een BTW-aangifte opmaken uitgaande van de boekhouding en/of op basis van concrete gegevens
                - kan de listing opstellen, de Ic-opgave opmaken,...
                - kent de basisprincipes van de bijzondere stelsels: forfaitaire regeling, vrijstellingsregeling, enz...
                - kent de wetgeving inzake herzieningen en teruggave van de BTW
                - kent de regeling voor de bepaling van de aftrekbare BTW voor de gemengde BTW-belastingplichtige

Kerncompetentie 2: kan op een efficiënte en effectieve manier omgaan met informatie
        Indicatoren:
                - kent de BTW-wetgeving en kan het BTW-wetboek raadplegen en interpreteren
                - kent de vakliteratuur op fiscaal, juridisch en accountancy,...vlak
                - weet waar de actualisatie van de wetgeving kan teruggevonden worden

Algemene competenties: algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
        Indicatoren:
                - kan nauwkeurig, ordelijk en accuraat omgaan met cijfermateriaal
                - heeft oog voor controle
                - kan correct en systematisch repetitieve taken uitvoeren (BTW-aangiften, listings, IC-opgave enz. opstellen)
                - kan zelfstandig en in groepsverband opdrachten uitvoeren
                - kan opdrachten plannen, organiseren en uitvoeren binnen de voorziene termijn
                - voert op een efficiënte manier uit wat gevraagd wordtLeermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Jos Vervoort: Belasting over de Toegevoegde Waarde - Basiscursus met geactualiseerd wetboek.
Uitgeverij Pelckmans (idem 1ste jaar).
Syllabus opgesteld door de vaklector
Oefeningen BTW, opgesteld door vaklector.

Studiekosten
Handboek: tegen gangbare marktprijs ( idem 1ste jaar)
Bijlagen: syllabus + oefeningen & documenten; tegen gangbare kopieprijs bepaald door de Hogeschool

Studiebegeleiding
Begeleid zelfstandig leren

Onderwijsvormen
Hoorcollege
Begeleide oefeningen
Begeleide zelfstudie: cases, studie van fiscale teksten en actuele problemen

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties:
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden