FINANCIňLE ANALYSE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, voor gegradueerden HOSP boekhouden - modulair - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Lieve HAUTERS
Referentie OCBMGA02A00003
 
Trefwoorden
Financiële analyse, S 190 bedrijfsbeleid, S 192 boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
Naast het opstellen van een jaarrekening moet de student een volledige financiële analyse kunnen uitvoeren en daaruit conclusies formuleren over de werking van het bedrijf.
De student moet bewust worden gemaakt van de noodzaak om periodiek financiële analyses uit te voeren, teneinde aan het bedrijfsmanagement de nodige beleidsinformatie (bedrijfseconomisch advies) te bezorgen. In het kader van 'Adviesverstrekking en besluitvorming als dienstverlening t.a.v. het cliënteel' moet de student in staat zijn boekhoudstaten te analyseren en financiële kerncijfers te interpreteren.
Om hierbij alternatieve scenario's op te stellen moet hij/zij bereid zijn zich diepgaand in een probleem te verdiepen en om uiteindelijk tot een advies te komen moet hij/zij blijk geven van een kritische ingesteldheid en beoordelingsvermogen.Via de oefeningen leert de student omgaan met informatie, wordt er aangeleerd om accuraat te werken (het voortdurend uitvoeren van de nodige controles zorgt ervoor dat fouten vermeden worden en dat alzo een maximale nauwkeurigheid bereikt wordt) en wordt de nadruk gelegd op zin voor orde.
Via groepswerk leert de student samenwerken, kritisch denken en in teamverband duidelijke conclusies vormen.

Leerinhoud
- Publicatieplicht
- Studie van de jaarrekening en waarderingsregels
- Analyse van omgevingsfactoren en interne structuren
- Herwerkte balans en resultatenrekening
- Financieel evenwicht
- Horizontale en verticale analyse
- Interpretatie van de jaarrekening aan de hand van ratio's
- Vergelijkingen tussen ondernemingen
- Cashflow analyse

Begincompetenties
Voorkennis van Algemeen en Vennootschapsboekhouden
Vlot kunnen werken met spreadsheets (Office-software)

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kan de financiële toestand van een onderneming correct beoordelen
        Indicatoren:
                - kent en begrijpt de inhoud van de posten en de jaarrekening
                - kan een jaarrekening interpreteren, herwerken en analyseren
                - kan de financiële ratio's berekenen en interpreteren
                - kan een kritisch oordeel vellen over de financiële situatie van een onderneming

Kerncompetentie 2: kan op een efficiënte manier informatie vergaren en behandelen
        Indicatoren:
                - kan relevante informatie verzamelen om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een onderneming
                - kan deze informatie kritisch beoordelen en binnen een gegeven tijdsbestek verwerken in een financieel rapport
                - kan verbanden leggen tussen de bekomen resultaten

Kerncompetentie 3: kan op een professionele manier omgaan met taken
        Indicatoren:
                - kan op een accurate manier taken uitvoeren, met oog voor detail maar zonder zich daarin te verliezen
                - kan plannen, organiseren en gestructureerd een taak uitvoeren binnen een opgelegd tijdsbestek
                - kan mogelijke oorzaken van een probleem benoemen en mogelijkheden tot verbetering voorstellen

Algemene competenties: kan in team werken
        Indicatoren:
                - bevordert teamspirit door samenwerking en betrokkenheid van de teamleden te stimuleren
                - zorgt voor een correcte informatiedoorstroming zodat de collectieve resultaten maximaal kunnen worden behaald
                - kan kritiek aanvaarden


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus (± 300 blz.).

Studiekosten
Gangbare prijs per fotokopie.

Studiebegeleiding
Begeleid zelfstandig leren.

Onderwijsvormen
Hoorcollege aangevuld met voorbeelden en oefeningen (zowel individuele oefeningen als groepswerk), begeleid zelfstandig leren: begeleid uitwerken van een case, een financiële analyse van een onderneming

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 40%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 40% + schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden