ALGEMEEN EN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN III (INCLUSIEF CASES)
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
professionele bachelor in het bedrijfsmanagement, voor gegradueerden HOSP boekhouden - modulair - afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 50.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Els Van Speybroeck
Referentie OCBMGA02A00002
 
Trefwoorden
Algemeen- en vennootschapsboekhouden III, IWETO code S192, boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
 • Grondige studie van de Belgische boekhoudwetgeving
 • De geldende IAS/IFRS-normen in België bespreken, zodat de student inzicht krijgt in de jaarrekening opgesteld conform deze normen.
 • De student moet in staat zijn zelfstandig deze normen te analyseren, synthetiseren en te interpreteren.
 • De studenten moeten tevens zelfstandig en accuraat leren werken met courante softwarepakketten in verband met de algemene boekhouding.
 • De praktijkkennis verworven in de verschillende opleidingsonderdelen kunnen toepassen in een geïntegreerde vakoverschrijdende case .


Leerinhoud
 • Wetgeving betreffende de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen, gedetailleerde bespreking van de boekhoudbeginselen en waarderingsregels.
 • Internationale boekhoudnormen (IAS/IFRS)
          - Basisprincipes en voorstelling van de jaarrekening conform IAS/IFRS
          - Toepassingsgebied
          - Presentatie van de normen en waarderingsregels
          - Verschilpunten met de Belgische boekhoudregels
          - Praktische voorbeelden en oefeningen
 • Boekhoudpakketten: opstarten van een dossier, dagelijkse verrichtingen, maandelijkse centralisaties, afsluiten van het boekjaar (+correcties) en overdrachten naar een volgend boekjaar.
 • Vakoverschrijdende case waarin de leerinhouden van meerdere geziene opleidingsonderdelen aan bod komen.


Begincompetenties
Voldoen aan de eindcompetenties van Algemeen- en Vennootschapsboekhouden I

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kan omgaan met taken
        Indicatoren:
                - kan op zelfstandige en correcte manier boekingen uitvoeren op een systematische manier volgens de geldende boekhoudnormen -en wetgeving
                - past accuraat en nauwkeurig de geziene theorie toe in verscheidene toepassingen
                - kan de uitgevoerde taken toetsen op een logisch denkpatroon en kan nieuwe informatie, verkregen door raadpleging van bronnen en actualisering van                  kennis, toepassen

Kerncompetentie 2: kennis van de specifieke boekhoudpakketten op PC en de mogelijkheden van de programma's
        Indicatoren:
                - kan een boekhoudpakket opstarten
                - kan dagelijkse verrichtingen ingeven
                - kan de maandelijkse centralisatie uitvoeren
                - kan het boekjaar afsluiten, correcties uitvoeren en overdrachten naar een volgend boekjaar
                - kan zelfstandig en efficiënt werken met een boekhoudpakket

Kerncompetentie 3: kan de verworven kennis in de opleiding toepassen in een vakoverschrijdende case:
        Indicatoren:
                - heeft basiskennis van juridische, economische, accountancy documenten
                - kan zijn verwerkte informatie van de case, boekhoudkundig rapporteren

Algemene competenties: kennis van het Belgisch boekhoudrecht, de Belgische boekhoudkundige normen en kennis van de internationale boekhoudnormen (IAS - IFRS)
        Indicatoren:
                - kan de Belgische boekhoudwetgeving en normen interpreteren en vertalen naar direct bruikbare informatie
                - kan de voornaamste internationale IAS - IFRS normen begrijpen en vergelijken met de Belgische wetgeving en normen
                - kan de verschillen tussen de Belgische en internationale IAS-IFRS normen verwoorden naar bruikbare informatie


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek of syllabus
Specifieke accounting-software handleiding
Draaiboek: case

Studiekosten
Handboek : marktprijs
Syllabus, draaiboek case: gangbare kostprijs, bepaald door de Hogeschool

Studiebegeleiding
Bij problemen individuele begeleiding.
Sturen en coachen van de studenten tijdens de sessies begeleid zelfstandig leren..

Onderwijsvormen
Een interactief leergesprek, gevolgd door oefeningen.
De leerstof wordt aangebracht door middel van oefeningen, welke eerst individueel zijn voorbereid en klassikaal worden verbeterd.
Via leergesprekken en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
Via begeleid zelfstandig leren zal de lector je coachen en waar nodig bijsturen in de case.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM BOEKHOUDPAKKETTEN
        Niet-periodegebonden evaluaties: /
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 100%*1/3 - uitvoering op PC
PARTIM THEORIE
        Niet-periodegebonden evaluaties: /
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 100%*1/3
PARTIM CASES
        Niet-periodegebonden evaluaties: /
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 100%*1/3 - uitvoering op PC
Tweede examenzittijd:
PARTIM BOEKHOUDPAKKETTEN
        schriftelijk examen 100%*1/3 - uitvoering op PC
PARTIM THEORIE
        schriftelijk examen 100%*1/3
PARTIM CASES
        schriftelijk examen 100%*1/3 - uitvoering op PC
Examencontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM BOEKHOUDPAKKETTEN
        schriftelijk examen 100%*1/3 - uitvoering op PC
PARTIM THEORIE
        schriftelijk examen 100%*1/3
PARTIM CASES
        schriftelijk examen 100%*1/3 - uitvoering op PC
Tweede examenzittijd:
PARTIM BOEKHOUDPAKKETTEN
        schriftelijk examen 100%*1/3 - uitvoering op PC
PARTIM THEORIE
        schriftelijk examen 100%*1/3
PARTIM CASES
        schriftelijk examen 100%*1/3 - uitvoering op PC

De niet-geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10/20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over ieder partim waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde; zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.
Een partimcijfer wordt niet overgedragen naar een volgend academiejaar.


OP-leden