VENNOOTSCHAPSRECHT
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els Van Speybroeck
Referentie OCBMGA01A00019
 
Trefwoorden
Vennootschapsrecht, IWETO-codes: S141 Fiscaal recht en S192 Boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
Het verwerven van inzicht in de belangrijkste commerciële en niet-commerciële samenwerkingsvormen naar Belgisch recht.
Het verwerven van grondige kennis m.b.t. de belangrijkste vennootschapsvormen.
Het efficiënt opzoeken van juridische informatie, inzonderheid het gebruik van het Wetboek van Vennootschappen.

Leerinhoud
 1. verenigingen en vennootschappen
 2. bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen en aan alle rechtspersonen (oprichting, bestuur en vertegenwoordiging, inbreng, aansprakelijkheid, winstverdeling, controle, nietigheid, ontbinding)
 3. de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid : maatschap, tijdelijke handelsvennootschap, stille handelsvennootschap
 4. de personenvennootschappen : vennootschap onder firma en gewone commanditaire vennootschap (oprichting, aansprakelijkheid van vennoten, overdracht van deelneming, duur en ontbinding)
 5. de kapitaalvennootschappen : naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen (oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding)
 6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding)
 7. de coöperatieve vennootschap (CVOA en CVBA) (oprichting, effecten, organen, kapitaal, geschillen, duur en ontbinding)
 8. vennootschap met sociaal oogmerk en VZW
 9. herstructurering van vennootschappen : fusie, splitsing, inbreng
 10. omzetting van vennootschappen
 11. het economisch samenwerkingsverband
 12. de Europese vennootschap


Begincompetenties
De reeds verworven beginselen van het burgerlijk recht, inzonderheid het verbintenissen- en contractenrecht en het handelsrecht.

Eindcompetenties
 1. Grondige kennis van vennootschapsrecht
  Indicatoren:
  • heeft kennis van de juridische basisbeginselen van vennootschapsrecht
  • kent de bijzondere kenmerken van de diverse rechtsvormen die een vennootschap kan aannemen
  • kan de diverse rechtsvormen met elkaar vergelijken
 2. Kan op een efficiënte manier informatie vergaren en behandelen
  Indicatoren:
  • heeft kennis van de bronnen die boekhoudkundige en juridische gegevens bevatten
  • heeft inzicht in de structuur van het Wetboek van Vennootschappen
  • kan de nodige informatie verzamelen
  • kan de juridische informatie verwerken en toepassen
 3. Kan omgaan met taken
  Indicatoren:
  • voert de taken nauwkeurig uit
  • plant, organiseert en werkt de taken af binnen het gegeven tijdsbestek
  • kan zowel individueel als in groep werken


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
H. GEINGER en N. HEIJERICK, Inleiding tot het vennootschapsrecht, Brugge, Die Keure.
Wetboek ven Vennootschappen.
Syllabus.

Studiekosten
Handboek (marktprijs).
Syllabus: € 4 (ongeveer).
Wetboek (marktprijs).

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen, klassikaal en individueel indien nodig.

Onderwijsvormen
Doceermethode afgewisseld met leergesprekken.
Begeleide oefeningen en zelfstudieopdrachten.

Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
 • Eerste examenzittijd: 100% mondeling examen
 • Tweede examenzittijd: 100% mondeling examen

Examencontract
 • Eerste examenzittijd: 100% mondeling examen
 • Tweede examenzittijd: 100% mondeling examen


OP-leden