BTW EN CASESTUDIES
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marie-Christine BLOEM
Referentie OCBMGA01A00016
 
Trefwoorden
BTW en casestudies, IWETO-code: S141-fiscaal recht

Doelstellingen
De cursus BTW en casestudies moet worden gezien als een aanvulling op de cursus Algemeen Boekhouden.
De student moet de basisinhoud van de BTW-wetgeving kennen, moet tevens de inhoud en de wettelijke termijnen voor indiening van de wettelijk vereiste stukken zoals de BTW-aangifte kennen.
Deze basiskennis wordt grondig ingeoefend zodat ze als parate kennis aanwezig is. De nadruk ligt vooral op de toepassing van de wetgeving: via praktische oefeningen op het verwerken van de facturen en op het invullen van de periodieke BTW-aangifte krijgt de student inzicht in de betrokken wetgeving.

Daarna volgt een meer grondige studie van de elementaire begrippen (basiskennis) uit het BTW- Wetboek. Via praktijkgerichte oefeningen op de verwerking van de BTW-wetgeving in de boekhouding wordt de student aangeleerd om accuraat te werken en wordt de nadruk gelegd op zin voor orde; de kwaliteit van fiscale documenten wordt immers bepaald door volledigheid (formeel en inhoudelijk) en cijfermatige juistheid.

De attitude leergierigheid moet worden bijgebracht. De student leert de vakliteratuur op fiscaal vlak kennen, raadplegen en leert omgaan met de informatie. Concrete en actuele BTW-problemen leert hij/zij onderkennen en oplossen via opzoekingswerk in wetteksten, aanschrijvingen, publicaties en tijdschriften, internet. De student moet worden bewust gemaakt van de noodzaak tot accurate toepassing van de snel wijzigende BTW-wetgeving en de daaruit volgende noodzakelijke bereidheid tot permanente bijscholing (studiedagen, seminaries, bijscholing...).
De student verwerft inzicht in de beginselen van de Registratie- en Successierechten.

Leerinhoud
Elementaire begrippen van de BTW
 • Algemeenheden
 • De belastbare handelingen
 • De BTW-belastingplichtige
 • Belastbare verrichtingen: levering van goederen, verrichten van diensten, invoer en intracommunautaire verwervingen, vrijstelling van uitvoer en intracommunautaire leveringen
 • Maatstaf van heffing, tarieven
Verplichtingen voor de heffing van de BTW
 • Aangifte van beroepswerkzaamheid, BTW-registratienummer
 • Facturering
 • Aangifte
Uitdieping BTW
 • Herzieningen
 • Teruggaaf van de belasting
 • Jaarlijkse opgave van de afnemers belastingplichtige
 • Bijzondere regelingen ivm Intracommunautaire handelingen (+Intracommunautaire opgave)
 • De gemengde belastingplichtige
 • Bijzondere stelsels (forfaitaire regeling inzake BTW, belastingheffing over de winstmarge)
Actualiteit

Beginselen van Registratie- en Successierechten
 • Registratierechten: formaliteiten, tarieven, algemene regels, bepaling van de belasting,…
 • Successierechten: formaliteiten, tarieven, algemene regels, bepaling van de belasting,…
Casestudies

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
 1. Heeft kennis van de principes van de BTW-wetgeving en van de BTW-verplichtingen
  Indicatoren:
  Heeft kennis vakterminologie
  • Heeft kennis van belastbare en vrijgestelde handelingen
  • Kent de verschillende soorten BTW-belastingplichtige
  • Kent de maatstaf van heffing en kan die correct berekenen
  • Kent de betekenis van de aftrekregeling en weet wat de gevolgen daarvan zijn voor de BTW-belastingplichtige
  • Kent de basisprincipes van de bijzondere stelsels: forfaitaire regeling, vrijstellingsregeling, enz.
  • Kent de wetgeving inzake herzieningen en teruggaaf van de BTW
  • Kent de betekenis van de verschillende vakken van de gewone BTW-aangifte
  • Kan een BTW- aangifte opmaken uitgaande van de boekhouding en /of op basis van concrete gegevens
  • Kan de listing opstellen, de IC-opgave opmaken,....
 2. Heeft basiskennis van de wetgeving inzake registratie- en successierechten
  Indicatoren:
  • kent de belangrijkste begrippen inzake registratie- en successierechten
  • kan de wetgeving inzake registratie- en successierechten interpreteren en praktisch toepassen
  • kan de verschuldigde registratie- en successierechten berekenen
 3. Kan op een efficiënte en effectieve manier omgaan met informatie
  Indicatoren:
  • Kent de BTW-wetgeving en kan het BTW-wetboek raadplegen en interpreteren
  • Kent de vereiste BTW-documenten
  • De student kent de bronnen van registratie- en successierechten
  • Kent de vakliteratuur op fiscaal, juridisch en accountancy, ... vlak
  • Weet waar de actualisatie van de wetgeving kan teruggevonden worden
 4. Algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes: Omgaan met taken
  Indicatoren:
  • Kan nauwkeurig, ordelijk en accuraat omgaan met cijfermateriaal
  • Gaat juistheid van gegevens na
  • Kan correct en systematisch repetitieve taken uitvoeren (inkomende- en uitgaande facturen verwerken, BTW-aangiften, listings, IC-opgave, enz. opstellen)
  • Kan zelfstandig en in groepsverband opdrachten uitvoeren
  • Kan afwijkende situaties inschatten en verwerken (fouten opsporen en verbeteren)
  • Kan opdrachten plannen, organiseren en uitvoeren binnen de voorziene termijn
  • Voert op een efficiënte manier uit wat gevraagd wordt


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Jos Vervoort: Belasting over de Toegevoegde Waarde-Basiscursus met geactualiseerd wetboek. Uitgeverij Pelckmans.
Syllabus Registratie- en Successierechten.
Bijlagen: oefeningen, aanvullingen, cases en praktijkdocumenten, oefeningen opgesteld door de vaklector.

Studiekosten
Handboek: tegen gangbare marktprijs (circa 25 euro)
Bijlagen: tegen gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool

Studiebegeleiding
Sturen en coachen van de studenten bij het voorbereiden van de cases.
Klassikale verbetering en bespreking van de cases.
De vaklector is bereikbaar voor vragen (persoonlijk of via zijn e-mailadres).
Begeleid zelfstandig leren.

Onderwijsvormen
 • Hoorcollege
 • Leergesprek
 • Begeleide oefeningen onder de vorm van cases
 • Begeleid zelfstandig leren: cases, studie van fiscale teksten en actuele problemen.


Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen

Examencontract
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen.
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen.


OP-leden