ANALYTISCH BOEKHOUDEN EN KOSTENCALCULATIE
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christiane HUYBRECHTS
Referentie OCBMGA01A00014
 
Trefwoorden
Analytisch boekhouden, kostencalculatie en kostenbeleid, IWETO-code: S190 Bedrijfsbeleid en S192 Boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in het complex geheel van kosten- en kostprijscalculaties.
 • Cijfermatig kritisch, voorzichtig, objectief, accuraat en met de nodige realiteitszin gegevens kunnen analyseren en interpreteren om de nodige bijsturingen te kunnen doen.
 • Het kunnen gebruiken van analytische rekeningen om een periodieke analyse van de resultaten mogelijk te maken.
 • Het analyseren van resultaten in een analytische boekhouding, verwijzend naar de diverse standpunten inzake kostprijscalculatie en rekening houdend met de organisatorische structuur van de onderneming en de diverse productiestructuren.
 • Inzicht in de boekhouding als informatieverschaffer voor het bedrijfsbeleid (decision making) en de controle (interne en externe audit)


Leerinhoud
Partim Analytisch Boekhouden
 1. Bespreking algemene begrippen
 2. Periodieke resultaatberekening
 3. Analytisch exploitatieboekhouden in productieondernemingen
 4. Gebruik van diverse calculatiemethodes en hun mogelijke verwerking in de boekhouding (full cost, ABC)
Partim Kostencalculatie
 1. Capaciteit en bezetting
 2. Kostensoorten en –gedrag
 3. Full cost en standaardkostprijs
 4. Activity Based Management
 5. Direct costing
 6. Omzetbepaling en resultaatberekening


Begincompetenties
Basiskennis boekhouden

Eindcompetenties
 1. Kan een analytische boekhouding uitbouwen en bijhouden
  Indicatoren:
  • heeft kennis van de verschillende vormen van de analytische exploitatieboekhouding
  • heeft inzicht in het verband tussen de algemene boekhouding en de verwerking in de kostprijsboekhouding
  • heeft kennis van de verschillende kostprijsfactoren
  • kan de verschillende kostensoorten periodiek toerekenen als kostprijsfactor in de analytische boekhouding
 2. Kan een “full cost”-kostprijsberekening uitvoeren
  Indicatoren:
  • heeft kennis van de indeling van de kostensoorten naar directe/indirecte/vaste/variabele kosten
  • weet hoe het algemeen boekingsschema werkt om de kostensoorten toe te wijzen naar kostenplaatsen, respectievelijk kostendragers
  • weet dat er verschillende technieken bestaan om de indirecte kosten te verdelen
  • kan de indirecte kosten op de juiste manier toerekenen om de kostprijs van een product/dienst te bepalen
 3. Kan de extra-comptabele kostprijsberekeningen toepassen op de diverse vormen van productieprocessen
  Indicatoren:
  • heeft kennis van de verschillende vormen van productieprocessen
  • kan de algemene boekhouding uitwerken volgens het voorkomend productieproces
  • weet waarom de extra-comptabele berekeningen noodzakelijk zijn om het bedrijfsresultaat te kunnen berekenen
  • kan deze berekeningen zelfstandig uitvoeren
 4. Kan problemen in de kostencalculatie herkennen, analyseren en inzichtelijk benaderen
  Indicatoren:
  • heeft kennis en inzicht in kostengedrag en kostensoorten
  • heeft kennis van diverse methoden van kostencalculatie
  • heeft kennis en inzicht in de gevolgen van de kosten op het resultaat
  • legt verbanden tussen gegevens en kostendoeleinden
  • kan break-even punt berekenen en interpreteren
  • kan kritisch omgaan met cijfermateriaal en bekomen resultaten
 5. Algemeen beroepsgerichte vaardigheden en attitudes
  Indicatoren:
  • integreert hierboven vermelde kenniscompetentie in praktijkdossiers
  • werkt precies en nauwkeurig
  • is zich bewust van het complexe geheel van de materie van kostencalculatie
  • kan hoofd- en bijzaken onderscheiden
  • heeft oog voor details zonder zich daarin te verliezen
  • kan de informatie (kostensoorten) verzamelen en behandelen met het oog op het correct berekenen van de kostprijs
  • werkt resultaat- en oplossingsgericht
  • kan deze informatie en berekeningen schriftelijk op een overzichtelijke manier voorstellen (excel)
  • ziet de gevolgen in van een foutieve kostprijsberekening
  • gaat zorgvuldig om met de ter beschikking gestelde en bekomen informatie
  • is leergierig en is steeds bereid de verworven kennis te verbreden en/of te verdiepen
  • weet de externe informatiebronnen te raadplegen om de wijzigende wetgeving op te zoeken


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek: Cost Accounting - deel Analytisch Exploitatieboekhouden van M. Erlingen, Uitgeverij Den Arend.
Syllabus met praktijkdocumentatie en cases.
Gebruik van wetteksten/adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Actuele informatie individueel op te zoeken op websites.


Studiekosten
Handboek tegen marktprijs.
Syllabus tegen de kopieprijs bepaald door de hogeschool.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten.

Studiebegeleiding
Begeleide uitwerking oefeningen in Excel en verdere uitdieping

Onderwijsvormen
Hoorcolleges
Aangevuld met oefeningen

Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract

Eindevaluatie:
 • Partim Analytisch Boekhouden: 60% van de eindbeoordeling
 • Partim Kostencalculatie: 40% van de eindbeoordeling

Eerste examenzittijd:
 • Partim Analytisch Boekhouden: 100% schriftelijk examen
 • Partim Kostencalculatie: 100% schriftelijk examen

Tweede examenzittijd:
 • Partim Analytisch Boekhouden: 100% schriftelijk examen
 • Partim Kostencalculatie: 100% schriftelijk examen


Examencontract

Eindevaluatie:
 • Partim Analytisch Boekhouden: 60% van de eindbeoordeling
 • Partim Kostencalculatie: 40% van de eindbeoordeling

Eerste examenzittijd:
 • Partim Analytisch Boekhouden: 100% schriftelijk examen
 • Partim Kostencalculatie: 100% schriftelijk examen

Tweede examenzittijd:
 • Partim Analytisch Boekhouden: 100% schriftelijk examen
 • Partim Kostencalculatie: 100% schriftelijk examen

Opleidingsonderdeel met partims

 • Indien een student afwezig is op 1 partim, krijgt hij de vermelding “afwezig” voor het hele opleidingsonderdeel.
 • De niet-geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10/20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar.
  Hij dient echter wel examen af te leggen over ieder partim waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde; zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.
 • Een partimcijfer wordt niet overgedragen naar een volgend academiejaar.


OP-leden