ALGEMEEN EN VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN (INCL.CASES)
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 75.0
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 375.0
Studiepunten [E] 15
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els Van Speybroeck
Referentie OCBMGA01A00013
 
Trefwoorden
Algemeen en vennootschapsboekhouden IWETO code S1902 boekhoudkundige wetenschappen

Doelstellingen
 • De algemene handelsverrichtingen met kennis van zaken boekhoudkundig kunnen administreren in overeenstemming met het Belgisch boekhoudrecht.
 • De financiële en fiscale implicaties ervan kunnen evalueren om aldus een correcte jaarrekening op te stellen.
 • Kennis verworven in het eerste jaar , verder verdiepen en consolideren.
 • Zelfstandig de boekhoudkundige actualiteit en wijzigingen kunnen verwerken.
 • Zelfstandig en accuraat leren werken met courante softwarepakketten in verband met de algemene boekhouding.
 • Deze praktijkkennis moeten ze kunnen toepassen in ruimere geïntegreerde cases.
 • Creatief en probleemoplossend denken is een noodzaak.
 • Te verwerven attitudes zijn tevens nauwkeurig werken, leergierigheid en kritische ingesteldheid.


Leerinhoud
 • Studie van de registratie van de aan-en verkoopcyclus, de in-en uitgaande kasstromen(betalingscyclus), de personeelscyclus, de investeringscyclus, de financieringscyclus, belastingen, eindejaarsverrichtingen, bepaling en verwerking van het nettoresultaat.
 • Bespreking van en boekhoudkundige verwerking van de actiefrubrieken van de balans (rubriek I tem X) gerelateerd aan hun aanverwante kosten en opbrengsten (resultatenrekening)
 • Bespreking van en boekhoudkundige verwerking van de passiefrubrieken van de balans (rubriek I tem X) gerelateerd aan hun aanverwante kosten en opbrengsten (resultatenrekening)
 • Wetgeving betreffende de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen, gedetailleerde bespreking van de boekhoudbeginselen en waarderingsregels
 • IAS/IFRS normen
 • Boekhoudpakketten: opstarten van een dossier, dagelijkse verrichtingen, maandelijkse centralisaties, afsluiten van het boekjaar (+correcties) en overdrachten naar een volgend boekjaar.
 • Geïntegreerde case.


Begincompetenties
 • Basiskennis boekhouden
 • Basiskennis informatica: vertrouwd zijn met basishandelingen op de computer.


Eindcompetenties
 1. Kennis van de boekhoudkundige verwerking van de gebeurtenissen eigen aan het functioneren van een onderneming in casu een vennootschap
  Indicatoren:
  • de student kan zelfstandige en correct repetitieve boekingen op een systematische manier volgens de geldende boekhoudnormen en – wetgeving uitvoeren
  • hij kan een aangepast rekeningenstelsel gebruiken, interpreteren en analyseren
  • hij past accuraat en nauwkeurig de geziene theorie toe in verscheidene toepassingen
  • hij kan volgens een logisch denkpatroon de uitgevoerde taken toetsen en resultaten beoordelen
  • hij kan nieuwe informatie, verkregen door raadpleging van bronnen en actualisering van kennis, analyseren en toepassen
  • hij kan de vereiste wettelijke boekhouddocumenten opstellen en interpreteren
  • hij heeft een kennis van de IAS/IFRS normen
 2. Kennis van de specifieke boekhoudpakketten op PC en de mogelijkheden van de programma’s
  Indicatoren:
  • kan een boekhoudpakket opstarten
  • kan dagelijkse verrichtingen ingeven
  • kan de maandelijkse centralisatie uitvoeren
  • kan het boekjaar afsluiten, correcties uitvoeren en overdrachten naar een volgend boekjaar
  • kan zelfstandig en efficiënt werken met een boekhoudpakket
 3. Kan de verworven kennis in de opleiding toepassen in een vakoverschrijdende case
  Indicatoren:
  • de student heeft basis kennis van juridische, economische, accountancy documenten.
  • de student kan zijn verwerkte informatie van de case, boekhoudkundig rapporteren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
 • Handboek of syllabus
 • Specifieke accounting-software handleiding
 • Draaiboek: case
 • Opgaven en losse nota's


Studiekosten
Handboeken tegen marktprijs en kopieën tegen de prijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Bij problemen individuele begeleiding.
Sturen en coachen van de studenten tijdens de sessies begeleid zelfstandig leren.

Onderwijsvormen
 • Een interactief leergesprek, gevolgd door oefeningen.
 • Via leergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
 • Via begeleide zelfstudie zal de lector je coachen en waar nodig bijsturen in de diverse oefeningen die je eerst zelfstandig hebt voorbereid.


Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract:

Eerste examenzittijd:
 • Partim Algemeen en vennootschapsboekhouden: 70% schriftelijk examen
 • Partim Boekhoudpakketten: 15% permanente evaluatie met uitvoering op PC
 • Partim Vakoverschrijdende case: 15% permanente evaluatie met uitvoering op PC

Tweede examenzittijd:
 • Partim Algemeen en vennootschapsboekhouden: 70% schriftelijk examen
 • Partim Boekhoudpakketten: 15% schriftelijk examen met uitvoering op PC
 • Partim Vakoverschrijdende case: 15% schriftelijk examen met uitvoering op PC


Examencontract:

Eerste examenzittijd:
 • Partim Algemeen en vennootschapsboekhouden: 70% schriftelijk examen
 • Partim Boekhoudpakketten: 15% schriftelijk examen met uitvoering op PC
 • Partim Vakoverschrijdende case: 15% schriftelijk examen met uitvoering op PC

Tweede examenzittijd:
 • Partim Algemeen en vennootschapsboekhouden: 70% schriftelijk examen
 • Partim Boekhoudpakketten: 15% schriftelijk examen met uitvoering op PC
 • Partim Vakoverschrijdende case: 15% schriftelijk examen met uitvoering op PC


Opleidingsonderdeel met partims

 • Indien een student afwezig is op 1 partim, krijgt hij de vermelding “afwezig” voor het hele opleidingsonderdeel.
 • De niet-geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10/20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar.
  Hij dient echter wel examen af te leggen over ieder partim waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde; zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.
 • Een partimcijfer wordt niet overgedragen naar een volgend academiejaar.


OP-leden