PRINCIPES EN TECHNIEKEN VAN INTERNATIONALE MARKETING
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Internationale marketing
Hoorcollege [A] 75.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands en Engels
Titularis Alexandra Coppens
Referentie RYIMAR01A00001
 
Trefwoorden
Principes en technieken van internationale marketing: Internationale marketing, Marketing en strategisch management, Webdesign, E-commerce, Statistische gegevensverwerking, S180 economische systemen, S185 handels en industriële economie, S190 bedrijfsbeleid, S191 marktstudie, P160 statistiek

Doelstellingen
Module Internationale marketing
 • De studenten verwerven kennis van de rol en werking van marketing binnen de internationale handel, de internationale commerciële omgeving en de plaats van België hierin
 • De studenten verwerven kennis aangaande de internationale marketingstrategie acht een website en leren deze marketingstrategie uit te werken in een website.
Module Marketing en strategisch managment
 • De strategie van een bedrijf begrijpen
 • Een commercieel marketingprobleem onderkennen, formuleren, analyseren, oplossingen aanreiken en concrete aanbevelingen doen
 • De strategie van een bedrijf beter begrijpen en de relatie zien met sales en marketing
 • Inzicht verwerven in de positionering van een bedrijf / product / merk
Module Statistische gegevensverwerking
 • Op een praktische manier omgaan met bedrijfseconomische cijfergegevens
 • Statistische gegevens verwerken en interpreteren, met behulp van een softwarepakket
Module Webdesign
 • Inzicht verwerven in de voornaamste technieken en standaarden die gebruikt worden bij het maken van websites
 • Praktijk: zelfstandig een eenvoudige website met afbeeldingen, animaties en html-formulieren kunnen maken en op het internet plaatsen


Leerinhoud
Module: Internationale marketing
 • E-marketing: de internationale marketingstrategie, vertaald in een website
Module: Marketing en strategisch management
In deze cursus bespreken we de marketingmix en geven we reeds een duiding aan de verschillende strategische dimensies.
 • We vertrekken vanuit een uitvoerige bespreking van het marketingconcept en het marketingmanagementproces.
 • Vervolgens neemt het segmentatiegebeuren een belangrijke plaats in. Ook hier wordt de theorie zoveel mogelijk tastbaar gemaakt aan de hand van praktische voorbeelden, zodanig dat de studenten niet alleen weten welke mogelijkheden er op dit terrein bestaan, maar dat ze vooral een duidelijk en praktisch zicht zouden hebben op de bruik- en toepasbaarheid van deze elementen.
 • In een derde deel bespreken we de verschillende componenten van de marketingmix: het product en productontwikkeling, prijs, promotie en plaats.
Module: Statistische gegevensverwerking
 • Maken van synthesetabellen en grafieken
 • Gegevensbestanden praktisch aanpassen
 • De belangrijkste kengetallen uitrekenen en interpreteren
 • Een eenvoudige analyse maken.
Module: Webdesign
 • Kort overzicht van de technologieën en standaarden die gebruikt worden bij het maken van websites (HTML/ XHTML, CSS, ...)
 • Praktijk:
           - Zelf webpagina's in HTML en CSS maken
           - Werken met afbeeldingen
           - Gebruik van HTML- en WYSIWIG-editors
           - Werken met HTML-formulieren
           - Inleiding in Macromedia Flash


Begincompetenties
Modules Internationale marketing en Marketing strategisch management:
 • Interesse in het commerciële en marketinggebeuren
 • Basiskennis van concepten en instrumenten van management, marketing, marketingcommunicatie en marktonderzoek is een voordeel
Modules Webdesign en Statistische gegevensverwerking:
 • Interesse voor cijfers
 • Goede praktische kennis van en vaardigheid met computers (mappen maken en beheren, bestanden beheren, gebruik e-mailprogramma, gebruik browser,...)
 • Basisbegrippen van de beschrijvende statistiek


Eindcompetenties
Kennis:
Specifiek beroepsgericht:
 • Grondige kennis van het internationale marketinggebeuren
 • Marketingmix en strategische dimensies
 • Marketingconcept en marketing managementproces
 • Segmentatie
 • Statistische technieken
 • Statistische gegevensverwerking
 • Technologieën en standaarden bij websites
 • Technieken van webdesign
Vaardigheden:
Algemeen beroepsgericht:
 • denk- en redeneervaardigheid
 • teamgericht kunnen werken
 • communicatievaardigheden
 • zelfstandig kunnen werken
Specifiek beroepsgericht:
 • verwerven en verwerken van informatie
 • theorie toetsen aan de praktijk
 • benutten van ICT mogelijkheden
 • cijfergegevens en statistische gegevens en resultaten kunnen interpreteren
 • analytisch vermogen
 • probleemoplossend vermogen
 • kunnen omgaan met vernieuwing
Attitudes:
Specifiek beroepsgericht:
 • resultaatgericht
 • kritische ingesteldheid
 • creativiteit
 • flexibiliteit
 • innovatiegerichtheid
 • leergierigheid


Leermaterialen
Syllabussen voor partims
Handboek Marketing en strategisch management
Electronische leeromgeving DOKEOS

Studiekosten
Handboek tegen gangbare marktprijs
Syllabussen tegen prijs bepaald door hogeschool (ongeveer 300 bladzijden)
Kosten verbonden aan eventuele extra-muros activiteiten en opdrachten.

Studiebegeleiding
Studenten kunnen met vragen bij de vaklectoren terecht
Coaching bij het maken van oefeningen
Lectoren zijn beschikbaar via e-mail en elektronische leeromgeving
Voor de module Webdesign wordt een extra uur per week (eerste semester) georganiseerd om de studenten de kans te geven de praktijkcomponent met voldoende ondersteuning uit te werken.

Onderwijsvormen
Hoorcollege
Leergesprek
Geleide oefeningen
Elektronische leeromgeving
Groepswerk

Evaluatievorm
Module: Internationale marketing (1/3 van de punten)
 • 1ste examenzittijd: 60% schriftelijk examen en 40% permanente evaluatie
 • 2de examenzittijd: schriftelijk examen
Module: Marketing en strategisch management (1/3 van de punten)
 • 1ste examenzittijd: schriftelijk examen
 • 2de examenzittijd: schriftelijk examen
Modules Webdesign en Statistische gegevensverwerking (1/3 van de punten)
 • Eerste zittijd: permanente evaluatie
 • Tweede zittijd: examen met uitwerking op computer.
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden