DOUANE EN ACCIJNZEN
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Greta DE GLAS
Referentie RYFISC01K00001
 
Trefwoorden
Douane en accijnzen s 141 s 192

Doelstellingen
De inhoud en de werking van deze soorten belastingen bespreken.
Kunnen bepalen in welke situaties documenten (douanedocumenten, vergunningen, certificaten, aangiften…enz.) nodig zijn.
Douanetechnische begrippen zoals invoer, uitvoer, douanevervoer, entrepots, schorsingsregeling accijns ….enz. kennen en de hierop toe te passen of te gebruiken documenten kunnen aanduiden.
Door oefeningen de nodige documenten leren gebruiken. ( Enig document, NCTS-begeleidingsdocumenten, Administratief Geleide document, DV1…)

Leerinhoud
Europese douaneregelgeving met als uitvalsbasis het Communautair Douane Wetboek.
 • oorsprong van de goederen;
 • het douanetarief;
 • de douanewaarde;
 • douaneprocedures en- douaneregelingen.
De accijnsregelgeving.

Begincompetenties
Basisprincipes van internationale handel.

Eindcompetenties
Kennis
 • Kennis van internationale handel
 • Kennis van douane, accijnzen en BTW
 • Kennis van de vakliteratuur
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Doorgedreven kennis van de financiële documenten, douanedocumenten.
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep
 • Kennis vakterminologie en documenten
Vaardigheden
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Deontologisch omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • De grote economische sectoren volgen
 • De financiële realiteit via vakliteratuur volgen
 • De informatie opzoeken, verzamelen, verwerken en bijhouden die nodig is om de handelstransactie, het vervoer, de opslag, de verwerking of de behandeling van de goederen te laten gebeuren conform de procedures en voorschriften vervat in de douane-, accijns- en BTW-wetgeving
 • Alle mogelijke bronnen die juridische fiscale, economische gegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Technische dossiers samenstellen
 • De douane- en accijnswetgeving mbt het internationaal verhandelen van goederen toepassen en opvolgen
 • De BTW-wetgeving mbt het internationaal verhandelen van goederen toepassen en opvolgen
 • Toepassen van de deontologische regels eigen aan het beroep
 • Kennis van het aangeven van douanedocumenten en rechten
 • Heffingen en invoerrechten berekenen, berekenen van de accijnzen
Attitudes
 • Betrouwbaarheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Waakzaamheid tov de vertrouwelijkheid
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen
 • Zin voor volledigheid
 • Opvolging BTW-, douane- en accijnswetgeving
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Probleemoplossend werken
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
Handboek (boekhandel)
Begeleidende nota's, oefeningen en geïntegreerde toepassingen opgesteld door de vaklector (cursusdienst)

Studiekosten
Handboek tegen marktprijs.
Cursus a rato van de gangbare kopieprijs.
Een gestructureerde cursus.

Studiebegeleiding
Individuele begeleiding indien vereist

Onderwijsvormen
Interactief leergesprek, gevolgd door per thema aangepaste oefeningen en/of lezingen

Evaluatievorm
 • Eerste zittijd 100% schriftelijk examen.
 • Tweede zittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden