SCRIPTIE
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Fiscaliteit
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 250.0
Totale studietijd [D] 250
Studiepunten [E] 10
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Christine Vanheuverzwijn
Referentie RYFISC01A00009
 
Trefwoorden
Scriptie Iweto-code S141 fiscaal recht

Doelstellingen
Door het maken van een scriptie verdiept de student zich in een fiscaal onderwerp naar keuze en leert hij zelfstandig een rapport opstellen. Hij leert dat rapporteren daar waar nodig, dient beperkt te worden tot het essentiële en dat de conclusievorming eenduidig, klaar en coherent moet zijn.

Leerinhoud
De student voert onderzoek over een fiscaal thema en brengt hierover verslag uit in een scriptie.
Het onderwerp wordt bepaald in samenspraak met de coördinator van het postgraduaat fiscaliteit.
De scriptie bestaat uit een praktische studie die aansluit bij de opleidingsinhouden van het postgraduaat fiscaliteit en moet voor de student een meerwaarde betekenen in zijn curriculum

Begincompetenties
De student beschikt over de basiscompetenties bijgebracht in de andere opleidingsonderdelen.

Eindcompetenties
Kennis
 • Weten waar men zich kan bijscholen en wat men daaromtrent kan raadplegen
 • Kennis van rapporteringstechnieken
 • Kennis specifieke fiscale thema's
Vaardigheden
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Actualiseren van kennis
 • Het verwerven en verwerken van informatie
 • Communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • Informatie analyseren en anomalieën opsporen
 • Schriftelijk rapporteren
 • Zich correct uitdrukken
 • Zelfstandig een rapport kunnen opstellen
 • Problemen onderkennen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Inzicht in complexe situaties
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
 • Oog voor kwaliteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid
 • Zelfvertrouwen
 • Communicatiegerichtheid
 • Innovatiegerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Orde en netheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren
 • Doorzettingsvermogen
 • Concretiseringsvermogen
 • Stressbestendigheid
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
 • Planmatig en doelgericht werken
 • Geïnteresseerd omgaan met informatie op fiscaal vlak
 • Selectief zijn in die informatie
 • Kwaliteitsbewustzijn
 • Zin voor volledigheid
 • Praktische gerichtheid
 • Oog voor details zonder zich daarin te verliezen
 • Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie
 • Zin voor structuur
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Nauwkeurigheid inzake vraagstelling
 • Bereidheid om oplossing stap voor stap te verfijnen
 • Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak
 • Bereidheid zich diepgaand in een probleem te verdiepen
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische zin tegenover eigen conclusies


Leermaterialen


Studiekosten
Kost verbonden aan opzoekingswerk en laten kopiëren van het eindwerk

Studiebegeleiding
Begeleiding door promotor is voorzien

Onderwijsvormen
Zelfstandig werk

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Evaluatie eindwerk: 80%
 • Evaluatie presentatie van het eindwerk: 20 %
Tweede examenzittijd:
 • Eventueel herwerken van het eindwerk
 • Evaluatie eindwerk: 80%
 • Evaluatie presentatie van het eindwerk: 20 %


OP-leden