STAGE
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Fiscaliteit
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 375.0
Totale studietijd [D] 375
Studiepunten [E] 15
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Christine Vanheuverzwijn
Referentie RYFISC01A00008
 
Trefwoorden
Stage, Iweto-code: s141 fiscaal recht

Doelstellingen
De stage moet de student de kans bieden kennis te maken met de beroepspraktijk van de fiscalist/fiscaal raadgever in het bedrijfsleven. Kennis, vaardigheden en attitudes bijgebracht in de postgraduaatopleiding krijgen een praktische toetsing in het werkveld en worden er tevens verder ontwikkeld.
Vooral de algemeen en specifieke beroepsgerichte competenties zullen in de stage verder ontwikkeld worden:
 • uitdiepen van de theoretische kennis
 • vaardigheden op het vlak van interpersoonlijke relaties, teamworking, omgaan met informatie, omgaan met taken, persoonlijke functioneren, redeneervaardigheid, en administratieve vaardigheden
 • attitudes zoals accuratesse, flexibiliteit, omgaan met stress, organisatievermogen, doorzettingsvermogen, kritische ingesteldheid,resultaatgerichtheid, respecteren van de eis tot vertrouwelijkheid inzake gegevens, contactbereidheid, leergierigheid, zelfstandigheid, zin voor samenwerking, assertiviteit,...
De duur van deze stage is voldoende lang opdat de student zich volledig zou kunnen inleven in zijn werksituatie.

Leerinhoud
De stage duurt 10 weken (periode: april tot juni).
De stage kan plaatshebben in een accountants- of boekhoudkantoor, revisorenkantoor, in een fiscale administratie of in de fiscale afdeling van een bedrijf.
Tijdens deze periode zal de student zelfstandig werken en meehelpen in het kantoor of het bedrijf op het vlak van bijvoorbeeld het voorbereiden aangiftes personenbelasting en vennootschapsbelasting, BTW administratie, fiscale dossiers,…

De student houdt een stagelogboek bij dat een beknopte beschrijving bevat van de stageactiviteiten gedurende de ganse stageperiode en een korte persoonlijke evaluatie.
De student houdt steeds een kladversie van het stagelogboek bij zodat hij/zij steeds aan de stagebegeleider een indruk kan geven van de stagetaken.
De student geeft 1 exemplaar van het stagelogboek na verloop van de stage af aan de stagebegeleider.

Begincompetenties
De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de vooropleiding en in de andere opleidingsonderdelen uit deze opleiding

Eindcompetenties
Vaardigheden
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Actualiseren van kennis
 • Het verwerven en verwerken van informatie, analyseren en anomalieën opsporen
 • Communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Efficiënt werken, gericht op rendement
 • Gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen
 • Problemen onderkennen, analytisch en probleemoplossend denken
 • Inzicht in complexe situaties
 • Communicatief zijn naar klanten en medewerkers
 • Contacten leggen met de diverse administraties en instellingen, klanten
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
 • Betrouwbaarheid
 • Integriteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren, leergierigheid
 • Zelfvertrouwen
 • Discretie
 • Imagobewustzijn
 • Dienstverlenende gerichtheid
 • Openheid
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Innovatiegerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Orde en netheid
 • Assertiviteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Concretiseringsvermogen
 • Stressbestendigheid, Bestand tegen werkdruk
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
 • Kwaliteitsbewustzijn, loyauteit, assertiviteit in contact met de werkgever
 • Planmatig en doelgericht werken
 • Interesse voor de organisatie en structuur van het boekhoudkantoor of de onderneming
 • Waakzaamheid tov de vertrouwelijkheid
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klant
 • Assertiviteit, empathie, loyauteit, solidariteit, zin voor samenwerking in contact met de collega's
 • Dienstverlenende ingestelheid naar klanten en medewerkers
 • Kunnen omgaan met conflicten
 • Geïnteresseerd omgaan met informatie op fiscaal vlak
 • Selectief zijn in die informatie
 • Kwaliteitsbewustzijn
 • Plannen van de verschillende werkzaamheden in de afwerking van dossiers
 • Zin voor volledigheid
 • Praktische gerichtheid
 • Oog voor details zonder zich daarin te verliezen
 • Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie
 • Zin voor structuur
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Nauwkeurigheid inzake vraagstelling
 • Bereidheid om oplossing stap voor stap te verfijnen
 • Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak
 • Zin voor relativiteit
 • Bereidheid zich diepgaand in een probleem te verdiepen
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische zin tegenover eigen conclusies
 • Evaluatie van het eigen kunnen waar de grenzen van de bevoegdheid of kennis overschreden worden


Leermaterialen
Stage- en informatiebrochures

Studiekosten
Verplaatsingskosten naar het stagebedrijf
Alle kosten verbonden aan de stage, met inbegrip van de kosten voor het medisch onderzoek, zijn ten laste van de student

Studiebegeleiding
Persoonlijke begeleiding door een stagebegeleider (lector) en stagementor (bedrijf)

Onderwijsvormen
Stage
Het stagebedrijf bepaalt de voertaal.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd:
  De quotering voor het presteren tijdens de stageperiode gebeurt door de stagebegeleider op basis van bevindingen van stagebegeleider en het advies van de stagementor van het bedrijf
 • Tweede examenzittijd:
  De quotering voor het presteren in de stageperiode wordt meegenomen naar de tweede zittijd.


OP-leden