GRONDIGE STUDIE VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING EN RECHTSPERSONENBELASTING
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Fiscaliteit
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els CATTOIR
Referentie RYFISC01A00005
 
Trefwoorden
Grondige studie van de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting s 141 s 192

Doelstellingen
De doelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student een "diepgaande" kennis te verstrekken van het fiscaal regime van binnenlandse vennootschappen. Voor een beoefening van de ondernemingsfiscaliteit is een grondige kennis van de vennootschapsbelasting namelijk vereist.

Ook bepaalde fiscale aspecten van de ondernemingspolitiek worden behandeld , i.e. van de oprichting tot en met de ontbinding van de vennootschap en de bespreking van bijzondere ondernemingsverrichtingen, zoals fusies, splitsingen, overnames, en andere herstructureringsvormen.

Leerinhoud
1. Herhaling van de basisprincipes van de vennootschapsbelasting
2. Afzonderlijke aanslagen
3. Terugbetaling van maatschappelijk kapitaal
4. Verkrijging van eigen aandelen
5. Gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen
6. Ontbinding en vereffening van de vennootschap
7. Fusies en splitsingen van vennootschappen
8. Inbreng in vennootschappen
9. De rekening-courant
10. Vennootschap en onroerende goederen
11. Optimalisatie van winstspreiding
12. Globale voorbeelden
13. Principes van de rechtspersonenbelasting

Begincompetenties
Kennis van de basisprincipes van de vennootschapsbelasting

Eindcompetenties
Kennis
 • Fiscaliteit vennootschapsbelasting: zie leerinhoud
 • Kennis van de bronnen die fiscale gegevens bevatten
 • Kennis van de vakliteratuur op fiscaal vlak
 • Kennis van de evoluties op fiscaal recht
 • Kennis van fiscale en documenten
 • Kennis van de wettelijk vereiste stukken
 • Kennis van de informatiedragers die nodig zijn om de wettelijk vereiste stukken op te maken
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Zich correct uitdrukken
 • Inzicht in complexe situaties
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van fiscaliteit
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van fiscaliteit volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Alle mogelijke bronnen die fiscale gegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
 • Technische dossiers samenstellen
 • De vennootschapsbelasting beheersen en opvolgen
 • Kunnen omgaan met informatie op fiscaal vlak
Attitudes
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Graag met cijfers werken
 • Opvolging fiscaal recht
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak


Leermaterialen
Handboek en/of syllabus

Studiekosten
Gangbare marktprijs handboek
Syllabus tegen de gangbare prijs bepaald door de hogeschool

Studiebegeleiding
Met vragen kan je steeds bij de lector terecht

Onderwijsvormen
Het theoretisch gedeelte wordt klassikaal behandeld.
De praktische toepassingen werken de studenten individueel of in groep uit, tijdens de werkcolleges.
De oplossingen worden klassikaal besproken

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% mondeling examen.
 • Tweede examenzittijd: 100% mondeling examen


OP-leden