REGISTRATIE- EN SUCCESSIERECHTEN
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Fiscaliteit
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Isabelle GOETHALS
Referentie RYFISC01A00001
 
Trefwoorden
Registratie- en successierechten s 141 s 192

Doelstellingen
De doelstelling van dit opleidingsonderdeel is
 • de studenten kennis bij te brengen van de beginselen van het registratie- en successierecht en - planning.
 • hen het zelfstandig en kritisch gebruik van de bronnen aan te leren en hen de nodige methodologie bij te brengen.


Leerinhoud
I. Registratierecht
 • bepaling en doel
 • de akten en verklaringen die moeten geregistreerd worden
 • personen die tot registratie verplicht zijn
 • termijn van registratie
 • plaats van registratie
 • tarief van de rechten
 • ontleding van de evenredige registratierechten
 • bewijs
II. Successierechten
 • basisprincipes van het erfrecht
 • belastbare overgangen
 • belastbare basis
 • aangifte
 • tarieven, vrijstellingen en verminderingen
 • betaling
 • waarborgen van de staat
 • verplichtingen opgelegd aan derden
 • bewijsmiddelen
 • verjaring
 • vervolging en gedingen
 • technieken van successieplanning


Begincompetenties
Basisbegrippen van het erfrecht

Eindcompetenties
Kennis
 • Juridische kennis van registratie- en successierecht en -planning
 • Kennis van vakliteratuur
 • Kennis van vakterminologie en documenten
Vaardigheden
 • denk- en redeneervaardigheid
 • vermogen tot kritische reflectie
 • zelfstandig werken
 • actualiseren van kennis
 • bronnen raadplegen
 • verwerven en verwerken van informatie
 • diepgaand en kritisch kunnen analyseren van teksten en bronnen
 • vermogen tot identificeren van de problemen
 • vermogen tot het verstrekken van concrete adviezen over eenvoudige belastingbesparende juridische constructies
Attitudes
 • kritische ingesteldheid
 • zin voor volledigheid
 • zelfstandigheid


Leermaterialen
Handboek of syllabus
Begeleidende nota's en oefeningen opgesteld door de vaklector
Fiscaal wetboek

Studiekosten
Gangbare prijzen boekhandel en hogeschool

Studiebegeleiding
De student kan voor individuele vragen terecht bij de vaklector

Onderwijsvormen
Afwisselend college, leergesprek, klassikale oefeningen, groepswerk en case-study.

Evaluatievorm
 • Eerste zittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede zittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden