EUROPEES ONDERNEMINGSKADER
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Financieel Bedrijfsmanagement
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Luc DE BEUL
Referentie RYFBMG01K00005
 
Trefwoorden
Europees ondernemingskader: Europees Gemeenschapsrecht, Structuur en werking van de Europese Economische Ruimte, IWETO-code: s155 Europees recht

Doelstellingen
Module: Europees gemeenschapsrecht
De studenten laten kennismaken met Europees materieel recht.
Inzicht verwerven in het 'acquis communautaire', door studie van verdragsteksten maar vooral door studie van arresten van het Hof van Justitie.
Een kritische belangstelling voor de Europese integratie ontwikkelen.

Module: Structuur en werking van de Europese Economische Ruimte
Inzicht verwerven en ontwikkelen in de evolutie van Europa en in de huidige en toekomstige ruimtelijke relaties door bestuderen, vergelijken, interpreteren en verklaren van teksten, statistisch cijfer- en beeld-materiaal, internet-data en videomateriaal.
Sensibilisering voor actuele Europese onderwerpen, waardoor de student zijn (haar) Europese omgeving beter leert begrijpen en bovendien valoriseren.
Een voorbereiding op het professioneel en maatschappelijk leven in een Europees sociaal-economisch perspectief.

Leerinhoud
Module: Europees gemeenschapsrecht
Europees recht: soorten, begrippen, algemene kenmerken en overzicht.Europees gemeenschapsrecht, materieel communautair recht, het "acquis communautaire",
overzicht:
 • Vrij verkeer van goederen: douane-unie, heffingen van gelijke werking, verbod kwantitatieve beperkingen & maatregelen van gelijke werking
 • Vrij verkeer van personen: werknemers en familieleden, vrijheid van vestiging, studenten
 • Vrij verkeer van diensten: o.a. verzekeringen
 • Vrij verkeer van kapitaal, eenheidsmunt.
 • Mededingingsrecht: regels voor ondernemingen, steunmaatregelen van lidstaten.
 • Rechtsbescherming: procedures voor het Hof van Justitie en de nationale rechter als communautaire rechter: directe werking en voorrang.
Module: Structuur en werking van de Europese Economische Ruimte
 • Europa in zijn eenheid en verscheidenheid,
 • de oorsprong en de historiek van de Europese Unie en de EER,
 • de instellingen van de EU en de besluitvorming,
 • de verdragen en de gevolgen ervan,
 • de EMU en de Euro,
 • de landbouwpolitiek en de regionale ontwikkeling in de EU,
 • het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid,
 • de toekomst van Europa.


Begincompetenties
Module: Europees gemeenschapsrecht
Basiskennis van de algemene beginselen van het recht is nuttig.

Module: Structuur en werking van de Europese Economische Ruimte
Basiskennis van en interesse in sociaal-economische geografie is nuttig.

Eindcompetenties
Kennis:
Beroepsgericht:·
 • Europees Gemeenschapsrecht
 • Kennis van structuur en werking van de EER
Vaardigheden:
Beroepsgericht:
 • probleemoplossend vermogen
 • inzicht in menselijke verhoudingen
Attitudes:
Beroepsgericht:
 • kritische ingesteldheid
 • leergierigheid


Leermaterialen
Module: Europees gemeenschapsrecht
Handboek: 'Kennismaking met de EU en het Europees Gemeenschapsrecht', Erik Dehaese, Uitgeverij De Standaard, Hasselt.
Arresten van het Hof van Justitie van internet.

Module: Structuur en werking van de Europese Economische Ruimte
Syllabus "Europakunde, capita selecta", Yvan Vande Walle.

Studiekosten
Module: Europees gemeenschapsrecht
Handboek: ongeveer € 20

Module: Structuur en werking van de Europese Economische Ruimte
Syllabus tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.

Kosten verbonden aan excursies, symposia, studiedagen.

Studiebegeleiding
De student kan met vragen bij de vaklector terecht.

Onderwijsvormen
Module: Europees gemeenschapsrecht
Hoorcollege, leergesprek, begeleide oefeningen: analyse rechtspraak, presentatie opgezochte rechtspraak

Module: Structuur en werking van de Europese Economische Ruimte
Hoorcolleges, leergesprekken, lezingen door externe voordrachtgevers, begeleide oefeningen, zelfstudieopdrachten, groepswerk, excursie, deelname aan symposia of studiedagen.

Evaluatievorm
Module: Europees gemeenschapsrecht (50% waarvan:)
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie (30 %) en schriftelijk examen (70 %)
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen (100 %)
Module: Structuur en werking van de Europese Economische Ruimte (50% waarvan:)
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie (30 %) en schriftelijk examen (70 %)
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen (100 %)
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden