EUROPEES HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Financieel Bedrijfsmanagement
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Herlinda GALAUDE
Referentie RYFBMG01K00004
 
Trefwoorden
Europees handels- en economisch recht, IWETO-code: s155 Europees recht

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten inzicht te laten verwerven in de juridische structuur waarbinnen het economisch ondernemen zich afspeelt. Om de éénwording van Europa op economisch gebied te realiseren zijn een belangrijk aantal rechtsregels in het leven geroepen die rechtstreekse gevolgen hebben voor de uitoefening van particuliere economische activiteiten.
De studenten krijgen een overzicht van deze rechtsregels, leren deze rechtsregels opzoeken en toepassen.

Leerinhoud
I. Inleiding
 1. handels- en economisch recht
 2. Europees handels- en economisch recht
 3. geschiedenis van de E.U.
 4. de instellingen van de E.U.
II. Mededingingsrecht
 1. verbod van concurrentieverstorende overeenkomsten en misbruik van machtspositie
 2. controle op concentraties van ondernemingen
 3. liberalisering van economische sectoren waarin sprake is van een monopolie
 4. controle op staatssteun
III. Consumentenbeleid
 1. inleiding
 2. vergelijkende reclame
 3. verboden vormen van reclame
 4. onrechtmatige bedingen
 5. verkopen op afstand
 6. e-handel
IV. Bedrijfsgerichte case

Begincompetenties
Basiskennis van de algemene beginselen van het burgerlijk en handelsrecht is nuttig.

Eindcompetenties
Kennis:
Algemeen:
 • Kennis van handels- en economische wetgeving en Europees gemeenschapsrecht
Specifiek beroepsgericht:
 • De historiek van de E.U. kunnen toelichten
 • De instellingen van de E.U. hun samenstelling en bevoegdheid kunnen omschrijven
 • Het begrip Europees economisch beleid kunnen toelichten
 • Het begrip 'interne markt' kunnen verduidelijken
 • Het Europees mededingingsrecht kunnen situeren en de grote lijnen ervan kunnen toelichten
 • De vijf pijlers van het Europees mededingingrecht kunnen toelichten en verduidelijken met een voorbeeld
 • De harmonisatie van de nationale rechtsregels teneinde te komen tot een gemeenschappelijke markt kunnen situeren, toelichten en verduidelijken met een voorbeeld
 • De WHPC kunnen situeren en toelichten
 • De bepalingen ivm de vergelijkende en misleidende reclame in de WHPC kunnen toelichten, verduidelijken met een voorbeeld en toepassen in concrete casussen
 • Het begrip 'onrechtmatige bedingen' en 'verkopen op afstand' in de WHPC kunnen toelichten, verduidelijken met een voorbeeld en kunnen toepassen in concrete casussen
 • De wetgeving mbt e-handel kunnen omschrijven en toepassen
Vaardigheden:
Beroepsgericht:
 • Beschikken over probleemoplossend vermogen
Attitudes:
Algemeen:
 • Creativiteit
 • Besluitvaardigheid
Beroepsgericht:
 • Kritische ingesteldheid
 • Leergierigheid


Leermaterialen
Nota's terbeschikking gesteld door de lector

Studiekosten
nota's tegen de gangbare prijs bepaald door de Hogeschool.

Studiebegeleiding
De student kan met vragen bij de vaklector terecht.

Onderwijsvormen
Leergesprekken voorbereid of aangevuld met zelfstudie.

Evaluatievorm
 • Eerste zittijd : 50% permanente evaluatie en 50% mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
 • Tweede zittijd : 100% schriftelijk examen


OP-leden