RISICO-MANAGEMENT EN VERZEKERINGEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Financieel Bedrijfsmanagement
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stefaan DESENDER
Referentie RYFBMG01K00003
 
Trefwoorden
Risico-management en verzekeringen, IWETO-code: s137 Verzekeringsrecht

Doelstellingen
Via een competentiegerichte aanpak leert de student de verzekeringsmarkt en de verzekeringsproducten verkennen met de bedoeling het risico van de manager op lokaal en Europees niveau te kunnen inschatten.
De finale eindbetrachting is daarbij het optimale verzekeringspakket van de particulier of het bedrijf te kunnen samenstellen op basis van een wetenschappelijk onderbouwde risico-analyse en risicomanagement.

Leerinhoud
 1. Technische analyse van de verzekeringen in België m.b.t. evaluatie & acceptatie van risico's; neutralisatie & compensatie van risicopakketten; premiebepaling; technische prestaties van de verzekeraar; risico-analyse.
 2. Overzicht van de verzekeringstakken en verzekeringstypes.
 3. Branchevervaging, bancassurance & verzekeringsbankieren
 4. Schaalvergroting & fusie op Europees niveau met bespreking van de impact voor de particuliere consument en de bedrijven.
 5. Verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht.


Begincompetenties
Elementaire kennis van FINANCIELE TECHNIEKEN, RECHT en STATISTIEK is aangewezen.

Eindcompetenties
Kennis:
Beroepsgericht:
 • Analyse van de verzekeringssector en de verschillende verzekeringsproducten in een Europees perspectief.
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van financieel management & kennis van budgetbeheer, o.a. m.b.t. het beheren van verzekeringspakketten; kennis van bedrijfsfiscaliteit en boekhoudkundige procedures m.b.t. de controlewetgeving op het verzekeringswezen en de balansanalyse.
 • Kennis van sociale wetgeving en arbeidswetgeving, arbeidsmarkt, salarispolitiek, o.a. inzake de Arbeidsongevallenverzekering en de ziekte- en invaliditeitsverzekering, en inzake de commissieloontechnieken voor verzekeringsbemiddelaars.
Vaardigheden:
Beroepsgericht:
 • Algemeen probleemoplossend vermogen
 • inzicht verwerven in complexe situaties, o.a. bij schaderegelingen.
Specifiek beroepsgericht:
 • probleemoplossend vermogen, o.a. bij samenloop van verzekeringen en risicoanalyse.
Attitudes:
Beroepsgericht:
 • creativiteit & besluitvaardigheid aan de dag leggen in de "best possible solution" voor de particuliere klant en het bedrijf
 • blijk geven van beroepsernst en ethiek door vertrouwelijk om te gaan met gegevens, o.a. via het verzekeringsvoorstel en de medische vragenlijst.
 • kritische ingesteldheid
 • leergierigheid, o.m. bij het zoeken naar de verhouding prijs/kwaliteit, premie/verzekeringsvoorwaarden.


Leermaterialen
Syllabus opgesteld door de vaklector.
Slides & verzekeringsdocumenten.

Studiekosten
Syllabus tegen de gangbare kopieprijs, bepaald door de Hogeschool.
Geraamd aantal blz. : 150

Studiebegeleiding
Persoonlijke begeleiding door de lesgever.

Onderwijsvormen
Hoorcollege met geleide oefeningen.
Zelfstandig werk met schriftelijke neerslag in een paper.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd : 70 % schriftelijk examen / 30 % Paper
 • Tweede examenzittijd : 100 % schriftelijk examen


OP-leden