KMO-MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Financieel Bedrijfsmanagement
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul DIRKS
Referentie RYFBMG01K00001
 
Trefwoorden
KMO-management: Bedrijfsfinanciering, Uitdagingen en knelpunten van de KMO's , IWETO-code: s190 Bedrijfsbeleid

Doelstellingen
Module: Bedrijfsfinanciering
De student heeft na afloop van de module bedrijfsfinanciering inzicht in het financieringsproces van een KMO, alsook kennis van de gehanteerde betalingstechnieken van een KMO. Deze module leert de studenten omgaan met complexe financieel-economische vraagstukken en poogt modellen aan te reiken die vraagstukken met onzekerheden en risico's hanteerbaar en beheersbaar maken via een combinatie van theorie, feiten, ideeën en cases, analyses, actualiteit en simulaties, …

Module: Uitdagingen en knelpunten van de KMO's
De student heeft na afloop van de module meer kennis, inzicht en vaardigheden in de bedrijfsvoering van een KMO.
Deze module leert de studenten omgaan met financieel economische vraagstukken en poogt modellen aan te reiken die vraagstukken met onzekerheden en risico's hanteerbaar en beheersbaar maken via een combinatie van theorie, feiten, ideeën, cases, analyses,…

Leerinhoud
Module: Bedrijfsfinanciering
De cursus focust op de financiële elementen bij de bedrijfsvoering met aandacht voor planning-, financierings- en betalingstechnieken in het handelsverkeer. Productiviteitsvereisten van de ingezette productiefactoren stellen grote eisen aan het management. Vanwege de grote concurrentie wordt voortdurend de vraag gesteld in hoeverre de bestaande en gebruikte methodes nog effectiever en kostenvriendelijker gemaakt kunnen worden. Hiervoor is een brede, praktische georiënteerde en theoretische financiële kennis nodig.

Module: Uitdagingen en knelpunten van de KMO's
Dit opleidingsonderdeel biedt een diepte-inzicht in het analyseren van ondernemingsstrategieën en inzicht in een beter - of - succesvol ondernemerschap. De cursus integreert alle aspecten van het hedendaags ondernemen via een combinatie van theorie, feiten, ideeën via cases, analyses en focust op de elementen van succes, m.n. strategievorming, concurrentievoordeel, winstgevendheid, korte leveringstijden, JIT of JOT, lage of geen voorraden, ….
Minimalisatie van kosten, tevreden klanten en productiviteit van de ingezette productiefactoren zijn geen modewoorden maar stellen grotere eisen aan het management.
Vanwege de grote concurrentie wordt voortdurend de vraag gesteld in hoeverre de bestaande en gebruikte methodes nog effectiever en kostenvriendelijker gemaakt kunnen worden.Hiervoor is een brede, diepe en praktisch georiënteerde en theoretische kennis nodig bij toekomstige beroepsuitoefening.

Begincompetenties
Module: Bedrijfsfinanciering
De studenten moeten inzicht hebben in de basisconcepten en in de instrumenten van boekhouden en financiële verrichtingen

Module: Uitdagingen en knelpunten van de KMO's
De studenten moeten een basiskennis hebben van de basisconcepten en instrumenten algemeen management en algemeen boekhouden.

Eindcompetenties
Kennis:
Beroepsgericht:
 • Technieken KMO management
 • Bedrijfsfinanciering
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van financieel management
 • Kennis van actuele financieringstechnieken
 • Kennis van actuele betalingstechnieken
Vaardigheden
Algemeen:
 • Probleemoplossend vermogen
 • Inzicht in complexe situaties
Beroepsgericht:
 • Beschikken over probleemoplossend vermogen toegepast op KMO management
 • Beschikken over managementvaardigheden
Attitudes:
Algemeen:
 • Creativiteit
 • besluitvaardigheid
Beroepsgericht:
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
Een syllabus, hand outs
Documenten, bordschema's, overhead, video, powerpointpresentaties, links internet, websites, netwerking, gastdocenten

Studiekosten
Syllabus tegen gangbare prijs Hogeschool.
Kosten verbonden aan het opstellen van het werkstuk.

Studiebegeleiding
Op individuele vragen wordt ondersteuning gegeven en zonodig opgevolgd

Onderwijsvormen
Om de ontwikkelde doelstellingen te kunnen realiseren wordt via een interactief onderwijsleergesprek, groepswerk gestimuleerd en oefeningen aangeboden die aansluiten bij de leerstof.
Van de studenten wordt zelfwerkzaamheid en kritische zin verwacht.
Ze worden aangemoedigd zelfstandig of in groepsverband oefeningen uit te werken.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen (50%) en zelfstandig werkstuk (50%)
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen (100%)


OP-leden