STAGE
 
Wordt gegeven in postgraduaat Financieel Bedrijfsmanagement
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 375.0
Totale studietijd [D] 375
Studiepunten [E] 15
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Steven VERMEULEN
Referentie RYFBMG01A00006
 
Trefwoorden
Stage

Doelstellingen
De stage biedt de student de kans de kennis, vaardigheden en attitudes die zijn aangeleerd tijdens de opleiding in het werkveld in de praktijk te brengen, te toetsen en te ontwikkelen.

Vooral de volgende competenties worden in praktijk gebracht:
 • Zin voor initiatief en creativiteit ontwikkelen bij het zoeken van een project in een bedrijf.
 • Kritisch inschatten van de mogelijkheden die de projectstage kan bieden.
 • De voortschrijding van het project leren rapporteren en leren bijsturen waar nodig.
 • De resultaten van onderzoek en informatiegaring kunnen beoordelen en op waarde schatten en er discreet mee omgaan.
 • Vakoverschrijdend en zelfstandig leren werken aan het project.
 • De in de opleiding verworven kennis, vaardigheden en beroepshoudingen in een praktijksituatie leren toepassen.
 • Probleemoplossend leren denken.
 • Leren doorzetten wanneer zich problemen voordoen die de uitwerking van het project bemoeilijken.
 • Nauwgezet leren werken.
 • Het project op een behoorlijke wijze schriftelijk leren rapporteren en het project op een vlotte en correcte wijze mondeling leren presenteren voor een jury.
 • Nieuwe vaardigheden verwerven nodig voor het functioneren in een werkomgeving.
 • Vertrouwd leren worden met de professionele eisen van de omgeving en daar accuraat op inspelen.
 • Zich assertief (doch beleefd) opstellen tegenover de stagementor en het eventuele aanwezige personeel; tegenover klanten en derden; en tegenover instanties waar informatie moet worden vergaard.


Leerinhoud
 • De inhoud van de stage wordt bepaald in het stageplan.
 • De studenten gaan zelf op zoek naar een stageproject. Dit project dient nauw aan te sluiten bij de opleiding. Dit wordt vooraf goedgekeurd door de stagebegeleider.
 • Het project is vakoverschrijdend, d.w.z. dat er elementen van verschillende opleidingsonderdelen aan bod komen.
 • De student werkt zelfstandig aan het project. De stagebegeleider en de stagementor verduidelijken vooraf wat er precies wordt verwacht. De stagementor en -begeleider staan de student bij om het project in goede banen te leiden.
 • Op gezette tijdstippen informeert de student de stagebegeleider over de uitwerking van het project. De student kan bij die gelegenheid vragen stellen.
 • De schriftelijke neerslag van het stageproject wordt afgegeven aan de projectgever en aan de stagebegeleider. De student beschrijft hierin, naast de uitgevoerde stageactiviteiten, de studie die hij verrichtte en voegt daar een kritische beoordeling aan toe. De stage wordt door de student vervolgens gepresenteerd.
 • De stage wordt gespreid over een periode van 10 weken. De stage heeft plaats in een bedrijf in België (in een internationaal georiënteerd bedrijf) of in het buitenland.
 • Het eindwerk moet aan het departement in elektronische vorm worden afgegeven en eveneens in minimum 3 exemplaren op papier. De student bezorgt ook een exemplaar aan de stagegever.


Begincompetenties
De eindcompetenties van de opleidingsonderdelen van de opleiding worden geoperationaliseerd tijdens de stage.

Eindcompetenties
Kennis:
Beroepsgericht:
 • managementtechnieken, leiding geven en besluitvaardigheid
Vaardigheden:
Beroepsgericht:
 • strategisch denken
 • probleemoplossend vermogen
 • organisatievermogen, planningsvermogen
 • coördinatievermogen
 • inzicht in menselijke verhoudingen
 • conflicten beheersen, sociale en emotionele intelligentie
 • stressbestendigheid en zelfbeheersing
 • communicatieve vaardigheden
Specifiek beroepsgericht:
 • beschikken over probleemoplossend vermogen.
 • beschikken over de nodige sociale vaardigheden.
 • beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden.
 • beschikken over managementvaardigheden.
Attitudes:
Beroepsgericht:
 • empathie
 • assertiviteit
 • zin voor samenwerking
 • leergierigheid
 • flexibiliteit
 • teamgeest
Specifiek beroepsgericht:
 • ondernemingsgeest
 • resultaatgerichtheid
 • doorzettingsvermogen en gedrevenheid
 • zin voor initiatief
 • verantwoordelijkheidszin
 • zelfstandigheid- zelfredzaamheid, assertiviteit
 • bereidheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • beroepsernst, ethiek (omgaan met vertrouwelijke gegevens)


Leermaterialen


Studiekosten
Kosten eigen aan de stage, zoals verplaatsingskosten naar het stagebedrijf.
De kosten voor het medisch onderzoek zijn ook ten laste van de student.
De kosten verbonden aan het eindwerk en de presentatie.

Studiebegeleiding
Begeleiding door school: stagebegeleider
Begeleiding binnen bedrijf: stagementor

Onderwijsvormen
Stage

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Evaluatie door de stagebegeleider, onder andere gebaseerd op eigen vaststellingen en op het advies van de verantwoordelijke stagementor binnen het bedrijf of de organisatie (1/3 van de punten)
 • Beoordeling van de schriftelijke neerslag door de stagebegeleider (1/3 van de punten)
 • Eindbeoordeling van de presentatie door een jury (1/3 van de punten)
Tweede examenzittijd:
 • De evaluatie van de werkzaamheden in het bedrijf of de organisatie worden overgedragen naar de tweede examenzittijd.
 • Het eindwerk wordt opnieuw gemaakt en opnieuw gepresenteerd voor een jury.
 • De verdeling van de punten wijzigt niet.


OP-leden