PRINCIPES EN TECHNIEKEN VAN BUSINESS PLANNING
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Financieel Bedrijfsmanagement
Hoorcollege [A] 42.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christa SYS
Referentie RYFBMG01A00001
 
Trefwoorden
Principes en technieken van Business planning, Technieken van financiële analyse en balanslezen, ICT Ondersteuning Business planning, IWETO-code: s190 Bedrijfsbeleid, s192 Boekhoudkundige wetenschappen, p175 Informatica

Doelstellingen
Module: Principes en technieken van Business planning
Een businessplan is een coherent geheel van gegevens over de markt, het bedrijf en het product. De bedoeling is alle informatie samen te brengen om beleidsbeslissingen betrouwbaar te nemen.
In deze module leert de student wat een businessplan is, aan welke eisen het moet voldoen en hoe het wordt opgesteld.

Module: Technieken van financiële analyse en balanslezen
Bedrijfseconomische beslissingen worden gebaseerd o.a. op financiële informatie. In deze module leert de student de essentiële informatie te begrijpen en in haar juist kader te plaatsen. Ook leert hij de financiële consequenties van bepaalde bedrijfseconomische beslissingen in te schatten.

Module: ICT Ondersteuning Business planning
De student leert om financiële gegevens te verwerken door middel van het programma Ms Excel.
Daarnaast worden diverse geavanceerde aspecten uit het pakket belicht, zoals het werken met databases, het gebruik van macro's en het gebruik van grafieken.

Leerinhoud
Module: Principes en technieken van Business planning
Na de inleiding en de definiëring van het begrip 'businessplan' worden de principes voor het opstellen van een businessplan toegelicht.
De kwantitatieve maatstaven worden behandeld, na het schenken van aandacht aan de kwalitatieve bouwstenen van een businessplan. Aan de hand van oefeningen wordt de werkwijze van bv. het rentabiliteitsplan, … bestudeerd.
Deze theoretische beschouwingen worden verder geconcretiseerd in een praktische toepassing aan de hand van een Excel-bestand.
Uiteindelijk wordt stilgestaan bij het eindproduct, een document dat als uitgangspunt kan dienen bij het formuleren van toekomstige operationele beslissingen. Er wordt bewust gekozen voor een vaste structuur dat alle items opneemt die in een businessplan aan bod moeten komen.

Module: Technieken van financiële analyse en balanslezen
Het is niet de bedoeling alle finesses van de financiële analyse te behandelen maar wel inzicht te verwerven in de financiële informatie die de jaarrekening van een onderneming ons kan verschaffen. De verschillende rubrieken van de jaarrekening worden uitvoerig toegelicht om nadien de financiële gezondheid van een onderneming te kunnen beoordelen. In een gezonde onderneming moeten een aantal fundamentele evenwichten worden gerespecteerd. De betekenis en de interpretatie van een aantal kerngetallen, de ratio's, wordt in samenhang met andere omgevingsfactoren besproken. De vergelijking van de financiële toestand van de onderneming met deze van vergelijkbare bedrijven binnen de sector levert steeds interessante beleidsinformatie op.
De theorie wordt toegepast op voorbeeldjaarrekeningen.

Module: ICT Ondersteuning Business planning
 • Financiële toepassingen
 • Diverse geavanceerde functies in Excel
 • Financiële analyses (in relatie tot de case Business planning)
 • Grafieken en kaarten
 • Macro's
 • Werken met verschillende werkmappen
 • Bereiknamen gebruiken
 • Werken met een database
 • Werken met uitgebreide filters


Begincompetenties
Elementaire kennis van boekhouden en I. T. is aangewezen. Ondernemingsgeest en sterke zin voor initiatief zijn onontbeerlijk.
Van de studenten wordt verwacht dat zij bekend zijn met de basisfuncties van Excel, zoals het gebruik van celverwijzigingen en formules.

Eindcompetenties
Kennis:
Beroepsgericht:
 • technieken van K.M.O.
 • management
 • bedrijfsfinanciering· managementtechnieken, leiding geven en besluitvaardigheid
Specifiek beroepsgericht:
 • kennis van beleidsplannen
 • kennis van financieel management
 • kennis van budgetbeheer
 • kennis van bedrijfsfiscaliteit en boekhoudkundige procedures
 • kennis van geavanceerde aspecten van een spreadsheetprogramma
Vaardigheden:
Algemeen:
 • strategisch denken
 • organisatie- en planningsvermogen
 • inzicht in complexe situaties
Beroepsgericht:
 • methodisch kunnen werken
 • beschikken over managementvaardigheden
Specifiek beroepsgericht:
 • analysetechnieken
 • optimaal kunnen gebruik maken van de mogelijkheden binnen het programma Excel om financiële gegevens te verwerken.
Attitudes:
Algemeen:
 • resultaatgerichtheid
 • verantwoordelijkheidszin
 • besluitvaardigheid
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
Beroepsgericht:
 • zin voor samenwerking
 • leergierigheid
 • teamgeest
Specifiek beroepsgericht:
 • flexibiliteit
 • empathie


Leermaterialen
Module: Principes en technieken van Business planning en Technieken van financiële analyse en balanslezen
Slides en/of syllabus

Module: ICT Ondersteuning Business planning
Bestanden op het intranet van de Hogeschool
Computer met software

Studiekosten
Syllabus tegen de kopieprijs bepaald door de hogeschool
Kosten verbonden aan het uitvoeren van eventuele opdrachten

Studiebegeleiding
Module: Principes en technieken van Business planning en Technieken van financiële analyse en balanslezen
Lectoren zijn bereikbaar op afspraak (persoonlijk of via e-mail).

Module: ICT Ondersteuning Business planning
Begeleiding bij het uitwerken van de case 'Businessplanning' en bij de uitwerking van de oefeningen.

Onderwijsvormen
Module: Principes en technieken van Business planning en Technieken van financiële analyse en balanslezen
Leergesprek/case-study

Module: ICT Ondersteuning Business planning
Aan de hand van bestanden die beschikbaar zijn via het intranet van onze campus, leren de studenten de verschillende technieken binnen het softwarepakket gebruiken.
Geïntegreerde oefeningen worden aangeboden opdat de stof in een realistische omgeving kan worden toegepast.
Waar nodig wordt ondersteuning geboden binnen het Ms Office-pakket in het kader van de uitwerking van de case 'Businessplanning'.Communicatie en coaching via het leerplatform DOKEOS

Evaluatievorm
Module: Principes en technieken van Business planning (40%)
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen
Module: Technieken van financiële analyse en balanslezen (30%)
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen
Module: ICT Ondersteuning Business planning (30%)
 • Eerste examenzittijd: In teamverband uitwerken van een case en deze mondeling presenteren: permanente evaluatie
 • Tweede examenzittijd: individuele opdracht
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden