ENGELS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Engels
Titularis Edith Devolder
Referentie RGBBRR03A01137
 
Trefwoorden
Engels, IWETO-code h570 Engelse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • de kennis & vaardigheden verworven in het 1e & 2de jaar verder uitdiepen & verfijnen
 • de vier vaardigheden in de Engelse taal verstevigen & optimaliseren in diverse beroepsgerichte communicatieve situaties
 • de algemene woordenschat & vakwoordenschat systematisch uitbreiden
Dit behelst het trainen van de volgende beroepsgerichte competenties:
 • zakelijke teksten (brieven, rapporten) in het Engels kunnen opstellen die voldoen aan vereisten qua inhoud, structuur, stijl & taal
 • een gesprek kunnen voeren in zo correct & vlot mogelijk Engels
 • actief kunnen luisteren als basis voor een gepaste respons (vergadering, onderhandeling etc.)
 • informatie online & off line efficiënt kunnen opzoeken, het totaalpakket aan gegevens kunnen screenen, selecteren, rubriceren & structureren
 • op basis van het voorgaande een logische & coherente redenering kunnen opbouwen & een gemotiveerd standpunt kunnen verwoorden (mondeling / schriftelijk) in zo correct mogelijk Engels
De directe koppeling met de beroepspraktijk (cf. tekstaanbod) & een multidisciplinaire aanpak worden nagestreefd (cf. topics uit andere opleidingsonderdelen kunnen als basis dienen voor opdrachten zoals rapportage, vergaderen etc.)

De gewenste attitudes zijn bijgevolg communicatieve ingesteldheid, accuratesse, teamgerichtheid, assertiviteit, probleemoplossend vermogen, stressbestendigheid & respecteren van deadlines, kritische ingesteldheid & intellectuele nieuwsgierigheid.

Leerinhoud
Leesvaardigheid:
 • Een vakgericht up-to-date tekstaanbod: vakjargon, vertalen, samenvatten, kritisch doorlichten & bespreken.
 • Tekstbegrip wordt aangescherpt & dialoog uitgelokt
Schrijfvaardigheid:
 1. Rapporteren & zakelijke correspondentie in het Engels
 2. Vertaaloefeningen met aandacht voor vakwoordenschat
 3. Creative writing = persuasieve taalgebruik: het gefundeerd kunnen verwoorden van een eigen standpunt
Spreekvaardigheid:
 1. Presentaties, groepsdiscussies (onderwerpen zie rubriek leesvaardigheid ) in het Engels
 2. Simulaties: onderhandelen /vergaderen in het Engels
 3. Solliciteren in het Engels
 4. Vertalen: permanente aandacht voor de correcte uitspraak & inoefenen presentatietechnieken.
Luistervaardigheid:
 • komt in diverse situaties aan bod ( presentaties, simulaties, groepsdiscussies, uiteenzettingen …)
Grammatica:
 • ad hoc
Opdrachten tijdens & buiten contacturen (zie jaarplanning): alle studenten houden presentaties, krijgen diverse opdrachten (zie rubrieken schrijfvaardigheid & spreekvaardigheid) die voorbereidend werk vereisen o.a. doornemen & interpreteren van vakliteratuur om op een zinvolle wijze te kunnen participeren aan onderwijsgesprek of groepsdiscussie, instuderen vakwoordenschat (vertaalwerkl) etc…De nodige coaching/briefing wordt voorzien.


Begincompetenties
De kennis & vaardigheden van het 1e & het 2de jaar beheersen zie desbetreffende studiefiches.
Mogelijke vragen rond dit topic kunnen beantwoord worden na afspraak & gesprek met 1 van de betrokken lectoren.

Eindcompetenties
 • Kennis van juridisch Engels (mondeling en schriftelijk)
 • Veel in het Engels communiceren in beroepsgerichte situaties
 • Zich overtuigend kunnen uitdrukken in het Engels


Leermaterialen
 • Syllabus opgesteld door vaklectoren, te verkrijgen via cursusdienst
 • Recente zakelijke en optiegerichte publicaties (als annex in syllabus )
 • Audiovisueel & interactief ondersteunend materiaal


Studiekosten
Syllabus (ongeveer 80 pagina's) tegen de gangbare kostprijs bepaald door de Hogeschool.

Studiebegeleiding
Begeleid zelfstandig leren.
Indien gewenst & opportuun coaching via gesprek & e-mail

Onderwijsvormen
Leergesprek, presentaties, zelfstudieopdrachten, groepswerk, interdisciplinaire samenwerking

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 60% en permanente evaluatie 40%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 60% en mondeling examen 40%
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd: schriftelijk examen 60 % en mondeling examen 40 %


OP-leden