FRANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Frans
Titularis Helga DE WEER
Referentie RGBBRR03A01136
 
Trefwoorden
Frans, IWETO-code: h460 Franse taal en letterkunde

Doelstellingen
1. Het vervolledigen van de basiskennis aangevat in het eerste en tweede jaar ter ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden a.h.v. authentieke documenten en situaties.
2. Het ontwikkelen van beroepsgerichte competenties, zoals:
 • efficiënt opzoeken van informatie
 • efficiënt gebruik van kennisinfrastructuur
 • het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • het organiseren van informatie (via analyse, synthese of hiërarchiesering)
3. Het verwerven van praktijkkennis
4. Het verwerven van generieke competenties.

Dit alles moet bijdragen tot het verwerven van attitudes en inzichten m.b.t correct juridisch taalgebruik en tekst- en taalbegrip, en het verwerven van een grondige kennis van de (algemene) rechtsterminologie, hetgeen de student moet toelaten correct te kunnen functioneren in meer specifieke juridische communicatiesituaties op het werkveld.

Leerinhoud
 • De juridische terminologie wordt herhaald, gefixeerd en uitgebreid a.h.v. teksten, authentieke documenten, multimedia, woordenlijsten enz. en wordt thematisch aangebracht.
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie zal worden beklemtoond, en zo mogelijk in het kader van een vakoverschrijdend project worden gekaderd.
 • Luisteroefeningen, spreekoefeningen, presentaties, rollenspellen, vertaalopdrachten enz. rond verschillende juridische thema's zullen de kennis en de vaardigheden van de student aanscherpen.
 • Occasionele verwijzingen naar grammatica gebeuren in het kader van correcte beroepsgerichte communicatie.


Begincompetenties
De student moet de doelstellingen en leerinhouden zoals geformuleerd voor het 2de jaar RE op voldoende wijze geassimileerd hebben.
Hij moet beschikken over een goede kennis van de juridische woordenschat in overeenstemming met de thema's behandeld in het tweede jaar. Dit geldt eveneens voor wat betreft de grammatica en de vaardigheden die zijn aan bod gekomen in het tweede jaar.

Eindcompetenties
(zie doelstellingen en leerinhoud)
 • Kennis van juridisch Frans
 • Vlot in het Frans communiceren in beroepsgerichte situaties/mondeling en schriftelijk
 • In het Frans in team kunnen functioneren en contactvaardig zijn.


Leermaterialen
 • Syllabus opgesteld door vaklector(en)
 • Grammaire 2000 (indien aangekocht in 1e jaar RE)


Studiekosten
Syllabus tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de Hogeschool (ongeveer 120 kopieën ).
Kosten verbonden aan eventuele studie-uitstappen.

Studiebegeleiding
De studenten worden klassikaal begeleid en indien nodig individueel.

Onderwijsvormen
 • hoorcollege
 • werkcollege
 • presentaties
 • begeleide oefeningen
 • zelfstudieopdrachten
 • groepswerk
 • excursie (indien mogelijk)


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 50% en permanente evaluatie 50%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 50% en mondeling examen 50%
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd: schriftelijk examen 50 % en mondeling examen 50 %


OP-leden