STAGE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 225.0
Totale studietijd [D] 625
Studiepunten [E] 25
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Hélène FRANCOIS
Referentie RGBBRR03A01135
 
Trefwoorden
Stage, IWETO-code: s110 Rechtswetenschappen

Doelstellingen
De stage moet de student helpen:
 • de kennis en vaardigheden die hij/zij op school heeft verworven, in een praktische werkomgeving toe te passen
 • nieuwe, bedrijfsmatige, juridische en technische vaardigheden te verwerven
 • vertrouwd te maken met de professionele eisen van een werkomgeving
 • contacten te leggen die belangrijk kunnen zijn bij het zoeken naar een betrekking
 • schriftelijk en mondeling rapporteren over de nieuw verworven juridisch en sociale vaardigheden.
De noodzakelijke taakgerichte en beroepsgerichte attitudes (accuratesse, flexibiliteit, omgaan met stress, organisatievermogen, doorzettingsvermogen, kritische ingesteldheid, resultaatgerichtheid, respecteren van de eis tot vertrouwelijkheid inzake gegevens, contactbereidheid, leergierigheid, zelfstandigheid, zin voor samenwerking, assertiviteit,...) zullen hierdoor ook verder ontwikkeld worden.

De student krijgt een inzicht in de verschillende beroepsmogelijkheden na deze driejarige opleiding en beschikt over de vereiste sollicitatievaardigheden.

Leerinhoud
De inhoud van de stage wordt bepaald door de taakomschrijving.
De stage duurt drie maanden en heeft plaats op een juridische dienst van een bedrijf, bij een notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder, enz..
De inhoud van het eindwerk wordt uiterlijk in de loop van de eerste weken van de stage overeengekomen tussen student, stagementor en stagebegeleider.
Dit eindwerk wordt mondeling gepresenteerd en verdedigd in de loop van de maand mei/juni. De stagementor wordt hierop uitgenodigd.
Tevens maakt de student kennis met de verschillende beroepen waartoe hij werd opgeleid en komen sollicitatietrainingen aan bod.
Het eindwerk moet aan het departement in elektronische vorm worden afgegeven en eveneens in minimum 3 exemplaren op papier.
De student bezorgt ook een exemplaar aan het stagebedrijf.

Begincompetenties
De student beschikt over kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de opleiding.

Eindcompetenties
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
 • Teamgericht kunnen werken
 • Kunnen argumenteren
 • Kunnen onderhandelen
 • Sociaal vaardig zijn in team, o.a. bij het uitvoeren van opdrachten
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Het efficiënt gebruik van kennisinfrastructuur (o.a. ICT)
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Informatie analyseren en anomalieën opsporen
 • Schriftelijk rapporteren
 • Zich correct uitdrukken
 • Correcte telefonische communicatie
 • Zelfstandig een rapport kunnen opstellen
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Efficiënt werken, gericht op rendement
 • Gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
 • Alle mogelijke juridische bronnen efficient opsporen, inventariseren en verzamelen.
 • Gewijzigde wetgeving onmiddellijk naar de betrokken diensten doorspelen en doen toepassen
 • Werken met publicaties en geïnformatiseerde databestanden, opzoeken van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer
 • Contacten leggen met de diverse administraties en instellingen, klanten
 • Schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans en het Engels
 • Identificeren, kwalificeren, selecteren van de relevante rechtsregels, analyseren en interpreteren van de rechtsregels, toepassen van de rechtsregels in de praktijk, evalueren en afwegen van argumenten, formuleren van een oplossing.
 • Effectief en efficiënt alle verantwoordingsstukken mbt de rapporteringsperiode verzamelen
 • Gegevens verzamelen om de wettelijk vereiste stukken op te maken en de wettelijk vereiste stukken invullen met naleving van de wettelijke termijnen
 • Kan de wetgeving toepassen in functie van de verkregen opdracht
 • Kan vakliteratuur lezen en toepassen binnen het bedrijf.
 • Kan dossiers van rechtspleging samenstellen en beheren.
 • Toepassen van de deontologische regels van het beroep
 • Kan via luisteren en vraagstelling tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Kan een geschil onderzoeken en analyseren
 • Kan voldoende snel tot conclusies kunnen komen
 • Een doelmatige administratie inrichten en voeren, een doelmatig classificatiesysteem onderhouden.
 • Betrouwbaarheid
 • Betrokkenheid
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Creativiteit
 • Oog voor kwaliteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Zelfvertrouwen
 • Discretie
 • Dienstverlenende gerichtheid
 • Openheid
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Flexibiliteit
 • Orde en netheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
 • Doorzettingsvermogen
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
 • Waakzaamheid tov de vertrouwelijkheid
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen
 • Assertiviteit, empathie, loyauteit, solidariteit, zin voor samenwerking in contact met de collega's
 • Dienstverlenende ingestelheid naar klanten en medewerkers
 • Kunnen omgaan met conflicten
 • Kunnen plannen van de verschillende werkzaamheden in de afwerking van dossiers
 • Zin voor structuur
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Nauwkeurigheid inzake vraagstelling
 • Bereidheid om oplossing stap voor stap te verfijnen
 • Wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak volgen.
 • Zin voor relativiteit
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische zin tegenover eigen conclusies


Leermaterialen
Stage- informatiebrochures:
 • Stagebrochure van optie RE;
 • Algemene stagebrochure
Dokeos

Studiekosten
Verplaatsingskosten naar stagebedrijf.
Kosten verbonden aan het eindwerk.
Kosten seminarie solliciteren: geraamd op 160 euro
Alle kosten verbonden aan de stage, met inbegrip van de kosten voor het medisch onderzoek, zijn ten laste van de student.

Studiebegeleiding
Persoonlijke begeleiding door een stagebegeleider (lector) en stagementor (bedrijf).

Onderwijsvormen
De student zoekt zelf een geschikte stageplaats waar hij zal kunnen werken en leren. Hierbij is het de bedoeling dat de student met zoveel mogelijk aspecten van het beroepsleven in contact komt.

De stage verloopt volgens een vooraf besproken en goedgekeurde (door stageleider, stagementor en student) taakomschrijving. Tijdens de stage zal de stagebegeleider de student(e) op zijn/haar stageplaats bezoeken en zijn/haar leerproces evalueren in overleg met de stagementor.

De student maakt van zijn/haar activiteiten een logboek op. Instructies daarover worden gegeven in de stagebrochure.

Het eindwerk wordt (in principe) opgesteld in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen.

Evaluatievorm
Gedurende de stage zullen o.a. volgende kwalificaties van de student worden geëvalueerd: zelfstandigheid, zin voor initiatief, leergierigheid, organisatievermogen, assertiviteit, kritische ingesteldheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, accuratesse, dienstverlenende ingesteldheid, loyaliteit, zin voor samenwerking, empathie, beslissingsvermogen, doorzettingsvermogen, contactbereidheid, problemen onderkennen en oplossen, verantwoordelijkheidszin, productieve taalvaardigheid, enz...

Eerste examenzittijd:
De evaluatie van het eindwerk en de stage gebeurt door de stagebegeleider op basis van onder andere zijn eigen bevindingen en het advies van de stagementor van het bedrijf. Bij de beoordeling van het eindwerk is natuurlijk de inhoud van primordiaal belang.
Daarnaast is een belangrijk item bij die beoordeling het antwoord op de vraag: welke vakliteratuur heeft de student geraadpleegd? Taal, stijl, presentatie en persoonlijk karakter van de besluitvorming zijn verder niet te onderschatten waardemeters.
Ten slotte speelt ook de mondelinge verdediging een belangrijke rol.
De quotering voor het opleidingsonderdeel stage bestaat uit drie delen:
 • De evaluatie van het presteren tijdens de stageperiode. Deze evaluatie gebeurt door de stagebegeleider, op basis van onder andere zijn eigen bevindingen en het advies van de stagementor
 • de quotering voor het eindwerk
 • de presentatie / verdediging van het eindwerk.
De verdeling van de punten is:
 • evaluatie stage: 40%
 • eindwerk: 30%
 • presentatie/ verdediging eindwerk: 30%
Tweede examenzittijd:
De quotering voor het presteren in de stageperiode wordt meegenomen naar de tweede zittijd.
Het eindwerk wordt herwerkt en opnieuw mondeling verdedigd.

Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student

De Student is verplicht om zich in te schrijven voor een creditcontract.

OP-leden