GERECHTELIJK PRIVAATRECHT (INCL.DEONTOLOGIE)
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roland BOHEZ
Referentie RGBBRR03A01133
 
Trefwoorden
Gerechtelijk privaatrecht (incl. deontologie), Iweto-code s142

Doelstellingen
 • Kennis en vaardigheden verworven in het vorig studiejaar moeten aangevuld worden met inzicht in de normen die de uitvoering van rechterlijke uitspraken beheersen (beslagrecht).
 • De studenten moeten actief vertrouwd worden met tal van akten en procedurestukken, en de samenstelling en de opvolging van een dossier.
 • De studenten zullen kennis maken met de professionele gedragsnormen van de actoren van justitie, teneinde ook zelf de vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die gebruikelijk of verplicht zijn.


Leerinhoud
Beslagrecht
 • beslagbare en niet beslagbare goederen
 • bewarend en uitvoerend beslag
 • uitvoering op roerend goed; taken van de gerechtsdeurwaarder
 • uitvoering op onroerend goed; taken van de notaris
Deontologie
 • Plichten verbonden aan de uitoefening van het beroep van advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris


Begincompetenties
Gerechtelijk privaatrecht van het studieprogramma van het studiejaar 2 RE.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen beroepsgericht:
 • Gerechtelijk privaatrecht: kennis van het beslagrecht en van de beroepsdeontologie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis juridische termen, opstellen van aktes, lay-out juridische documenten
 • Gebruik van informatica in verband met het opleidingsonderdeel ( modellenverzameling)
Vaardigheden
Specifiek beroepsgericht:
 • Kan toezicht houden op de juiste interpretatie en toepassing van reglementen, procedures en richtlijnen.
 • Toepassen van de deontologische regels van het beroep
 • Redeneervaardigheid


Leermaterialen
 • Handboek;
 • Wetboek;
 • Syllabus en modellen van akten


Studiekosten
 • Wetboek
 • Handboek (mogelijk reeds aangekocht in 2 RE) - marktprijs
 • Syllabus en kopieën: gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool


Studiebegeleiding
Opvolging van de uitgevoerde taken.
Gelegenheid tot het stellen van vragen tijdens en na de les

Onderwijsvormen
 • Hoorcollege met klassikale oefeningen actief gebruik van het wetboek en de modellen van gerechtelijke akten;leergesprek; groepswerk ; gebruik van informatica : modellen voor de rechtspractijk
 • Groepswerk : Opstellen van eenvoudige akten; casussen ; analyse van het verloop van een zitting bij de beslagrechter
 • Analyse van rechtspraak;
 • Contacten met het beroepenveld: bezoek aan een griffie, een zitting van een rechtbank, een openbare verkoop door een gerechtsdeurwaarder, een openbare verkoop door een notaris


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 20 % permanente evaluatie (groepswerk) ; 80 % schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd : 100 % schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste examenzittijd: 80 % schriftelijk examen en 20% individuele opdracht
  tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden