BURGERLIJK RECHT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roland BOHEZ
Referentie RGBBRR03A01132
 
Trefwoorden
Burgerlijk recht, Iweto-code s130

Doelstellingen
 • Deze cursus vormt een geheel met de opleidingsonderdelen burgerlijk recht, die in het programma van het eerste en het tweede jaar Rechtspraktijk werd opgenomen.
 • Het doel van de opleiding is de student - wat betreft burgerlijk recht - de nodige juridische en praktijkgerichte achtergrondkennis te verschaffen, die hij nodig zal hebben in het latere, juridisch georiënteerde beroepsleven.
 • De student zal tijdens de cursus de vaardigheid verwerven in het opstellen, interpreteren en het oplossen van problemen in verband met zakenrecht, het contractenrecht en het verbintenissenrecht.
 • Er zal verder gewerkt worden aan het juridisch leren denken en redeneren.


Leerinhoud
In de cursus komt aan bod: de bijzondere contracten: hieronder komen koopcontract - huurcontract (algemeen huurrecht, woninghuur en handelshuur) - leasing- bewaargeving- aanneming en dading.

Begincompetenties
Er wordt vanuit gegaan dat de student reeds een grondige kennis bezit in verband met recht, meer specifiek in verband met burgerlijk recht wat betreft de onderwerpen die in deel 1 en deel 2 van het opleidingsonderdeel burgerlijk recht behandeld werden. Daarnaast dient hij reeds de praktische vaardigheid en attitude te hebben verworven in verband met het opzoeken van juridische teksten, het juridisch formuleren van een probleem en het toepassen van de aangeleerde en zelf verworven kennis op het juridisch geformuleerde probleem.

Eindcompetenties
Kennis:
Algemeen beroepsgericht:
 • Burgerlijk recht: kennis van bijzondere contracten, zoals het koopcontract, het huurcontract, leasing, bewaargeving, contract van aanneming, dading
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
Specifiek beroepsgericht:
 • Kan wijzigingen in het recht begrijpelijk uiteenzetten.
 • Kan toezicht houden op de juiste interpretatie en toepassing van reglementen, procedures en richtlijnen.
 • Redeneervaardigheid


Leermaterialen
 • Syllabus
 • Handboek
 • Wetboek


Studiekosten
Syllabus tegen de prijs bepaald door de hogeschool.
Handboek /wetboek: tegen marktprijs.

Studiebegeleiding
Klassikaal en individueel gelegenheid tot het stellen van vragen.
De opdrachten, die groepsgewijze of individueel worden voorbereid en opgelost, worden ook opgelost in de klas.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprekken, analyse van juridische teksten, praktische oefeningen.
Het uitwerken individueel of in groep van een opgegeven praktisch probleem.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 80 % en individuele opdracht of groepswerk 20 %
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste examenzittijd: schriftelijk examen 80 % en 20% individuele opdracht
  tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%


OP-leden