ADMINISTRATIEF RECHT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Inge CLEYMAET
Referentie RGBBRR03A01131
 
Trefwoorden
Administratief recht, IWETO-code s11

Doelstellingen
 • Verwerven van theoretische principes,
 • Verbanden zien,
 • Inzichten verwerven,
 • Eenvoudige toepassingen kunnen maken / zoekopdrachten kunnen vervullen,
 • De student leert vakliteratuur te analyseren en te synthetiseren,
 • Hij leert de leerinhouden te koppelen aan de actualiteit,
 • Bepaalde attitudes als nauwgezetheid, stiptheid en assertiviteit worden verder ingeoefend,
 • De student wordt verder "getraind" in het gebruiken van de juiste juridische terminologie en in het juridisch correct redeneren,
 • Hij leert zijn standpunten gemotiveerd te formuleren.


Leerinhoud
2 delen komen aan bod:
 • De ruimtelijke ordening (plannenstelsel, stedenbouwkundige verordeningen, onteigeningen, planschadevergoeding en planbatenheffing, vergunningenstelsel, handhavingsmaatregelen) en het milieuhygiënerecht
 • Rechtsbescherming (preventieve en repressieve) en de Raad van State
Deze leergehelen worden aangevuld met oefeningen/opdrachten en/of lezingen, evt. excursie

Begincompetenties
Kennis van enkele basisbeginselen van het administratief recht.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen beroepsgericht:
 • Administratief recht: Kennis van de regelgeving m.b.t. de ruimtelijke ordening, het milieuhygiënerecht, de rechtsbescherming en de Raad van State
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis wetten, wettelijke voorschriften, rechtsprocedures
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Zich correct uitdrukken
Specifiek beroepsgericht:
 • Kan wetgeving vulgariseren
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Zin voor structuur


Leermaterialen
 • Syllabus met oefeningen
 • Wetboek
 • Vakliteratuur
 • Kranten- en tijdschriftenartikels


Studiekosten
 • Syllabus "Administratief recht-deel 2", A. D'Hooghe, I. Cleymaet, met oefeningenreeksen en varia,… tegen gangbare kostprijs bepaald door de hogeschool (ongeveer 110 pagina's)
 • VRG-codex, 2 delen, Kluwer, tegen gangbare marktprijs (reeds aangekocht in het eerste jaar)
 • Bezoek Raad van State (onder voorbehoud): treinticket


Studiebegeleiding
Begeleid zelfstandig leren: Door middel van opdrachten, leergesprekken, debatten en zelfstandig werk wordt student in zijn studie begeleid

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, afgewisseld met casussen, (klassikale) oefeningen, leergesprekken en debatten, lezingen, zelfstandig werk

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie (10%) en mondeling examen (90%)
 • Tweede examenzittijd: mondeling examen (100%)
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste zittijd: individuele opdracht (10%) en mondeling examen (90%) en
  tweede examenzittijd: mondeling examen (100 %)


OP-leden