ECONOMISCH EN FINANCIEEL RECHT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Herlinda GALAUDE
Referentie RGBBRR03A01130
 
Trefwoorden
Economisch en financieel recht, S144- handelsrecht

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in het overheidsingrijpen op de handelswereld: de verplichtingen van de kredietverleners, handhaving van de mededinging op de Belgische en Europese markt.
 • Efficiënt opzoeken van informatie o.a. met gebruik van ICT.
 • Over sommige onderdelen van de leerstof (vb. consumentenbescherming) actief problemen oplossen en adviseren.
 • Inzicht in de positie van alle betrokkenen bij vb. een faillissement; actief optreden als schuldeiser; adviseren van een schuldeiser over kansen op uitbetaling e.a.
 • Inzicht verwerven in het begrip geld, de centrale instrumenten van de financiële wereld en de technische wetgeving inzake financiële verrichtingen.


Leerinhoud
 • Wet op de handelspraktijken en de bescherming van de consument : cases vb. verkoop op afstand, vergelijkende reclame
 • Mededingingsrecht
 • Ondernemingen in moeilijkheden, insolventieprocedures
 • Consumentenkrediet; bescherming consument met nadruk op de verplichtingen kredietgevers
 • Tussenpersonen in de handel
 • Industriële eigendomsrechten
 • Geld in het recht
 • Financiële instrumenten
 • Kredieten


Begincompetenties
Handels- en vennootschapsrecht van het studiejaar 1RE en 2 RE.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van het economisch en financieel recht (zoals opgesomd bij het item leerinhoud)
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
Vaardigheden
Algemeen:
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Zich correct uitdrukken
Specifiek beroepsgericht:
 • Kan het economisch en financieel recht toepassen in functie van de verkregen opdracht
Attitudes
Algemeen:
 • Zin voor samenwerking
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid


Leermaterialen
 • Wetboek
 • Handboek: Handels-en economisch recht in hoofdlijnen R. Van Den Bergh, E. Dirix
 • Syllabus en teksten uit rechtspraak en rechtsleer
 • Informatie op websites vb. van de CBF e.a.


Studiekosten
Gangbaar aangerekende kostprijs voor fotokopies door de hogeschool+ prijs handboek.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
 • Leergesprekken met actief gebruik van het wetboek;
 • Analyse van actuele rechtspraak en wetgeving gericht op probleemoplossend denken en het formuleren van advies naar de niet- jurist toe;
 • Actief verzamelen van informatie door de studenten zelf.


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden