TOEGEPASTE STATISTIEK
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Gaston Van Conkelberge
Referentie RGBBRM03K01478
 
Trefwoorden
Toegepaste statistiek, IWETO-code: p160 - statistiek

Doelstellingen
Integratie van statistische technieken om het marketingbeslissingsproces te ondersteunen. Competentie: zelfstandig keuzes maken om het (marketing)management te ondersteunen met gepaste informatie, uitvoeren van de analyses en de interpretaties van grote hoeveelheden data in verschillende data-processing instrumenten (databanken, statistische pakketten, rekenbladen). Vaardigheden verwerven om op de meest efficiënte manier om te gaan met diverse soorten data.

Leerinhoud
Verdieping statistische kennis met procedures als factor- en clusteranalyse, testen op gemiddelden, niet parametrische testen, regressie (lineaire en multiple) met voorbeelden in een statistisch pakket.

Begincompetenties
Beschrijvende statistiek.
Elementaire kennis van het gebruik van spreadsheetprogramma's, statistische pakketten en databaseprogramma's.

Eindcompetenties
Kennis

Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de vakliteratuur op het vlak van toegepaste statistiek.
 • Kennis van procedures zoals factor- en clusteranalyse, testten op gemiddelden, niet parametrische testen, regressie (lineaire en mutiple),...
 • Kennis van data-processing instrumenten.
 • Kennis vakterminologie i.v.m. toegepaste statistiek.
Vaardigheden

Algemeen:
 • Denk - en redeneervaardigheid.
 • Het vermogen tot kritische reflectie en efficiënte creativiteit.
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht en oplossingsgericht kunnen werken.
 • Praktijkgerichtheid en realistisch inzicht.
Specifiek beroepsgericht:
 • Zelfstandig - individueel en in groepsverband - opzoeken, selecteren, interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie.
 • Zelfstandig keuzes kunnen maken om het (marketing)management te ondersteunen met gepaste informatie.
 • Op een efficiënte manier met diverse soorten data kunnen omgaan.
Attitudes

Algemeen:
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Betrouwbaarheid (gegevens op een vertrouwelijke manier behandelen)
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Kunnen selectief zijn in de beschikbare informatie en waarde toevoegen aan de informatie.


Leermaterialen
Syllabus en bijbehorende voorbeelden op elektronische leeromgeving.

Studiekosten
Syllabus tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Student kan de lector contacteren i.v.m. studievragen.

Onderwijsvormen
leergesprekken

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 100% (met uitvoering op computer)
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100% (met uitvoering op computer)
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens: schriftelijk examen 100% (met uitvoering op computer)


OP-leden