DIRECT MARKETING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands en Frans
Titularis Else Deneys
Referentie RGBBRM03K01473
 
Trefwoorden
Direct marketing, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
De studenten moeten inzicht krijgen in een globale direct marketing denk- en werkwijze, waarbij de verschilpunten tussen direct marketingcommunicatie en massacommunicatie tot uiting komen. Het kunnen interpreteren van een briefing (cases) en op basis daarvan haalbare, creatieve en originele voorstellen formuleren op vlak van direct marketing, rekening houdend met budgettaire beperkingen.

De studenten moeten voeling hebben met hetgeen zich afspeelt op het vlak van direct marketing op de Belgische markt.


Leerinhoud
Inleiding
 1. Direct Marketing Strategie
 2. Selectie van de adressen
 3. Middelen - Direct Marketing media
 4. Productie van Direct Marketing middelen
 5. Marketingdatabanken
 6. Fulfilment
 7. Marketinganalyse
 8. Juridische aspecten en deontologie
 9. Trends
Het uitwerken van een direct mail met name een brief, omslag en antwoordelement.
Het uitwerken van een Direct Marketingcampagne: vakoverschrijdend project met taalcollega's Frans en studenten Franstalige hogeschool EPHEC.

Begincompetenties
Marketingstrategie, reclame en marketingcommunicatie (1ste en 2de jaar).
Dit onderdeel dient samen met Marketingcommunicatie (keuzevak 3de jaar) gevolgd te worden.

Eindcompetenties
Kennis

Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de vakliteratuur op het vlak van direct marketing
 • Kennis van de verschilpunten tussen direct marketingcommunicatie en massacommunicatie
 • Kennis van de middelen i.v.m. direct marketing media
 • Kennis van marketingdatabanken
 • Kennis van de strategische keuzes i.v.m. het direct marketingproces
 • Kennis van de juridische aspecten en deontologie i.v.m. direct marketing
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties i.v.m. direct marketing
 • Kennis van de evoluties i.v.m. direct marketing
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden

Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie en efficiënte creativiteit
 • Het vermogen tot projectmatig werken
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht en oplossingsgericht kunnen werken
 • Praktijkgerichtheid en realistisch inzicht
Specifiek beroepsgericht:
 • Zelfstandig - individueel en in groepsverband - opzoeken, selecteren, interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie via on en off line kanalen
 • Boeiend en professioneel presenteren op basis van bevattelijke formuleringen, coherente redeneringen en verzorgd taalgebruik
 • Een briefing kunnen interpreteren en op basis daarvan haalbare, creatieve en originele voorstellen formuleren op vlak van direct marketing, rekening houdend met budgettaire beperkingen
Attitudes

Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid verantwoordelijkheid op te nemen
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klanten en collega's
 • Kunnen selectief zijn in de beschikbare informatie en waarde toevoegen aan de informatie
 • Bereidheid om de marketingstrategie en prijszetting stap voor stap te verfijnen


Leermaterialen
Direct Marketing Handboek (BDMV-Kluwer) ISBN 90 5583 810 1 en losse kopies.

Studiekosten
Kostprijs handboek en losse kopies tegen de gangbare prijs, bepaald door de Hogeschool.

Studiebegeleiding
 • Coaching praktijkopdrachten op basis van gedetailleerde briefing met per opdracht duidelijke vermelding van leerdoelen, timing en planning, methodologie, evaluatievormen
 • Integratie van feedbackmomenten (sterkte/zwakte analyse) in alle praktijkopdrachten, individueel en/of per groep met formulering van verbeterpunten en remediëring.


Onderwijsvormen
College, leergesprek, casestudies, geprogrammeerde instructie (explicitering praktijkopdrachten), groepswerk, debat, lezingen en gastcolleges, bedrijfsbezoeken, vakoverschrijdende praktijkopdrachten, zelfstandig werk, Begeleid Zelfstandig Leren.


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Permanente evaluatie: 50%
 • Mondeling examen: 50%
Studenten die 70% behalen, verkrijgen het DM certificaat, toegekend door Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV/ABMD) Tweede examenzittijd:
 • Mondeling examen: 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 50 % mondeling examen en 50% individuele opdracht
 • Tweede examenzittijd: mondeling examen: 100%


OP-leden