STAGE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 225.0
Totale studietijd [D] 625
Studiepunten [E] 25
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Cristel De Cubber
Referentie RGBBRM03A01121
 
Trefwoorden
Stage

Doelstellingen
De stage vormt het sluitstuk van de opleiding.

Uit de stage moet dan ook blijken of de student in voldoende mate in staat is de kennis en vaardigheden verworven tijdens de volledige studieduur om te zetten in de praktijk.Specifiek voor de werkstages is dat de student daarenboven moet functioneren in een reële werksituatie waarbij hij/zij aan dezelfde eisen moet voldoen als de werknemers.Specifiek voor de projectstages is dat het studententeam (twee of drie studenten) fungeert als junior marketingresearcher. Dit betekent concreet dat zij voor een bedrijf een marketingprobleem aanpakken (concurrentieanalyse, distributie-audit, klantensatisfactie-onderzoek, imago-onderzoek, verkooporganisatie-audit, CRM-projecten, merkbekendheidsonderzoek, communicatie-onderzoek,…). Na een grondige briefing, stellen de studenten een werkplan op, bepalen de juiste methodologie en voeren het secundair en primair onderzoek uit. Zij geven concrete antwoorden op de vragen van de onderneming, trachten de marketingachtergrond van het probleem te doorgronden en komen zelfs tot suggesties en marketingadviezen. Om in aanmerking te komen voor een projectstage, moeten de studenten voldoen aan een aantal minimacriteria!

De stage moet ook laten blijken of de student in voldoende mate de volgende competenties bezit : informatie verwerken, werk structureren, oplossingsgericht werken, in teamverband werken, klant- en servicegerichtheid, inzet tonen en algemene beroepsgerichte competenties zoals: flexibiliteit, stiptheid, vlotte communicatie (mondeling en schriftelijk), kunnen omgaan met de meest courante softwarepakketten, de theoretische kennis kunnen omzetten in de praktijk inzake marktonderzoek, sales en communicatie.

De aangeboden keuzemogelijkheden (lijst en eigen voorstel) moeten de student toelaten een stage te kiezen in de lijn van zijn persoonlijke voorkeur en latere beroepskeuze.

Leerinhoud
De student heeft de keuze tussen een werkstage in een bedrijf/organisatie of een projectstage in opdracht van een bedrijf/ organisatie. Om in aanmerking te komen voor een projectstage moet de student wel voldoen aan een aantal minimacriteria. Er wordt tevens een sessie rond kwalitatief onderzoek aangeboden waaraan deze studenten verplicht dienen deel te nemen.

De werkstage en de projectstage kunnen gebeuren in de meest diverse bedrijven: overheid en privé, profit (consumer, business to business, servicebedrijven) en non-profit…

Om als stageplaats in aanmerking te komen moet de organisatie wel een mentor kunnen aanwijzen die op basis van ervaring in staat is de student te begeleiden bij de uit te voeren marketingtaken en marketingprojecten.

Tijdens de werkstage kunnen de taken divers zijn: strategisch werk, communicatietaken, verkoop- en accountmanagementtaken,…De werkstage leidt tot een eindwerk waarin een marketingonderwerp dat relevant is voor het stagebedrijf /-sector theoretisch wordt onderbouwd en getoetst aan de hand van een bedrijfscase.

Bij de projectstage werken de studenten in team (2 of 3 studenten) een onderzoek (marketingcase) uit in opdracht van een onderneming (zie doelstellingen). Hierbij worden zij gecoacht door de begeleiders van de school; deze promotoren sturen, controleren, corrigeren en stimuleren de studenten. Ook de onderneming stelt een mentor aan; deze mentor brieft het studententeam, overlegt met hen over haalbaarheid, uitvoering, middelen en timing en stelt de nodige informatie ter beschikking van de studenten.
Op het einde van de projectstage schrijven de studenten de volledige rapportering neer in een afstudeerwerk. Zowel de promotoren van de school als de mentoren van de onderneming wonen de verdediging van het afstudeerwerk bij en nemen deel aan de beoordeling van de studenten.

In een seminarie rond solliciteren zal de student kennismaken met de verschillende beroepen waartoe hij werd opgeleid en komen sollicitatietrainingen aan bod.

Het eindwerk moet aan het departement in elektronische vorm worden afgegeven en eveneens in minimum 3 exemplaren op papier. De student bezorgt ook een exemplaar aan het stagebedrijf.

Begincompetenties
De student beschikt over de basiscompetenties bijgebracht in de driejarige opleiding.

Eindcompetenties
Kennis

Specifiek beroepsgericht:
 • Toepassen van de in de opleiding verworven kennis in een reële beroepssituatie
 • Kennis van de actualiteit mbt. het beroep
Vaardigheden

Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
 • Kunnen rapporteren
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Vermogen tot projectmatig werken
 • Coördineren en een team sturen
 • Opvolgen van diverse marketingopdrachten
 • Weten waar men zicht kan bij scholen
Specifiek beroepsgericht:
 • Zelfstandig - individueel en in groepsverband - opzoeken, selecteren, interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie via on- & off line kanalen
 • Kritische reflexie en efficiënte creativiteit
 • Praktijkgerichtheid en realistisch inzicht in de taken
 • Teamgericht en oplossingsgericht werken
 • Toepassen van de deontologische regels verbonden aan het beroep
 • Een doelmatige administratie inrichten en voeren, een doelmatig classificatiesysteem onderhouden.
 • Agendabeheer en time management kunnen toepassen
 • Boeiend en professioneel presenteren op basis van bevattelijke formuleringen, coherente redeneringen en verzorgd taalgebruik
Attitudes

Algemeen:
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Betrouwbaarheid
 • Loyauteit
 • Betrokkenheid
 • Integriteit
 • Zin voor samenwerking
 • Kritische ingesteldheid
 • Oog voor kwaliteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid
 • Zelfvertrouwen
Algemeen beroepsgericht:
 • Discretie
 • Imagobewustzijn
 • Dienstverlenende gerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Innovatiegerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Orde en netheid
 • Doorzettingsvermogen
 • Concretiseringsvermogen
 • Stressbestendigheid
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Kwaliteitsbewustzijn, loyaliteit, assertiviteit in contact met de werkgever
 • Inzicht in de organisatie en het belang van de eigen functie daarbinnen
 • Waakzaamheid t.o.v. de vertrouwelijkheid
 • Bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen
 • Bereidheid tot contact met klanten, collega's, medewerkers en externen
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klant
 • Assertiviteit, empathie, loyauteit, solidariteit, zin voor samenwerking in contact met de collega's
 • Dienstverlenende ingesteldheid naar klanten en medewerkers
 • Openheid
 • Kunnen omgaan met conflicten
 • Kwaliteitsbewustzijn
 • Zin voor volledigheid
 • Praktische gerichtheid
 • Oog voor details zonder zich daarin te verliezen
 • Bereidheid om oplossing stap voor stap te verfijnen
 • Zin voor initiatief
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak
 • Zin voor relativiteit
 • Bestand tegen werkdruk
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Evaluatie van het eigen kunnen waar de grenzen van de bevoegdheid of kennis overschreden worden


Leermaterialen
Stage- informatiebrochures:
 • 'Praktische informatiebrochure stages'
 • 'Administratief verloop van de stage'


Studiekosten
Verplaatsingskosten naar stagebedrijf.
Kosten verbonden aan het eindwerk.
Kosten verbonden aan de sollicitatietraining
Alle kosten verbonden aan de stage, met inbegrip van de kosten voor het medisch onderzoek, zijn ten laste van de studenten.

Studiebegeleiding
Persoonlijke begeleiding door een stagebegeleider (lector) en stagementor (bedrijf)

Werkstage:
de mentor binnen de organisatie staat in voor de begeleiding van de dagdagelijkse taken. De begeleidende lector komt tussen bij problemen, voert minstens één evaluatiegesprek met de mentor en begeleidt het eindwerk dat aan de werkstage gekoppeld is.

Projectstage:
we vatten een projectstage Marketing op als een contract voor marketingadvies, een overeenkomst tussen drie partijen : de student, de onderneming en de school. De onderneming betaalt een instaprecht aan de Hogeschool. De mentor binnen de organisatie brieft de studenten en probeert het ondernemingsprobleem duidelijk en overzichtelijk te formuleren. Er wordt overlegd over haalbaarheid, uitvoering, middelen en timing. Op regelmatige tijdstippen is er overleg tussen de studenten en de mentor. De begeleider van de school (promotor) is verantwoordelijk voor het goede verloop van het project. De promotor brengt zijn/haar ervaring en kennis in op regelmatige tijdstippen en helpt de studenten over problemen en dieptepunten heen. Hij/zij stuurt, controleert, corrigeert en stimuleert. En op het eind zullen de promotor en de mentor het afstudeerwerk van de studenten beoordelen op een verdediging (presentatie).

Onderwijsvormen
Zelfstandige inbreng van de studenten.
Het stagebedrijf bepaalt de voertaal.
Het eindwerk wordt (in principe) opgesteld in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen.

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
De beoordeling omvat 3 aspecten:
 • De quotering voor het presteren tijdens de stageperiode gebeurt door de stagebegeleider op basis van onder andere zijn eigen vaststellingen en het advies van de stagementor van het bedrijf.
 • Het eindwerk wordt beoordeeld op inhoud en vorm.
 • Ook de mondelinge presentatie/ verdediging wordt geëvalueerd.
De punten worden voor een volgstage als volgt verdeeld:
 • evaluatie stage: 50%
 • eindwerk: 30%
 • presentatie/ verdediging eindwerk: 20%
De punten worden voor een projectstage als volgt verdeeld:
 • evaluatie project: 40%
 • onderzoeksrapport: 30%
 • presentatie: 10%
 • verdediging: 20%
Tweede examenzittijd:
De quotering voor het presteren in de stageperiode (evaluatie stage of evaluatie project) wordt meegenomen naar de tweede zittijd.
Het eindwerk of het onderzoeksrapport wordt herwerkt en mondeling verdedigd.

Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student
 • De student is verplicht om zich in te schrijven voor een creditcontract.OP-leden