ENGELS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Engels
Titularis Anne DE CLERCQ
Referentie RGBBRM03A01120
 
Trefwoorden
Engels, IWETO-code: H570 Engelse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • de kennis en vaardigheden verworven in het 1ste en 2de jaar verder uitdiepen en verfijnen
 • de vier vaardigheden in de Engelse taal verstevigen en optimaliseren in diverse beroepsgerichte communicatieve situaties
 • de algemene woordenschat en vakwoordenschat systematisch uitbreiden
Dit behelst het trainen van de volgende beroepsgerichte competenties:
 • persuasieve en zakelijke teksten kunnen opstellen, een persuasief gesprek kunnen voeren in correct Engels
 • informatie efficiënt kunnen opzoeken en een logische en coherente redenering kunnen opbouwen
De directe koppeling met de beroepspraktijk wordt ondermeer gerealiseerd door een vakoverschrijdende aanpak (cfr. examen)Leerinhoud
 • Vakterminologie: adhv vakliteratuur: The Strategy and Tactics of Pricing, T.T.Nagle, R.K.Holden, Prentice Hall, 2002
 • Leesvaardigheid: Vakliteratuur : The Strategy and Tactics of Pricing, T.T.Nagle, R.K.Holden, Prentice Hall, 2002
 • Schrijfvaardigheid:
          1. Opstellen van zakelijke teksten.
          2. Vertaaloefeningen.
 • Spreekvaardigheid:
          1. Presentaties, groepsdiscussies.
          2. Solliciteren.
          3. Vertalen.
 • Luistervaardigheid: komt in diverse situaties aan bod
 • Grammatica en taalstudie : ad hoc
Opdrachten tijdens en buiten contacturen.
Alle studenten houden presentaties, krijgen diverse opdrachten die voorbereidend werk vereisen o.a. doornemen en interpreteren van vakliteratuur.
Er is interdisciplinaire samenwerking voor deze opdrachten.

Begincompetenties
De kennis en vaardigheden van het 1e en het 2de jaar beheersen (zie desbetreffende studiefiches).

Eindcompetenties
Kennis

Algemeen:
 • Communicatie in het Engels
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van rapporteringstechnieken
 • Kennis vakterminologie i.v.m. marketing
 • Schriftelijke en verbale kennis Engels
Vaardigheden

Algemeen:
 • Communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • Elementaire beheersing van het Engels in beroepsgerichte situaties
 • Teamgerichtheid
 • Probleemoplossend vermogen
 • Stressbestendigheid en respecteren van deadlines
 • Kritische ingesteldheid
 • Intellectuele nieuwsgierigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis in het Engels
 • Zich correct uitdrukken in het Engels
Specifiek beroepsgericht:
 • Vlotte beheersing van het Engels i.v.m. marketing en beroepsgerichte situaties
Attitudes

Algemeen:
 • Communicatieve ingesteldheid
 • Accuratesse
 • Assertiviteit


Leermaterialen
Syllabus opgesteld door vaklectoren
Lectuur: The Strategy and Tactics of Pricing, T.T.Nagle, R.K.Holden, Prentice Hall, 2002
Audiovisueel en interactief ondersteunend materiaal

Studiekosten
Boek tegen de gangbare marktprijs
Syllabus tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool

Studiebegeleiding
Begeleid zelfstandig leren
doel: voorbereiding opdrachten onder begeleiding met feedback en coaching
Indien gewenst en op vastgelegde tijdstippen begeleiding via persoonlijk gesprek en e-mail.

Onderwijsvormen
Leergesprek, rollenspel, zelfstudieopdrachten, groepswerk, interdisciplinaire samenwerking

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Mondeling examen: 50% (multidisciplinaire aanpak i.e. presentatie marketingproject).
 • Permanente evaluatie: 50%.
Tweede examenzittijd:
 • mondeling examen : 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • eerste examenzittijd: 50 % individuele opdrachten en 50 % mondeling examen
 • tweede examenzittijd: 100 % mondeling examen


OP-leden