FRANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Frans en Nederlands
Titularis Jean-Michel Marechal
Referentie RGBBRM03A01119
 
Trefwoorden
Frans, IWETO-code: H460 Franse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • Teksten & artikels i.v.m. het beroepenveld kunnen analyseren, de inhoud kunnen weergeven, evenals de woordenschat eigen aan deze teksten kunnen toepassen en integreren
 • Marketinggerichte woordenschat uitbreiden en in concrete situaties kunnen toepassen


Leerinhoud
 • Marketinggerichte teksten en praktische oefeningen
 • Uitgebreid lexicon van marketingtermen gelinkt aan het informatica- en internetgebeuren
 • Beroepsgerichte situationele oefeningen (productverkoop, verkoopsgesprekken, afspraken maken, rapporteren, telefoneren,…)
 • Specifieke, lexicologische, grammaticale en syntactische problemen
 • Solliciteren
 • Aanvullende lectuur


Begincompetenties
Competenties en kennis verworven in het 2de jaar

Eindcompetenties
Kennis

Algemeen:
 • Communicatie in het Frans
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van rapporteringstechnieken
 • Kennis vakterminologie i.v.m. marketing
 • Schriftelijke en verbale kennis Frans
Vaardigheden

Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis in het Frans
 • Correcte telefonische communicatie in beroepsgerichte situaties
 • Communicatieve competenties in beroepsgerichte situaties kunnen aanwenden
 • Teamwork
 • Respecteren van deadlines
 • Communicatiegerichtheid
 • Probleemoplossend denken
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen toepassen van de marketinggerichte woordenschat
 • Telefonische afspraken maken
 • Vlotte beheersing van het Frans i.v.m. marketing en beroepsgerichte situaties
Attitudes

Algemeen beroepsgericht:
 • Ontwikkelen van assertiviteit in het gebruik van de Franse taal


Leermaterialen
Syllabus en Internet

Studiekosten
 • Syllabus tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool (ca. 100 pagina's)
 • Kosten voor aanvullende lectuur (15 à 25,- €)
 • Kosten verbonden aan studie-uitstappen


Studiebegeleiding
 • Omkadering bij de voorbereiding van mondelinge en schriftelijke oefeningen
 • Facultatieve individuele begeleiding


Onderwijsvormen
 • Interactieve methode en leergesprekken
 • Hoor- en werkcolleges
 • Vakoverschrijdende samenwerking
 • Opzoeken van documentatie
 • Groepswerk en zelfstudieopdrachten
 • Presentaties
 • Mondelinge en schriftelijke oefeningen


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Permanente evaluatie (50 %)
 • Mondeling examen (50 %)
Tweede examenzittijd:
 • Mondeling examen (100 %)
Examencommissie Vlaamse Gemeenschap / Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste en tweede examenzittijd: mondeling examen (100 %)


OP-leden