MARKETINGPROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands en Engels
Titularis Anne DE CLERCQ
Referentie RGBBRM03A01118
 
Trefwoorden
Marketingproject, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
Bij dit opleidingsonderdeel is het de bedoeling om de nadruk te leggen op de uitwerking van een strategisch marketingplan en de implementatie van een marketinganalyse. Het betreft een groepswerk dat vakoverschrijdend wordt beoordeeld en begeleid.

Leerinhoud
De opdracht bestaat uit een strategische analyse van een bestaande organisatie. De studenten verzamelen informatie in verband met de interne en externe omgeving (markt, doelgroep, concurrentie). Aan de hand van de verzamelde gegevens worden mogelijke probleemgebieden op strategisch vlak gedefinieerd.
Vervolgens stellen de studenten met deze informatie een strategisch marketingplan op. Dit strategisch plan omvat naast de reeds uitgevoerde strategische analyse, ook een aantal concrete voorstellen in verband met de strategiekeuze en de implementatie ervan, aangevuld met een kostenanalyse.
De studenten gebruiken dit strategisch plan als basis om in functie van de keuzeopleidingsonderdelen uit het 3e jaar de analyse verder te vervolledigen. Ook de bespreking van de gebruikte middelen en de budgettaire gevolgen behoren tot de opdracht.

Optie communicatie:
Op basis van een analyse van het communicatiegebeuren van de betrokken organisatie (alsook van de concurrenten van deze organisatie) tot een voorstel van communicatieplan komen. Dit behelst ook het kunnen ontwikkelen van een geïntegreerd mediaplan, dit in overeenstemming met de gekozen communicatiedoelgroep(en) en -doelstelling(en) en de budgettaire behoefte / mogelijkheden. De lector kan ervoor opteren om een creatief luik toe te voegen. In dit geval wordt er gewerkt met studenten uit de grafische richting (Academie Hogeschool Gent).

Optie verkoop:
Op een gestructureerde wijze het verkoopbeleid in een bepaalde markt of voor een bepaalde account in kaart brengen en vervolgens verschillende planningsactiviteiten voor het komende verkoopseizoen uitwerken.
Concreet gaat het om: evalueren van eigen lopende verkoopactiviteiten en die van de concurrenten, bepalen van omzetpotentieel, verkoopdoelstellingen en -strategieën voor een bepaalde markt of account voor het komende seizoen, koppelen van acties aan de voorgestelde strategieën (inclusief het budgetteren ervan).

Optie MIS:
Via een stappenplan voor het ontwikkelen van ICT-toepassingen bij het automatiseren van de marketingfunctie wordt een rapport opgesteld met een analyse van de huidige ICT-situatie en een studie van de toekomstige ICT-behoeften.

Het laatste onderdeel van dit project bestaat uit het indienen van een getypt rapport en een groepspresentatie in het Engels.

Bij deze integrale marketingoefening behoort tevens een onderdeel 'marketinglexicon'. Dit deel heeft tot doel dat de studenten zowel bij deze opdracht als bij de daaropvolgende stage blijk zullen kunnen geven van een degelijke en actuele begrippenkennis , dit omtrent alle marketingtoepassingsgebieden. Verdere richtlijnen met betrekking tot het studiemateriaal en de bevraging volgt bij de toelichting van het marketingproject.

Begincompetenties
De studenten moeten over een brede algemene kennis beschikken.
Dit omvat natuurlijk marketing in al haar facetten, maar daarnaast ook kennis van bedrijfseconomische gebieden (bvb.: management, economie).

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Statistisch softwarepakket
 • Kennis van presentatiemogelijkheden
 • Kennis van rapporteringtechnieken
 • Kennis van onder andere rekenbladen, databaseprogramma's, tekstverwerking, email, internet en de mogelijkheden van de programma's in functie van het beroepenveld.
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Coördineren en een team sturen
 • Inzicht in menselijke verhoudingen
 • Sociaal vaardig zijn in team, o.a. bij het uitvoeren van opdrachten
 • Vaststellen welke tekorten er zijn bij zichzelf en de medewerkers op vlak van beroepstechnische kennis, en op vlak van sociale en communicatieve vaardigheden
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Schriftelijk rapporteren
 • Zelfstandig een rapport kunnen opstellen
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Plannen op korte, middellange en lange termijn opstellen, en waar nodig bijsturen
 • Deontologisch kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Problemen onderkennen
 • Op een kritische manier de zwakke en sterke punten van zowel personen als de organisatie achterhalen en waar nodig bijsturen
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • De juiste probleemstelling kunnen formuleren als voorbereiding op een onderzoek
 • Agendabeheer en time management kunnen toepassen
 • Rechtstreeks leidinggeven aan team
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van marketingcommunicatie
 • De snel evoluerende marketingomgeving: politiek, economisch, demografisch, cultureel, technologisch opvolgen
 • Een interne en externe analyse kunnen maken
 • Alle mogelijke bronnen die marketinggegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
 • Een marketingplan kunnen ontwikkelen: een externe, interne analyse, een SWOT analyse en strategische aanbevelingen formuleren
 • De aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen: de opmaak en invulling van een SWOT analyse
 • De uitvoering van de planning
 • De strategische aanbevelingen in een tactisch plan omzetten (communicatie, verkoop, MIS)
 • De controle en bijsturing op de planning
 • De consequenties van diverse plannen kunnen inschatten en becijferen
 • Alternatieve scenario's kunnen formuleren
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
 • Advies geven aan klanten: zelfstandigen, starters,… op marketing en communicatie vlak,…
Attitudes
Algemeen:
 • Zin voor samenwerking
 • Creativiteit
Specifiek beroepsgericht:
 • Klantenbinding
 • Kunnen omgaan met informatie
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Kunnen plannen van de werkzaamheden in de afwerking van de opdrachten
 • Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie
 • Zin voor structuur
 • Zin voor initiatief
 • Bestand tegen werkdruk
 • Bereidheid zich diepgaand in een probleem te verdiepen
 • Kritische zin tegenover eigen conclusies
 • Zin voor analyse
 • Nauwgezet werken


Leermaterialen
Aanbevolen lectuur: Marketingstrategie; Frambach en Nijssen, Stenfert Kroese / Marketingplan, Logman, Garant
Communicatieplanner, W.J. Michels, Wolters Noordhoff,Marketingcommunicatiestrategie , J. Floor, F. Van Raaij, Stenfert Kroese
Sales Management, Rustenberg e.a., Wolters Noordhoff
Marketing met ICT, Hummel, Academic Service+ sectorgebonden marketingvakliteratuur

De studenten worden aangeraden om zelf de literatuur te raadplegen.

Studiekosten
Kosten verbonden aan het uitvoeren van het marketingproject.
Eventuele kosten van deelname aan het studentencongres van Stichting Marketing, indien dit als activiteit op de optiekalender is opgenomen.

Studiebegeleiding
De groepen worden op vooraf afgesproken tijdstippen door de begeleidende lector op gesprek verwacht om de reeds verkregen informatie en de verdere planning te bespreken en te beoordelen.

Onderwijsvormen
Project met groepswerk"Doe"-gericht werken: het in groep ontwikkelen van een marketingplan. Voor deze opdracht krijg je een briefing van een organisatie/opdrachtgever. Er worden per opdracht een aantal teams gevormd, die als concurrenten naast elkaar zullen werken.
De studenten werken hun ideeën uit in een rapport en stellen het marketingplan voor en verdedigen het aan een jury, bestaande uit opdrachtgever en lectoren.

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Rapport van het marketingplan: Rapport van het strategische marketingplan: 50% (inclusief tussentijdse beoordeling)
 • Rapport van een uitgediepte studie in functie van de keuze opleidingsonderdelen: 20% (inclusief tussentijdse beoordeling)
 • Verdediging van het marketingplan 10%
 • Evaluatie van het luik marktonderzoek: 10%
 • Evaluatie van de begrippenlijst :10%
Tweede examenzittijd:
 • individuele opdracht 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • eerste en tweede examenzittijd: individuele opdracht 100%


OP-leden