PRIJSBELEID
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands en Engels
Titularis Linda ENGELS
Referentie RGBBRM03A01117
 
Trefwoorden
Prijsbeleid, IWETO-code: s191 - marktstudie, s190 - bedrijfsbeleid

Doelstellingen
Inzicht hebben in de verschillende aspecten die bepalend zijn voor een winstgevende prijszetting (zie leerinhoud), ze kunnen toepassen en kritisch beoordelen.


Leerinhoud
De leerinhoud valt uiteen in twee delen:
 • Vertrekkende van het begrip " strategisch prijsbeleid" wordt stil gestaan bij de basis waaronder een prijs normaliter niet mag gaan, zijnde de kostprijs. Kennis van de kosten leidt tot de brutomarge en berekeningen die toelaten de doelmatigheid van prijsbeslissingen te beoordelen (voornaamste: breakevenomzetwijziging). De maximumprijs wordt bepaald door de waarde die de consument aan een product of dienst toeschrijft, er wordt dan ook aandacht besteed aan dit waardebegrip dat evenwel niet los kan gezien worden van de prijsgevoeligheid van de consument. Het aanbod en de houding van de concurrentie bepalen uiteraard deze waarde, ook dit aspect wordt nader bekeken. Inzicht in de kosten , de houding van de consumenten en de concurrenten moet leiden tot een proactieve prijsstructuur en prijsproces en een winstgevende positionering.
 • Het tweede deel is een uitdieping van de leerstof uit het eerste deel. In dit deel wordt aandacht besteed aan de levenscyclus, gesegmenteerde prijszetting, de positie van het prijsbeleid in het kader van de marketingmix, competitieve voordelen en aan het meten van de gepercipieerde waarde en van de prijsgevoeligheid.


Begincompetenties
Basisbegrippen van boekhouden, organisatiestructuur, economie en marketing kennen en kunnen toepassen.
In staat zijn een Engelstalige tekst te begrijpen.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de vakliteratuur op het vlak van prijsbeleid
 • Kennis vakterminologie
 • Kennis van de strategische keuzes met uitdieping van de diverse prijszettingmogelijkheden
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Communicatieve vaardigheden
 • Zin voor samenwerking, teamgeest, teamgericht kunnen werken
 • Kritische ingesteldheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Omgaan met cijfermateriaal
Specifiek beroepsgericht:
 • De marketingactualiteit via vakliteratuur volgen
 • Alle mogelijke bronnen die marketinggegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Een juiste prijszettingstrategie kunnen formuleren
Attitudes
Algemeen beroepsgericht:
 • Oplossingsgericht kunnen werken
 • Zelfstandig kunnen werken en leren
 • Nauwkeurig werken
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid verantwoordelijkheid op te nemen
 • Kunnen selectief zijn in de beschikbare informatie en waarde toevoegen aan de informatie
 • Bereidheid om de prijszetting stap voor stap te verfijnen


Leermaterialen
Handboek: The strategy and tactics of pricing. Thomas T. Nagle - Reed K. Holden.

Studiekosten
Handboek aan de huidige marktprijs.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten en eventuele extra-murosactiviteiten of lezingen.

Studiebegeleiding
De student kan bij de vaklector terecht voor individuele problemen.

Onderwijsvormen
 • Onderwijsleergesprek.
 • Didactisch groepswerk.
 • Vakoverschrijdende samenwerking.


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 80%
 • Permanente evaluatie: 20% op basis van een opdracht in het Nederlands en het Engels.
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 100%.
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:

Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 80%.
 • Individuele opdracht: 20%.
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 100%.


OP-leden