INTERNATIONALE MARKETING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Brigitte NEETENS
Referentie RGBBRM03A01115
 
Trefwoorden
Internationale marketing, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
 • Je moet de nodige kennis kunnen verwerven rond de werking van de internationale handel en de plaats van België hierin.
 • Je kennis moet dan ook slaan op zowel een algemene theoretische achtergrond als op specifieke, praktische kennis.


Leerinhoud
Je moet in staat zijn om op internationaal niveau producten/diensten te commercialiseren. Een belangrijk deelaspect hierbij is dat je vertrouwd moet zijn met de verschillende beïnvloedende omgevingsfactoren in vreemde markten, de culturele dimensie speelt hierbij een heel belangrijke rol. Daarnaast moet je ook in voldoende mate vertrouwd worden met de verschillende marketingmix componenten, dit telkens op niveau van een internationale context, om zo tot de opbouw van een internationaal marketingplan te kunnen komen.

Begincompetenties
Marketingstrategie

Eindcompetenties
Kennis

Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de internationale omgeving: politiek, economisch, demografisch, cultureel en technologisch
 • Kennis vakterminologie
 • Kennis van de marketingmix in een internationale context
Vaardigheden

Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie.
 • Het vermogen tot projectmatig werken.
 • Beheersen van algemene competenties i.v.m. marketing.
 • Verwerven & zelfstandig verwerken van informatie.
Specifiek beroepsgericht:
 • De marketingactualiteit via vakliteratuur volgen.
 • De snel evoluerende marketingomgeving politiek, economisch, demografisch, cultureel en technologisch opvolgen.
 • Alle mogelijke bronnen die marketinggegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen.
 • In een nationale en internationale context strategisch kunnen denken.


Leermaterialen
 • Cursus en of handboek;
 • Kopies;
 • Handouts gastspreker(s);
 • Eigen nota's van de spreekbeurten;


Studiekosten
Cursusmateriaal tegen de gangbare kostprijs bepaald door de hogeschool, handboek cfr marktprijs.

Studiebegeleiding
De studenten kunnen met hun vragen bij de lector terecht.

Onderwijsvormen
 • Onderwijsleergesprek;
 • Hoorcolleges;
 • Groepsopdracht;
 • Gastspreker(s).


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 80%
 • Permanente evaluatie: 20%
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:

Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 80%
 • Individuele opdracht: 20%
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen : 100%


OP-leden