ENGELS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Engels
Titularis Anne DE CLERCQ
Referentie RGBBRM02A01013
 
Trefwoorden
Engels, IWETO-code: h570 Engelse taal en letterkunde

Doelstellingen
De studenten breiden hun mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden uit in communicatiesituaties eigen aan het beroepsveld. Uiteraard staat communicatie in een 'business environment' centraal, zoals bijvoorbeeld presenteren en zakelijk corresponderen. De studenten dienen de nodige technieken hiervoor te beheersen en kunnen analyseren, synthetiseren en vlot verwoorden. Contactvaardigheid, empathie, contactbereidheid, assertiviteit, flexibiliteit, kritische ingesteldheid, doorzettingsvermogen en zin voor initiatief worden verder ontwikkeld.

Leerinhoud
Beroepsgerichte taaltraining: Engels I
 1. Teksten: recente vakliteratuur
 2. Vakterminologie
 3. Zakelijke correspondentie en schriftelijk verslag uitbrengen
 4. Zakelijke tweegesprekken voeren
 5. Mondeling presenteren
 6. Grammatica
Beroepsgerichte taaltraining: Engels II
 1. Teksten: als input voor spreek- en/of schrijfopdrachten
 2. Vakterminologie
 3. Zakelijke correspondentie en schriftelijk verslag uitbrengen
 4. Overleg plegen
 5. Zakelijke tweegesprekken voeren
 6. Grammatica


Begincompetenties
Vereiste basiscompetenties in de vier vaardigheden, zoals die in het eerste jaar werden aangeleerd.
Elementaire bedrijfsgerichte woordenschat en communicatietechnieken.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van presentatiemogelijkheden
 • Kennis van marketingaspecten (vakterminologie) in het Engels
 • Schriftelijke en verbale kennis Engels
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
 • Communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren in het Engels van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Sociaal vaardig zijn in team, o.a. bij het uitvoeren van opdrachten
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (meertalige communicatie)
 • Schriftelijk rapporteren
 • Zich correct uitdrukken
 • Correcte telefonische communicatie
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Efficiënt werken, gericht op rendement
 • Kunnen argumenteren in het Engels
 • Zich correct uitdrukken in het Engels
Specifiek beroepsgericht:
 • Vergaderingen voorbereiden, volgen en leiden
 • Vlotte beheersing van het Engels in marketinggerichte situaties
 • Mondelinge presentaties in het Engels voorbereiden en geven
Attitudes
Algemeen:
 • Zin voor samenwerking


Leermaterialen
Boek : The Strategy and Tactics of Pricing , T. Nagle, Prentice Hall
Syllabus opgesteld door vaklectoren
Oefeningen op website

Studiekosten
Syllabus: tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool

Studiebegeleiding
Begeleid zelfstandig leren
doel: voorbereiding opdrachten onder begeleiding met feedback en coaching
Tussentijdse toetsen
Studievoortganggesprekken

Onderwijsvormen
 • Leergesprek
 • Begeleide oefeningen
 • Zelfstudieopdrachten·
 • Groepswerk
 • Groepsdiscussie
 • Interactieve website
 • Interdisciplinaire samenwerking ( lectuur en opdracht) met het opleidingsonderdeel "Prijsbeleid" in 3MK


Evaluatievorm
Eerste zittijd:
 • 50% permanente evaluatie
 • 50% schriftelijk examen·
Tweede zittijd:
 • 100% schriftelijk examen
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:

eerste examenzittijd:
 • 50% mondeling examen
 • 50% schriftelijk examen
tweede examenzittijd:
 • 100% schriftelijk examen


OP-leden