COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marie-Anne BAERT
Referentie RGBBRM02A01011
 
Trefwoorden
Communicatieve vaardigheden, IWETO-code: h540 Nederlandse taal en letterkunde

Doelstellingen
Je maakt kennis met en traint je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden en attitudes die je in je eerste werkervaringen als bachelor van jouw afstudeerrichting kunt verwachten:
 • het efficiënt opzoeken van informatie
 • het analyseren van opgezochte informatie
 • het verwerken van opgezochte informatie
 • het adequaat formuleren van schriftelijke boodschappen
 • het adequaat voeren van gesprekken
 • het adequaat deelnemen aan overleg
 • het oplossingsgericht werken
 • het dragen van verantwoordelijkheid (responsabilisering)
 • het leren werken in teamverband (teamspirit)
 • het aankweken van weerbaarheid (assertiviteit)
 • het organiseren en respecteren van afspraken (stiptheid)
 • het leggen van contacten (contactvaardigheid)
 • het zich inleven in anderen (empathie).


Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel Communicatieve vaardigheden stelt je in staat allerlei communicatieve vaardigheden in te oefenen. Je krijgt bijvoorbeeld de kans te leren hoe je informatie analyseert en verwerkt, informatiebronnen raadpleegt, zakelijk en commercieel correspondeert, zakelijke tweegesprekken voert, overleg pleegt, onderhandelt, telefoneert, folders en persberichten schrijft.

Begincompetenties
beheersen van de basisbegrippen uit de communicatietheorie;
op de hoogte zijn van het reguliere verloop van een communicatieproces;
over enige formuleervaardigheid beschikken;
over minimale sociale vaardigheden beschikken.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van presentatiemogelijkheden
 • Kennis van rapporteringstechnieken
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsgericht:
 • Interpersoonlijke relaties - teamworking
          - Inzicht in menselijke verhoudingen
          - Sociaal vaardig zijn in team, o.a. bij het uitvoeren van opdrachten
          - Vaststellen welke tekorten er zijn bij zichzelf en de medewerkers op vlak van beroepstechnische kennis, en op vlak van sociale en communicatieve vaardigheden
 • Omgaan met informatie:
          - Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
          - Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
          - Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
          - Schriftelijk rapporteren
 • Zich correct uitdrukken
 • Correcte telefonische communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Rechtstreeks leidinggeven aan team
 • Hanteren van conflictsituaties
 • Vergaderingen voorbereiden, volgen en leiden
Attitudes
Algemeen beroepsgericht:
 • Communicatiegerichtheid


Leermaterialen
Handboek en werkboek (boekhandel)
Materiaal op cd-rom (boekhandel)
Internet (website)
Opdrachtbeschrijving via elektronisch leerplatform

Studiekosten
Kostprijs van studiemateriaal.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de diverse opdrachten.

Studiebegeleiding
Spreekuur
Studievoortgangsgesprek

Onderwijsvormen
Begeleid Zelfstandig Leren: de projectmatige aanpak houdt in dat de klassieke contacturen worden vervangen door consultatie-uren: tijdens het spreekuur kan de student de lector op vrijwillige basis raadplegen, tijdens geprogrammeerde consultaties is de student verplicht om aan de lector de gemaakte vorderingen voor te leggen.
Projectwerk
Groepswerk met middelgrote groepen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie met een mondelinge feedback, groepsevaluatie,
  portfolio: 100 %
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenperiode: schriftelijk examen 100%
 • Tweede examenperiode: schriftelijk examen 100%


OP-leden