MARKETINGCOMMUNICATIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Else Deneys
Referentie RGBBRM02A01009
 
Trefwoorden
Marketingcommunicatie, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
Op basis van de recente bevindingen van de marketingcommunicatie moeten de studenten in staat zijn alle bouwstenen van het marketingcommunicatieplan op een professionele manier te kunnen aanwenden , ze dienen ook gedetailleerd kennis hebben van en inzicht in het above, below & through the line medialandschap van vandaag.Feiten en cijfers kunnen analyseren, interpreteren en implementeren, relaties detecteren en zinvolle verbanden kunnen leggen (IMC). In staat zijn op basis van een briefing een coherent communicatieplan voor te stellen.De plaats en functie van de marketingcommunicatie zien binnen het referentiekader van de marketing alsook als resultante van de overall strategie van de organisatie.

Leerinhoud
1. Marketingcommunicatie
 • het proces
 • de mix/media overzicht
 • het plan
          - doelgroep
          - doelstellingen
          - strategie
          - budget
 • uitvoering van de campagne
2. Mixinstrumenten
 • Trends en Research/Juridische en deontologische aspecten
          - Advertising (introductie)
          - CIM
          - Glossarium van de media
          - Beroepsfederaties
          - Awards…
          - Public Relations
          - Sponsoring en Events
          - Sales Promotions
          - Direct Marketing
          - Beurzen
3. Media
 • Trends en Research/Juridische en deontologische aspecten
          - TV
          - Bioscoop
          - Radio
          - Kranten en HAH
          - Tijdschriften
          - Internet en nieuwe media
          - POS/Outdoor
          - Affichage


Begincompetenties
Noties hebben van algemene marketing

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van alle marketingcommunicatietools
 • De opbouw van een marketingcommunicatieplan
 • De kennis van de media ( above ,below the line & through-the-line)
 • Kennis van de vakliteratuur op het vlak van marketingcommunicatie
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Sociaal vaardig zijn in team, o.a. bij het uitvoeren van opdrachten
Specifiek beroepsgericht:
 • De marketingactualiteit via vakliteratuur volgen
 • Alle mogelijke bronnen die marketinggegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Uitwerken of bijsturen van opdrachten mbt marketingcommunicatie
 • Mondelinge presentaties voorbereiden en geven
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen plannen van de verschillende werkzaamheden bij het opstellen van een communicatieplan
 • Creativiteit bij het uitwerken van een coherent communicatieplan
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klanten en collega's
 • Feiten en cijfers kunnen analyseren, interpreteren en implementeren, relaties detecteren en zinvolle verbanden kunnen leggen zodat er een waardevol communicatieplan wordt opgesteld


Leermaterialen
 • Handboek: "Marketingcommunicatiestrategie", K. Floor en Van Raaij, ISBN 90207 28571
 • Aparte units (kopieën,offline/online)
 • Materiaal ter beschikking in mediatheek: vakliteratuur (Media en Marketing, PUB, kranten, tijdschriften, internet,…)


Studiekosten
 • Handboek: "Marketingcommunicatiestrategie", K. Floor en Van Raaij
 • Kopieën aan de gangbare prijs
 • Kosten verbonden aan bedrijfsbezoeken en lezingen (verplaatsingskosten, handouts,…)
 • Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten


Studiebegeleiding
 • Coaching praktijkopdrachten op basis van gedetailleerde briefing met per opdracht duidelijke vermelding van leerdoelen, timing en planning, methodologie, evaluatievormen
 • Integratie van feedbackmomenten (sterkte/zwakte analyse) in alle praktijkopdrachten, individueel en/of per groep met formulering van verbeterpunten en remediëring.


Onderwijsvormen
College, leergesprek, case studies, geprogrammeerde instructie (explicitering praktijkopdrachten), groepswerk, debat, lezingen en gastcolleges, bedrijfsbezoeken, vakoverschrijdende praktijkopdrachten, zelfstandig werk, Begeleid Zelfstandig Leren

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 50%
 • Permanente evaluatie: 50%
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 70% - individuele opdracht 30%
 • Tweede examenzittijd: Schriftelijk examen: 100%


OP-leden