MARKTONDERZOEK
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Carl Claessens
Referentie RGBBRM02A01005
 
Trefwoorden
Marktonderzoek, IWETO-code, s 191 marktstudie.

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten vertrouwd te maken met de verschillende onderdelen waaruit een marktonderzoek kan bestaan. Het doel van marktonderzoek is op een effectieve en efficiënte wijze informatie verzamelen, verwerken en interpreteren. Op basis van de bekomen informatie worden binnen de verschillende marketingdomeinen beslissingen genomen. Het kennen en kunnen toepassen van marktonderzoek zal dan ook in de verdere opleiding terugkomen.

Leerinhoud
Uitdiepen van de structuur van marktonderzoek, met klemtoon op field research. Zowel beschrijvend als verklarend onderzoek komen aan bod.
Worden behandeld:
 • Exploratieve fase;
 • Bepaling van de populatie, sampling frame, soort steekproef en steekproefgrootte;
 • Keuze van de onderzoeksmethode ( enquêtemethodes, methodes gebruikt in verklarend onderzoek, experimenten);
 • Opstellen van de registratie-instrumenten (met klemtoon op de vragenlijst);
 • Veldwerk;
 • Gegevensvoorbereiding en gegevensverwerking.
De theorie wordt systematisch gekoppeld aan toepassingen en moet door de studenten ook toegepast worden in een project.

Begincompetenties
Efficiënt informatie kunnen opzoeken (bibliotheken, internet, ….).
Basiskennis statistiek zoals verworven in het opleidingsonderdeel statistiek.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen beroepsgericht:
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van marktonderzoek, zowel op niveau van desk als field research
 • Kennis van marktonderzoek, zowel op het vlak van kwalitatief als kwantitatief onderzoek
 • Kennis van de vakliteratuur van marktonderzoek
 • Kennis van de evoluties in het eigen vakgebied
 • Kennis van de beroepsvereniging en organisaties
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Bronnen raadplegen
 • Het vermogen tot kritische reflexie
Algemeen beroepsgericht:
 • Gegevens kunnen analyseren
 • Teamgericht kunnen werken
 • Efficiënt gebruik van kennisinfrastructuur (o.a. ICT)
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Schriftelijk rapporteren
Specifiek beroepsgericht:
 • Via luisteren en vraagstelling tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • De juiste probleemstelling kunnen formuleren als voorbereiding op een onderzoek
 • Effectief en efficiënt de verzamelende informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • De juiste methodologie selecteren en de aangepaste instrumenten ontwikkelen
 • Controle op het veldwerk
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, verwerken en interpreteren
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
 • Nauwkeurigheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Graag met cijfers werken
 • Kritische zin ten opzichte van eigen conclusies


Leermaterialen
Handboek: P. Offermans, M.De Laete en P. Toye, Marktonderzoek, De Boeck.
Aanvullende kopies.

Studiekosten
Handboek aan de marktprijs. Aanvullende kopies tegen de kopieprijs bepaald door de Hogeschool.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van eventuele opdrachten.

Studiebegeleiding
Er zijn verplichte en vrije consultaties op regelmatige basis.
Daarenboven mogen de studenten een individuele consultatie vragen.

Onderwijsvormen
 • Afwisselend gebruik van colleges met klassikale en zelfstandig op te lossen oefeningen en casussen;
 • Een beperkt aantal kopies maken het voorwerp uit van zelfstudie. Tijdens de colleges wordt de verworven kennis geëvalueerd, uitgediept met oefeningen en geremedieerd.
 • Zelfstandig groepswerk (met middelgrote groepen). Het groepswerk wordt geëvalueerd en geremedieerd bij tussentijdse verplichte besprekingen met de lector;
 • Vakoverschrijdende casus, gastspreker.


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk open boek examen: 60%
 • Permanente evaluatie: 40%
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk open boek examen: 100%.
Studenten Examencommissie Vlaamse Gemeenschap

Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk open boek examen: 60%
 • Individuele taak: 40%
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk open boek examen: 100%.


OP-leden