CONSUMENTENPSYCHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Octaaf Verheyden
Referentie RGBBRM02A01004
 
Trefwoorden
Consumentenpsychologie

Doelstellingen
Hoe gaat de consument om met producten. Consumenten hebben steeds veranderende behoeften en wensen en daardoor verandert steeds de relatie die hij heeft met producten. Van belang is hoe de consument die producten waarneemt, beoordeelt en vergelijkt met andere producten. De consument moet herhaaldelijk beslissingen nemen omtrent de aanschaf en het gebruik van producten. Die productkeuze kan het gedrag van consumenten en gebruikers ingrijpend veranderen.

Kennis van de professionele materie:
Vaardigheden aanleren en toepassen zoals:
Intellectuele capaciteiten: analytisch denken, informatie kunnen zien als een verzameling van relaties en structuren, ontrafelen van die informatie, veelheid van informatie terugbrengen tot het essentiële.
Synthese: overzicht kunnen bewaren, kunnen samenvatten, scheiden van informatie welke van betekenis is in de huidige situatie en wat onbelangrijk is.
Creativiteit: gelegenheden zien, verbeelding en zich de toekomst concreet voorstellen.
Engagement: productiviteit: tijdschema's opstellen en evalueren, tegen deadlines werken, pro's en contra's afwegen.
Kwaliteit: een goed product willen afleveren, kwaliteit van zichzelf eisen bij de uitvoering.
Initiatief nemen: terrein afbakenen, activiteiten plannen en effectief doen (tot de actie overgaan), anticiperen op toekomstige gebeurtenissen.
Besluiten en organisatie: inschatten en afwegen wat doenbaar is, werkhoeveelheden inschatten.

Teamwork:
geloven in samenwerking, oordeelkundig taken verdelen, inhoud van het werk verstaanbaar overbrengen, de reactie van en standpunten van anderen begrijpen en confronteren met eigen gedachten, controle over de juistheid van de gegevens.

Zelfkennis:
je eigen zwakten en sterkten kennen en er rekening mee houden bij plannen.

Empathie:
de beweegredenen, motieven en het gedrag van anderen aanvoelen en ermee rekening houden bij de planning.

Attitudes:
Zelfvertrouwen, doortastendheid, doorzettingsvermogen, durf, volharden, assertiviteit.
Gerichtheid op de essentie, onderscheid tussen het bijkomstige, het overtollige en het essentiële.
Gerichtheid op het begrijpen, het verstaan van verschillende waardepatronen, gedragingen, cognities, affecten, intenties bij verschillende culturele gemeenschappen. Gerichtheid op prestaties, op productiviteit, vertrouwen op eigen oordeel, bedachtzaamheid.
Gerichtheid op planmatigheid, naar mogelijkheden zoeken, durven beslissen, consequent zijn.
Eenvoud, juistheid, bondigheid, nauwkeurigheid.

Persoonlijke/sociale kenmerken:
Belangstelling voor ontwikkelingen in het vakgebied, betrokkenheid met de studie, verantwoordelijkheid om het eigen bewustwordingsproces te sturen, zich niet gemakkelijk gewonnen geven, zich richten op problemen en activiteiten waarvoor men nog niet geslaagd is.

Leerinhoud
 • Professionele materie:
 • Veranderende en turbulentie in de omgeving, lifestyle als een complexe variabele.
 • Cognities en affecten.
 • Geheugen, coderen en hercoderen, oproepaanwijzingen, vergeten en herinneren.
 • Probleemoplossing en beslissingsregels.
 • Attitudes, gedrag en intenties.
 • Schema's, perceptie, categorisatie.
 • Doel-middelenketens, productkennis, doel-middelenketens meten.
 • Waarden.
 • Prijzen.
 • Verwachtingen en ervaringen.


Begincompetenties
Kennis van verschillende marketingstrategieën, aanleg voor strategisch denken

Eindcompetenties
(zie doelstellingen en leerinhoud)

Leermaterialen
Syllabus door de lector opgesteld.
Handboek

Studiekosten
Syllabus te koop bij de cursusdienst tegen de kopieprijs bepaald door de hogeschool.
Handboek tegen de gangbare marktprijs.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Leergesprek, werkcolleges, groepswerk
Oefeningen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 75 % en permanente evaluatie 25 %
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
 • Examencommissie Vlaamse Gemeenschap / Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %


OP-leden