MARKETINGSTRATEGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Joanna CHALTIN
Referentie RGBBRM02A01003
 
Trefwoorden
Marketingstrategie, IWETO-code: s191 - marktstudie, s190 - bedrijfsbeleid

Doelstellingen
Basiskennis van de marketingbegrippen en -strategieën verwerven.
Deze kennis kunnen toepassen op praktijksituaties (cases) en op die manier inzicht krijgen in het marketinggebeuren in een bedrijfsomgeving.
Aanzet tot beheersen van beroepsgerichte competenties: teamgericht en oplossingsgericht kunnen werken.
Aanzet tot beheersen van algemene competenties: denk - en redeneervaardigheid, verwerven en zelfstandig verwerken van informatie.

Algemene competenties aanscherpen zoals:
Denk - en redeneervaardigheid, verwerven en verwerken van informatie, analytisch denkvermogen, kritische reflectie, benutten van ICT mogelijkheden, creativiteit, ingesteldheid tot levenslang leren.

Beroepsgerichte competenties inoefenen zoals:
Teamgericht werken, oplossingsgericht werken, communicatievaardigheid, situaties in kaart kunnen brengen om strategische keuzes te kunnen maken.

Concreet houdt dit in dat er op basis van een strategische analyse inzicht wordt verkregen in de interne en externe omgeving van de onderneming. Het is de bedoeling dat de studenten voldoende kennis en inzicht verwerven in de materie van marketingstrategie om in het derde jaar een volledig strategisch marketingplan te kunnen opstellen.

Leerinhoud
 • Situering van marketingstrategie voor de organisatie.
 • Strategische analyse ( intern, extern en SWOT).
 • Doelstellingen bepalen.
 • Strategiekeuze (uitvoerige bespreking van verschillende mogelijke strategieën).
 • Implementatie en controle.
 • Integratie van de leerstof dmv een Business game.
 • Via groepswerk cases uitwerken.


Begincompetenties
Basiskennis van marketing (marketingmix) en strategisch marketing (waaronder segmentatie en positionering).
Basisbegrippen van boekhouden, organisatiestructuur, economie en marketing kunnen toepassen. In staat zijn een Engelstalige tekst te begrijpen.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van het belang van marketingstrategie, kennis van strategische analyse, doelstellingen, strategiekeuze, implementatie en controle.
 • Kennis van de vakliteratuur op het vlak van marketingstrategie.
 • Kennis van de evoluties in deze vakgebieden.
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties met het oog op strategische analyse.
 • Kennis vakterminologie.
Vaardigheden
Algemeen
 • Het vermogen tot kritische reflectie.
 • Het vermogen tot projectmatig werken.
Algemeen beroepsgericht
 • Omgaan met cijfermateriaal.
Specifiek beroepsgericht
 • De marketingactualiteit via vakliteratuur volgen.
 • De snel evoluerende marketingomgeving: politiek, economisch, demografisch, cultureel, technologisch opvolgen.
 • Een interne en externe analyse kunnen maken.
 • Alle mogelijke bronnen die marketinggegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen.
Attitudes
Specfiek beroepsgericht:
 • Bereidheid verantwoordelijkeheid opnemen.
 • Commericeel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klanten en collega's.
 • Kunnen selectief zijn in de beschikbare informatie en waarde toevoegen aan de informatie.
 • Bereidheid om de marketingstrategie stap voor stap te verfijnen.


Leermaterialen
Handboek Marketingstrategie, Frambach, Nijssen.

Studiekosten
Gangbaar tarief voor de handboeken. Syllabus en deelname business game Top Team +/- 19,00 euro + kopies voor cases e.d.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten en eventuele extra-muros activiteiten.

Studiebegeleiding
Gebeurt voornamelijk tijdens de begeleiding van groepswerk, het business game en de cases, en op vraag van de studenten.

Onderwijsvormen
 • Leergesprek met verwijzing naar de actualiteit.
 • Hoorcolleges.
 • Cases.
 • Business game.
 • Groepswerk.
 • Eventueel gastspreker.


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 60 %
 • Permanente evaluatie: 40% waarvan:
                  - Business game: 50%;
                  - groepswerk : 50%.
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 100%.
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:

Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 60%
 • Individuele taak: 40%.
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 100%.


OP-leden