FINANCIňLE ANALYSE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lutgarde LAUREYS
Referentie RGBBRF03K01504
 
Trefwoorden
Financiële analyse , IWETO: s181, s192

Doelstellingen
 • De studenten verwerven eerst kennis van de boekhoudkundige regels en de basisprincipes van boekhouden en financiële analyse. Via deze kennis leren ze de financiële toestand van een onderneming doorlichten en het succes van de onderzochte onderneming na te gaan aan de hand van financiële indicatoren.
 • Verwerven van kritische ingesteldheid en accuraatheid bij beoordelen van jaarrekeningen.
 • Aanzet tot beheersen van beroepsgerichte competenties: efficiënt opzoeken en in groep verwerken van informatie.
 • Aanzet tot beheersen van algemene competenties: denk- en redeneervaardigheid; communicatiegerichtheid.


Leerinhoud
 • Diverse boekhoudkundige verplichtingen.
 • Analyse van balans en resultatenrekening.
 • Herbewerking van balans en resultatenrekening.
 • Ratioanalyse
 • Inleiding tot consolidatie.
 • Case: financiële analyse van bedrijf.


Begincompetenties
 • Basiskennis Algemeen Boekhouden.
 • Kennis van spreadsheettoepassingen is aangewezen voor efficiënte verwerking van gegevens


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de basisbeginselen van de boekhoudkundige regels en van financiële analyse
 • Kennis van de informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van gegevensverwerking en aanpassing van gegevens
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • Relevante informatie verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken
 • Snel de financiële toestand van een onderneming afleiden uit een jaarrekening
 • Een specifiek probleem kunnen herkennen, doordenken, formuleren en tot op het bot oplossen.
  De nodige bronnen kunnen raadplegen voor de oplossing van een probleem
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
Algemeen:
 • Zin voor samenwerking
 • Kritische ingesteldheid
 • Creativiteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Graag met cijfers omgaan
 • Oog voor details zonder zich erin te verliezen
 • Beslissingsvermogen aan de dag leggen
 • Bereidheid om zich in een probleem te verdiepen
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische zin tegenover eigen conclusies


Leermaterialen
Handboek KBC "Balanslezen voor niet-ingewijden", Roularta Books en aanvullende kopies (ongeveer 120 pagina's).

Studiekosten
Handboek (ongeveer € 21 ) en kopies tegen de gangbare kopieprijs, bepaald door de Hogeschool.
Geraamd aantal pagina's: 120

Studiebegeleiding
Individuele vragen en problemen kunnen steeds bij de vaktitularis gemeld worden.

Onderwijsvormen
 • Hoorcolleges en interactieve leergesprekken, aangevuld met voorbeelden en oefeningen.
 • BZL: Begeleid uitwerken van een case : een financiële analyse van een of meerdere bedrijven.


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen en 30% permanente evaluatie
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen en 30% individuele opdracht
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden