PERSONENBELASTING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter Wante
Referentie RGBBRF03K01503
 
Trefwoorden
Personenbelasting, IWETO-code: s 141 s 192

Doelstellingen
De student verwerft een inzicht in de structuur van de personenbelasting en leert de aangifte correct invullen. Er wordt gestreefd naar het leren optimaal benutten van fiscale aftrekken in verband met hypothecaire kredieten, pensioensparen, levensverzekeringen,enz.

Leerinhoud
Grondige studie van de personenbelasting:
 • Belastingplichtigen
 • Belastbare inkomsten: O.I.;R.I.;B.I.;D.I.
 • Voorheffingen en voorafbetalingen
 • Aftrekken die in mindering komen van het totale netto inkomen
 • Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering


Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de personenbelasting en de aangifteberekening
 • Kennis van de vakterminologie inzake personenbelasting
 • Kennis van de basisbeginselen en de evoluties van het Belgisch fiscaal recht
Vaardigheden
Algemeen:
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • De snel evoluerende wetgeving op het terrein de fiscaliteit volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit controleren
 • Wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
Attitudes
Algemeen:
 • Ingesteldheid tot levenslang leren
 • Kritische ingesteldheid
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Resultaatgerichtheid
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Opvolgen van evolutie op fiscaal vlak
 • Zin voor initiatief
 • Bereidheid tot permanente bijscholing op fiscaal vlak


Leermaterialen
Handboek: Personenbelasting van Jos Vervoort - Uitgeverij Pelckmans.

Studiekosten
€ 25

Studiebegeleiding
Voor individuele vragen kunnen de studenten terecht bij de lector.

Onderwijsvormen
Hoorcollege aangevuld met oefeningen, casussen en begeleid zelfstandig leren.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: : Schriftelijk examen 100 % met het accent op oefeningen
 • Tweede examenzittijd : Schriftelijk examen 100 % met het accent op oefeningen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden