TRANSPORT- EN KREDIETVERZEKERING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stefaan DESENDER
Referentie RGBBRF03A01103
 
Trefwoorden
Transport- en kredietverzekeringen, IWETO: s136, s137, s151

Doelstellingen
 • Wat de zeeverzekering betreft moet je inzicht verkrijgen in de dekking van de "polis van Antwerpen".
 • Na de studie van de verzekering van het wegvervoer moet je kunnen inspelen op de behoefte van de ondernemingen tot dekking van de risico's die goederen bij transport voor eigen rekening oplopen en tot dekking van de contractuele aansprakelijkheid bij vervoer van andermans rekening.
 • Aanvullend verwerft de student de beroepsgerichte competenties met betrekking tot kredietverzekeringen.


Leerinhoud
1. Transportverzekering
 • Analyse van de Zeewet en de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen
 • Analyse van de CMR-wet en de CMR-polis
 • Zaakschade -en Aansprakelijkheid: toepassingen & casussen in transport
 • Organisatie en werking van de transportsector op nationaal en internationaal vlak
2. Kredietverzekering:
 • Begrippen
 • Basisprincipes
 • Aanvraag van kredietlimieten
 • Private maatschappijen en NDD
 • Regeling van schade


Begincompetenties
Kennis van de algemene verzekeringsbegrippen

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de specifieke wetgeving en reglementering op de aangeboden verzekeringsproducten
 • Kennis van de verzekeringsproducten, hun mogelijkheden en beperkingen
 • Kennis van de technieken van risicobeheer
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep
 • Weten waar men zich kan bijscholen en wat men daaromtrent kan raadplegen
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Documenten kunnen analyseren
 • Informatie analyseren en anomalieën opsporen
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Opvolgen van de evolutie in het vakgebied
 • Problemen onderkennen
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • De producten vergelijken en adviseren in overeenstemming met de economische, juridische, fiscale en sociale situatie van de klant
 • De snel evoluerende wetgeving op het terrein van verzekeringen volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit controleren
 • Wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • De behoeften van cliënteel identificeren en analyseren
 • Correct de rechten en plichten van beide partijen in een contract aanduiden
 • De aansprakelijkheden van zowel particulieren als bedrijven kunnen afbakenen
 • Kunnen omgaan met wiskundige tabellen die het risico kwantitatief bepalen
 • De financiële consequenties van diverse benaderingen kunnen becijferen
 • Alternatieve scenario's kunnen formuleren
Attitudes
Algemeen:
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
Algemeen beroespgericht:
 • Resultaatgerichtheid
Specfiek beroepsgericht:
 • Zin voor initiatief
 • Oog voor details zonder zich erin te verliezen
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Bereidheid om zich in een probleem te verdiepen


Leermaterialen
Syllabus van de vaklector.

Studiekosten
Syllabus + kopies tegen de gangbare prijs bepaald door de hogeschool & de kosten verbonden aan eventuele extra muros activiteiten.

Studiebegeleiding
De student kan voor individuele vragen terecht bij de vaklector.

Onderwijsvormen
Doceren aangevuld met oefeningen en toepassingen.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 100%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens: Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden