ARBEIDSONGEVALLEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Monique VERLINDE
Referentie RGBBRF03A01102
 
Trefwoorden
Arbeidsongevallen, IWETO: s137, s143

Doelstellingen
Kennis en vooral inzicht in de wetsverzekering verwerven.Studie van de Arbeidsongevallenwet van 1971, aangevuld met rechtspraak en rechtsleer. De wettekst wordt ontleed aan de hand van de cursus en lesnota's; waarbij veel aandacht gaat naar de evolutie in de wetgeving en de toepassing van de wet in de praktijk door de verzekeringsmaatschappijen.Vereiste beroepsattitudes zijn voornamelijk: verantwoordelijkheidszin en zelfstandigheid in het nemen van beslissingen.Bijvoorbeeld het aanvaarden of weigeren van arbeidsongevallen: hierbij gaat veel aandacht naar de motivering van de beslissing. Accuraatheid: de administratieve controle van het Fonds voor Arbeidsongevallen vereist een nauwkeurig opvolgen van procedureregels. Leergierigheid en flexibiliteit: aangezien de wetgeving en de toepassing ervan steeds evolueert, dient men voor ogen te houden dat een voortdurende bijscholing noodzakelijk is.

Leerinhoud
 • Arbeidsongevallenwet 10 april 1971
 • Fonds voor arbeidsongevallen
 • Arbeidsongevallenverzekering
 • Collectieve ongevallenverzekering


Begincompetenties
Kennis sociale wetgeving en algemene verzekeringsbegrippen

Eindcompetenties
Kennis
Specfiek beroepsgericht:
 • Kennis van de specifieke wetgeving en reglementering van de arbeidsongevallenwet
 • Kennis van de vakliteratuur op het vlak van arbeidsongevallen
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van de verzekeringsproducten als toepassing van de wet in de praktijk
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep
 • Weten waar men zich kan bijscholen en wat men daaromtrent kan raadplegen
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Opvolgen van de evolutie in het vakgebied
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Deontologisch omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • De snel evoluerende wetgeving op het terrein van arbeidsongevallen volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit controleren
 • Wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Relevante informatie verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken
 • Termijnen respecteren en afspraken stipt nakomen
 • Correct de rechten en plichten van beide partijen in een contract aanduiden
Attitudes
Algemeen:
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Creativiteit
 • Leergierigheid
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Discretie
 • Coördinatie met anderen
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specfiek beroepsgericht:
 • Zin voor initiatief
 • Kunnen omgaan met informatie op juridisch gebied
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Bijhouden van vakliteratuur
 • Bereidheid om zich in een probleem te verdiepen
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen


Leermaterialen
Syllabus + actuele teksten

Studiekosten
Syllabus + kopies tegen de gebruikelijke kopieprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Case studies worden klassikaal opgelost.
Studenten kunnen met individuele vragen terecht bij vaklector.

Onderwijsvormen
Een combinatie van leergesprek en doceren, aangevuld met het zelfstandig maken van een paper en begeleid zelfstandig leren

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: Mondeling examen 70% en 30% paper
 • Tweede examenzittijd: Mondeling examen 100 %
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • eerste examenzittijd: mondeling examen 70% en individuele opdracht 30%
 • tweede examenzittijd: mondeling examen 100%


OP-leden